ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 12:09:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 20778
  Датум продаје: 2019-07-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И-3180/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-714-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јанис Макридис
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-породична стамбена зграда и помоћни објекти
  Опис предмета продаје: 1. Породична стамбена зграда, бр.зграде1, потес КОНОПНИЧКА, 2. Помоћна зграда, број зграде 2, потес КОНОПНИЧКА, 3. Помоћна зграда, број зграде 3, потес КОНОПНИЧКА, 4. Помоћна зграда, број зграде 4, потес КОНОПНИЧКА
  Процењена вредност предмета продаје: 1.587.620,25 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-06-27 13:22:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 20767
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 6 Ии 185/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.77/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млдб. Конрад Шафрањ
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сателитска анетна са пријемником
  Опис предмета продаје: сателитска анетна са рисивером
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-07 11:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 20764
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.322/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.178/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB СРБИЈА БЕОГРАД ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1) право својине непокретности у сувласништву извршних дужника Светлана Малбаша, Палић, ЈМБГ: 1804967305001 и Драгољуб Миловановић, Палић, ЈМБГ: 25059673000014, уписаних у лист непокретности бр. 17168 КО Доњи Град и то: парцела број 10498 – четворособан стан – стан на два нивоа – поткровље и таван, површине од 97м2, број зграде 1, број посебног дела 56, који се налази у стамбеној згради за колективно становање, у улици Наде Димић 42; 2) право својине 1/1 удела непокретности извршног дужника Драг
  Процењена вредност предмета продаје: 29.607.208,50 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-06-20 12:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 20763
  Датум продаје: 2019-07-20
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 632/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 401/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕОС МАТРИКС ДОО Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пољопривредно земљиште у Куштиљу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бисерка Тошовић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 12:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659001311
  ПИБ: 108586525
  Матични број: 63555681

  Број записа у бази: 20762
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А347/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС- НИШ, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило GOLF C19E
  Опис предмета продаје: Путничко возило GOLF C19E,
  Процењена вредност предмета продаје: 45.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 12:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 20759
  Датум продаје: 2019-06-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.и.бр. 2732/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2804/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Звонимир Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 17:27:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 20744
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Чачак,Заблаће бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-112/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "EXPOBANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пуж мајстор за израду цементне кошуљица
  Опис предмета продаје: у добром стању
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-06-04 16:35:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 20741
  Датум продаје: 2019-06-21
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2Ии бр. 780/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-790/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: катастарска парцела 327 и објекат пољопривреде, број зграде 1 на катастарској парцели 327 КО Табановић
  Процењена вредност предмета продаје: 1.420.530,55 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:45:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 20740
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.Ив. бр. 501/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 93/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "S&S ACTIV CONNECT " D.O.O.
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ 533
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-06-06 09:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Жарка Зрењанина 11
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 20739
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, Панчево, Жарка Зрењанина бр. 11
  Пословни број судског предмета: 3.Ии.140/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И- 60/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредни суд у Панчеву
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Транспортна трака без мотора, прагови за пругу (20 комада)
  Опис предмета продаје: Транспортна трака без мотора, прагови за пругу (20 комада)
  Процењена вредност предмета продаје: 41.000,00рсд; 10.000,00рсд;
  Почетна цена предмета продаје: 20.500,00рсд; 5.000,00рсд;  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:13:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 20735
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Иив.бр. 19/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 415/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 530.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 265.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-25 11:41:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 20731
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 158/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 335/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Стефан Антић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 128.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 12:53:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 20711
  Датум продаје: 2019-07-12
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИв 810/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 286/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Експерт ИН књиговодствена агенција Јасмина Арсенић предузетник из Инђије
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Fiat" модел "Punto", година производње 2001., боја црне
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2019-07-09 08:20:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 021540660
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 20706
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: Ии 4/2018
  Број предмета јавног извршитеља: Б.И.И 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ Тесла, замрзивач
  Процењена вредност предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-10 18:25:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 20703
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk.150-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-06-19 16:24:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 20700
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ583/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Зелић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покретне ствари- покућство ближе опредељени у закључку од 04.04.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 дин итд. -ближе опредељени у закључку од 04.04.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 дин итд. -ближе опредељени у закључку од 04.04.2019. године


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2019-05-30 12:49:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 13, 1.спрат
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 20687
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Максима Горког бр. 13
  Пословни број судског предмета: ИИ 2505/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 60/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом површине 70 м2, земљиште уз зграду површине 4 а 20 м2, све на кат. парцели 1466/2, ЛН 1215 КО Раковац
  Процењена вредност предмета продаје: 3.258.551,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.629.275,50 дин.


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2019-04-09 13:16:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 20685
  Датум продаје: 2019-07-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-919/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 115/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, 2. БАНЦА ИНТЕСА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: четворособaн стан број 4, корисне површине 75,00 м², који се налази на другом спрату стамбено-послов
  Опис предмета продаје: четворособaн стан број 4, корисне површине 75,00 м², који се налази на другом спрату стамбено-пословне зграде број 5, изграђене на катастарској парцели број 1056 КО Панчево и уписане у лист непокретности број 5581 КО Панчево, у приватној својини (обим удела 1/1) ПРЕДУЗЕЋA ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ КМС ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО ПАНЧЕВО из Панчева, ул. Светог Саве бр. 61а, МБ 20154292, ПИБ 104388261
  Процењена вредност предмета продаје: 5.556.142,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.889.299,82 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-06-18 12:56:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 20682
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-528/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-331/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Даниела Ранчић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Детаљније у закључку
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом могу се доставити јавном извршитељу у року од 23 дана од дана објављивања овог Закључка. Јавни извршитељ ће узети у разматрање само понуде које су предате пошти на дан најкасније до 11.07.2019. године, или предате непосредно у канцеларији јавног извршитеља до 11.07.2019. године до 16:00 часова. Детаљније у закључку;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-06-05 17:59:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 20673
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Чачак,Прељина бб
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Л-И.ИВ-33/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДИРЕКТНА БАНКА АД КРАГУЈЕВАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари у домаћинству
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 92.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 46.000,00 динараУкупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767