ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1774 активних, од укупно 23391 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25095
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-686/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-714/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДАРКО СТАНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада, видети
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом и објектом, земљиште уз зграду и објекат, објекат- породична зграда
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 18.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу Нбс-а на дан вештачења
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 25094
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада бб, спрат II, стан 8
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 56/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 107/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UPLINK SECURITY SERVICES DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: аутомобил "Fiat punto, 1.200 cc"
  Опис предмета продаје: аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355
  Процењена вредност предмета продаје: аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355- чија процењена вредност на дан пописа 27.05.2019. године износи 160.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: - аутомобил „Fiat punto, 1.200 cc ”, година производње-2003. године, број шасије ZFA18800004689436, р. бр. 000355- 80.000,00 динара.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:39:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25093
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-685-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Vox” Кауч Веш машина “Beko”
  Опис предмета продаје: Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Vox” Кауч Веш машина “Beko”
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 9.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00 3.500,00 3.500,00 4.200,00 6.300,00


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:33:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25092
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 516/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка ад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.600,00


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:28:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 25091
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 1иив-1/17
  Број предмета јавног извршитеља: иив24/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ПОЉОПЛАСМАНИ МДМ"
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле
  Опис предмета продаје: 1/1 удели изв. дужника на парцели 742, породична стамбена зграда пр1, земљиште под зградом - објектом 64м2, земљиште уз зграду-објекат површине 5а 00 м2, њива 2 класе, површине 5а 15м2, у Банатском Брестовцу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.720.928,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 2.360.464,00 РСД


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:16:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 25090
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10 ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-5249/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2084/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности-стан
  Опис предмета продаје: бр. Парцеле 5891, број дела парцеле 1, ул. Илије Стреле 6, евиденцијски број посебног дела објекта: 24, број стана посебног дела објекта 56, број улаза посебног дела објекта: 6, број спрата посебног дела објекта: осми спрат, собност посебног дела објекта: четворособни стан, корисна површина дела објекта у м2: 88м2, начин коришћења посебног дела објекта: стан
  Процењена вредност предмета продаје: 5.288,188,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.701.731,60 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 13:09:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 25089
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 252/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 54/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 дела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1/2 дела породичне стамбене зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 723.290,10 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 506.303,07 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 12:55:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 25088
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-673-2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Grunding” Кауч Сто и 3 столице Орман
  Опис предмета продаје: Телевизор “Grunding” Кауч Сто и 3 столице Орман
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 12:46:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25087
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 71/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МК" ДОО Лесковац, Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 798.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Такић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 12:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш-Медијана, Ћирила и Методија број 17
  Е-маил адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com
  Контакт телефон: 018520350
  ПИБ: 109247028
  Матични број: 64038516

  Број записа у бази: 25086
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Такић Александра Ћирила и Методија 17 Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИВ 71/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "МК" ДОО Лесковац, Лесковац
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари описане у Закљукчу о првој продаји покретних ствари на јавном надметању
  Процењена вредност предмета продаје: 798.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-10-25 12:07:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 25085
  Датум продаје: 2019-11-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-239-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД, Чачак
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари из домаћинства
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 11:18:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 25084
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 821/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДЕНКО ДИВАЦ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 12.130.021,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 8.491.015,12 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 11:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 25083
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.1258/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: TV LOEWE-1ком, тример DEMON-1ком, витрина-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-10-25 10:44:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 25082
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 8-ИИ-2314/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2028/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Станко Милосављевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности путем усменог јавног надметања
  Опис предмета продаје: Пословни простор за који није утврђена делатност - локал
  Процењена вредност предмета продаје: 7.395.583,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.176.908,00 дин.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 10:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 25081
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Николе Пашића 7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-142/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-119/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке „БЕКО“, беле боје, Кухиња са висећим деловима од иверице, крем боје, Угаона гарниту
  Опис предмета продаје: ближе одређено у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 29.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.650,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 08:50:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 25080
  Датум продаје: 2019-12-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5
  Пословни број судског предмета: Ии-666/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агенција СИС АУТО-превозник Јанковић Александар, Власотинце
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор "Telefunken" 83 cm 32", стаклени сточић са преградом који се расклапа, полица за телевизор крем боје са два крила, двокрилни орман браон боје
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.000,00 динара, 5.600,00 динара, 5.600,00 динара, 3.500,00 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2019-10-25 07:52:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 25079
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И 179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 280/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дунав осигурање адо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 07:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 25078
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-181/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA A.D.
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар, техника
  Опис предмета продаје: Почетна цена на првој јавној продаји одређена је у висини од 70% од процењене вредности и износи: -за телевизор „VOX“, р.бр. 000453- 3.500,00 динара -за сталак за телевизор, црне боје р.бр. 000457, р.бр. 00205- 1.400,00 динара -за радни сто беж-црне боје р.бр. 000458- 3.500,00 динара -за четири трпезаријске столице, сиве боје р.бр. 000459- 700,00 динара -за вунени тепих, размера 3.5м X 2.5м, р.бр. 000463- 7.000,00 динара -за регал беж боје са гардеробним и витражним деловима, р.бр. 000464- 8.400
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-10-24 23:53:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 25077
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.619/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Iles Feher
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 80 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Вељко Губеринић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 17:16:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Е-маил адреса: javniizvrsiteljsombor@gmail.com
  Контакт телефон: 0644241500
  ПИБ: 108591900
  Матични број: 63559695

  Број записа у бази: 25076
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Сомбор, Венац војводе Живојина Мишића 4
  Пословни број судског предмета: ИИ166/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ74/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DDM Debt Management doo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, њива 2. класе и њива 3. класе
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, њива 2. класе и њива 3. класе (ближи опис у закључку од 23.10.2019.)
  Процењена вредност предмета продаје: 2.714.000,00 динара, 845.625,00 динара и 466.210,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.899.800,00 динара, 591.937,50 динара и 326.347,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767