ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:42:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 23679
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-444/2017 од 21.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 13112 КО Бечеј - породичне стамбене зграде на парцели број 7680 у улици Мајора Нађ Шандора број 42 у износу од 3.389.903,44 динара. На парцели постоје два помоћна објекта који нису предмет продаје.
  Процењена вредност предмета продаје: 3.389.903,44 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:17:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 032335305
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 23678
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Рајићева 5-7, Чачак, канцеларија извршитеља
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: лиив-158/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума
  Опис предмета продаје: у солидном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 457.503,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 320.252,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23677
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 13:30 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 108/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 289/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПЕТЕФИ ДОО ТЕМЕРИН
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 83 КО Вишњићево на којој су саграђени породична стамбена зграда, 4 зграде пољопривреде, кат. парцела 84 КО Вишњићево-њива 3. класе, кат. парцела бр. 86 КО Вишњићево , њива 3. класе, кат. парцела 925 КО Вишњићево са објектом, кат. парцела 1921, кат. парцела 1962/2, кат. парцела бр. 2022, кат. парцела 2631/1, њива 5. класе
  Процењена вредност предмета продаје: од 151.957,43 динара до 7.526.925,98 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:01:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23676
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 12
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.1/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Imre Domonkos
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 18196 KO Senta
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23675
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 295/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 176/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Симовић Рада
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 445.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 311.738,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:23:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23674
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 8Иив.225/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка Акционарско друштво Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: фотеља браон боје платнена, гардеробар црне боје, телевизор Беко старији модел, телевизор Фуего сиве боје старији модел, комода беле боје са стакленим делом
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 10.000,00, 3.000,00, 2.000,00, 6.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00, 5.000,00, 1.500,00, 1.000,00, 3.000,00


  Оглас поставио: Уна Сучевић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:15:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Ириг, Рибарски трг 25
  Е-маил адреса: unasucevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 022461878
  ПИБ: 107726236
  Матични број: 62945630

  Број записа у бази: 23673
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ириг, ул. Рибарски трг 25
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.44/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.4/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕЛВИАЛ" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Elumatec typ MGS 72/10 i Čistilica NC Urban SV 503
  Опис предмета продаје: Elumatec typ MGS 72/10 i Čistilica NC Urban SV 503
  Процењена вредност предмета продаје: 472.000,00 динара и 590.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 330.400,00 динара и 413.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 08:13:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 23672
  Датум продаје: 2019-09-26
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: 2Ии-4805/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 2375/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Костић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продају се намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: телевизор Samsung, комода за телевизор из три дела (са оштећењем), двокрилни орман, орман са једним стакленим крилом, орман са два клизна крила (са оштећењем), сточић, машина за прање TECHWOOD.
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00, 15.000,00, 15.000,00, 10.000,00, 15.000,00, 6.000,00, 7.000,00.
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00, 7.500,00, 7.500,00, 5.000,00, 7.500,00, 3.000,00, 3.500,00.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-21 07:50:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23671
  Датум продаје: 2019-09-25
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 24/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 139/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ана Недовић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 07:38:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 23670
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: 13 ИИв бр.147/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: м2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност уписана у ЛН 512 КО Нови Пазар
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана у ЛН 512 КО Нови Пазар
  Процењена вредност предмета продаје: 66.600,00 еура
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-20 19:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23669
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.90/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.244/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Direktna Banka ad Kragujevac
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Stan od dve sobe u suterenu
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 18169 KO Senta
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-20 19:13:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23668
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 648/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: MERCEDES C 220, регистарских ознака KG 135-BS, регистрован до октобра 2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-08-20 19:09:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 23667
  Датум продаје: 2019-09-05
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.И 145/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 321/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милица Крндија из Крагујевца
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине и техника
  Опис предмета продаје: трактор, два плуга, тракторска приколица, косачица, тример, два замрзивача
  Процењена вредност предмета продаје: 367.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 257.250,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:54:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23666
  Датум продаје: 2019-10-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИВ-26/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-66/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ДРЕН ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ, НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тањирача "БРАТСТВО" са 20 тањира
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 20.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:24:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23665
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-228/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-518/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GETRACO доо Бољевци, ул. Браће Икар бр.74
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: теле браон боје, идентификациони број RS 7145323877 расе S, виле за сено - сакупљач сена са 4 осе
  Процењена вредност предмета продаје: 90.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 17:24:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23664
  Датум продаје: 2019-10-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 3-ИИВ-373/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-657/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GETRACO доо Бољевци, ул. Браће Икар бр.74
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: двообразни плуг за орање
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 15:02:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 23663
  Датум продаје: 2019-10-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-97/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-281/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GETRACO доо Бољевци, ул. Браће Икар бр.74
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило "ŠKODA FELICIA", елеватор за избацивање кукуруза
  Процењена вредност предмета продаје: 107.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 53.500,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 14:43:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 23662
  Датум продаје: 2019-09-09
  Време продаје: 11 сати
  Место продаје: Стари корзо, спрат 3
  Пословни број судског предмета: I-87 ИИ-бр.285/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-341/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана В. Павловић, Каона,
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Возило марке YUGO застава корал , регистарске ознаке PO=012-ŽV, није регистрован, број шасије VX1145A0000296507, годиште 1995., плава боја, пописна маркица АА 109 347
  Процењена вредност предмета продаје: 29.450,00
  Почетна цена предмета продаје: 14.725,00


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-08-20 13:42:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 23660
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 746/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 450/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Видоје Милутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Трактор ZETOR 3511 S
  Процењена вредност предмета продаје: 271.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 189.980.00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-09-12 10:37:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Павла Штоса 6/1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 23659
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Павла Штоса 6/1, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: I 2 ИИв-319/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 137/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ORIFLAME KOZMETIKA" ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: процењена вредност исказана је у закључку о другој јавној продаји посл. бр. И.ИВ. 137/2019 од 09.09.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењених вредности


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767