ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1772 активних, од укупно 23389 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Коста Алексић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 09:48:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10, спрат 5, стан 23
  Е-маил адреса: office@aleksickosta.rs
  Контакт телефон: 0658203803
  ПИБ: 108302297
  Матични број: 63357758

  Број записа у бази: 24477
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ласла Гала 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-166/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-63/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретко Танасић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - пољопривредно земљиште, земљиште под зградом-објектом, потес: Врбовац, површине: 25м2 број зграде
  Опис предмета продаје: Приликом израде извештаја о процени вредности непокретности констатовано да је зграда број 1 површине 25м2 порушена и више не постоји, а да је објекат број зграде 2 објекат за смештај стоке који се налази у веома лошем стању. Објекат бр. зграде 2 је непознате године изградње, грађен од разних материјала без планског поступка изградње.Катастарска парцела се не обрађује и не налази се под пољопривредним културама намењених интензивној пољопривредној производњи.
  Процењена вредност предмета продаје: 132.471,23 динара
  Почетна цена предмета продаје: 92.729,86 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-30 09:18:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24476
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-146/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-288/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SCG Europart doo
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Јавни извршитељ Марко Николић, у извршном поступку извршног повериоца СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО за трговину
  Опис предмета продаје: Јавни извршитељ Марко Николић, у извршном поступку извршног повериоца СЦГ ЕУРОПАРТ ДОО за трговину и услуге Крњешевци, Крњешевци, ул. Партизанска бб, МБ 20120720, ПИБ 104222557, број рачуна 170-30003192000-92 који се води код банке UNICREDIT BANK СРБИЈА А.Д. БЕОГРАД, чији је пуномоћник адв. Предраг Аврамовић, Београд, Ул. Војводе Степе бр.355, против извршног дужника, ПД за рециклажу црних и обојених метала, унутрашњу и спољну трговину, услуге и шпедицију "Металик-Смедерево" доо Осипаоница, Ос
  Процењена вредност предмета продаје: 175.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 87.750,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-09-29 20:04:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24474
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии. 82/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сејачица, прикључна машине за жетву, утоваривач за кукуруз, сејалица за жито и приколица
  Опис предмета продаје: Предмети продаје су ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 58.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности ствари  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-29 08:33:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24473
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 15.00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-63/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-62/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AD NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 33.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.100,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-09-27 19:11:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 24472
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.24/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Anka Nikolic
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika (obim udela 1/2)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 3086 KO Bajmok
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-27 17:38:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24471
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-96/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 54/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FRUIT MANAGEMENT DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна возила
  Опис предмета продаје: моторна возила
  Процењена вредност предмета продаје: 232.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 162.400,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2019-09-27 16:56:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0640225544
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 24470
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 09,00
  Место продаје: Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: И.И-62/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-140/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД СТАРИ ГРАД ЧАЧАК
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Опис предмета продаје: НАМЕШТАЈ И ТЕХНИЧКИ УРЕЂАЈИ
  Процењена вредност предмета продаје: 53.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 динара


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:40:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 24469
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 947/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и техника
  Опис предмета продаје: телевизор, полица за телевизор, две лампе, сто, трпезаријски сто са шест столица
  Процењена вредност предмета продаје: 66.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 33.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:49:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 24468
  Датум продаје: 2019-10-28
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-5/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, МБ 07046383, ПИБ 100214228
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:28:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24467
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2159/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 30/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-УПРАВА ЦАРИНА, ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил,
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке Ford, тип КА, сива металик боја регистарских ознака KŠ, 064 VŠ , 1299 cm3, годиште 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 15:17:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 24466
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Маријане Дишић Гвозденовић - Лозницa, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-746/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 194/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретна имовина.
  Опис предмета продаје: Ближе наведен у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.
  Процењена вредност предмета продаје: 5.166.340,73
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 14:22:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24465
  Датум продаје: 2019-10-31
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ - 523/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 ИИ 263/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Илић
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непосредном погодбом
  Опис предмета продаје: двоипособан стан површине 67м2
  Процењена вредност предмета продаје: 2.450.652,50
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-25 15:56:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24464
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИв 76/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 16/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole banka Србија ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Mazda" модел "GD", година производње 1991
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-10-24 14:22:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 24463
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии474/18
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИ117/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО БЕЛОТИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: више комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 129.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 64.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 14:24:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24462
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 403/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 14.127.636,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.889.345,20 динара


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 14:10:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24461
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 11:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.106/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.261/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUCOM doo Нови Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга површине у габариту 280м2 , изграђено на кат. парцели број 620/1 ; кат. парцела 620/1 њива 2. класе ,површине 00.36.79ha
  Процењена вредност предмета продаје: зграда - 5.824.000,00 динара ;њива - 2.207.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: зграда - 2.912.000,00 динара ;њива - 1.103.700,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 14:01:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24460
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-812/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2515/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Босиљка Симић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покућство и радне машине пољопривредног газдинства
  Процењена вредност предмета продаје: 137000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 95900 рсд


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 10:35:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24458
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: I-1522/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ii 1522/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Лепосавић
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 25000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 12500 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:51:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24457
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 150/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24456
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 454/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 454/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Топлана Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767