ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-06-03 10:54:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 13161
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии. 383/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 273/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јосиповић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство и друге покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 154.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 77.000,00 динара  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-07-02 13:56:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 12583
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 456/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР "РАМАДА" ПР ДУШАН ПЕТРОВ
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 12:32:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12067
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 5 Ии бр. 746/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 216/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанка Србрија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: ближе описана у закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 10:52:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 10796
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 13:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: И.И 1644/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 148/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PWW DOO NIŠ, ogranak Ćuprija
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретна ствар-моторно возило
  Опис предмета продаје: покретна ствар, детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од прецењене вредности
  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 09:11:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 10678
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИВК 205/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, ул. Масарикова бр. 1-3, Врачар, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 52.000,00
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 14:41:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9696
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, ул. Синђелићев трг 1/3. (сутерен)
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-8870/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4718/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HEMA DOO, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност - породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда у Нишу, у улици Јужноморавских бригада бр.22. уписане у лист непокретности бр. 1872 К.О. Ниш-Ћеле Кула, на катастарској парцели бр. 5471 К.О. Ниш-Ћеле Кула, спратности П+П1+Пк (приземље, први спрат, поткровље), бруто површине 288 m2.
  Процењена вредност предмета продаје: 13.001.472,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.101.030,40  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 14:36:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 9385
  Датум продаје: 2019-08-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-7432/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1135/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ - ГАРАНТНИ ФОНД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Дрварка за трактор ТВ SAMSUNG Монитор Веш машина, EIDA Музичка линија, AIWA
  Процењена вредност предмета продаје: 147.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 44.100,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-28 14:22:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 9167
  Датум продаје: 2019-07-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 425/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 319/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Спасић, Краљево
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина и кућни инвентар
  Опис предмета продаје: мотокултиватор "ИМТ", телевизор, витрина, веш машина, ципеларник и гардеробер
  Процењена вредност предмета продаје: 192.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 134.750,00  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-06-10 10:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9161
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 2 Ии бр.490/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 174/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Ђонлић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: телевизор плазма, машина за прање веша, телевизор, рачунар, клавир, телевизор
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 5.000,00 дин; 15.000,00 дин; 100.000,00 дин; 5.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 дин; 14.000,00 дин; 3.500,00 дин; 10.500,00 дин; 70.000,00 дин; 3.500,00 дин


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:11:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8667
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-383/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-363/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 798.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-04 15:32:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7988
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 217-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ии 186-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Кредит агриколе банка Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Tv prijemnik, trosed, vitrina, fotelja
  Процењена вредност предмета продаје: 48500
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вук Терзић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 15:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Филипа Филиповића број 12/1
  Е-маил адреса: terzic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0691604304
  ПИБ: 108589546
  Матични број: 63557862

  Број записа у бази: 7361
  Датум продаје: 2019-06-27
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља,Филипа Филиповића 12/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-750/2016 од 09.12.2016.године
  Број предмета јавног извршитеља: 199 И.И. 221/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АНЂЕЛА ТОШОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Renault laguna 1.9
  Опис предмета продаје: Аутомобил
  Процењена вредност предмета продаје: 143.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.550,00 динара


  Оглас поставио: Петар Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:28:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Кнегиње Милице 3, 2/1
  Е-маил адреса: petar5petrovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0642312320
  ПИБ: 109359244
  Матични број: 64103105

  Број записа у бази: 7297
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул.Кнегиње Милице бр.3 2/1 Јагодина
  Пословни број судског предмета: ИИ 1259/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 111/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станимир Глишић
  Надлежни суд: Основни суд у Параћину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари -пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: покретне ствари, детаљније у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у Закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности
  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-06-24 15:21:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 2346
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 35ИИ.764/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.395/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 855.760,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 13:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 1857
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И Ив-89/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А15/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАЗНЕНО ПОПРАВНИ ЗАВОД НИШ, Ниш, ул. МИЛКА ПРОТИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 105.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767