ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:43:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23700
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 298/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 295/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Интеза ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, броој зграде 1, корисне површине 266 м2, грађевинске површине 332 м2, ул. Светог Саве бр. 13, која је уписана у лист непокретности 1004 К.О: Мачванска Митровица
  Процењена вредност предмета продаје: 2.485.830,90 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:29:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 23699
  Датум продаје: 2019-10-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 309/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 141/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТИХЛ ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште и објекти
  Опис предмета продаје: њива 5. класе КО Пећинци, површине 1ха 15а 09м2, кат. парцела 174/4 КО Пећинци коју чине земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду-објекат, њива 2. класе, на кат. парцели бр. 174/4 КО пећинци налази се пословно стамбена зграда спратности П+1
  Процењена вредност предмета продаје: од 458.070,14 динара до 3.713.560,20 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:27:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23698
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 214/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 106/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Радичанин
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена вредност предмета продаје: 606.468,21 динара
  Почетна цена предмета продаје: 424.527,74 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-08-22 11:04:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 23697
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: И.И 172/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 47/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Веселинка Саматовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: опис у закључку моторна возила
  Опис предмета продаје: опис у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 09:30:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23696
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 95/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 117.921,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: 82.544,77 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-08-22 08:43:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 23695
  Датум продаје: 2019-10-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 354/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 371/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Марија Анђелковић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.179.913,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 825.939,1 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-08-21 18:50:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 23694
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.205/2017
  Број предмета јавног извршитеља: I.I.118/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Nepokretnosti u svojini izvršnih dužnika (obim udela 1/1)
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 888 KO Horgos i list nepokretnosti br. 859 KO Horgos
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 16:54:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 23693
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, Николе Пашића 7/1/15
  Пословни број судског предмета: И.И-867/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-144/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Милојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 79.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 55.300,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 15:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23692
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1149/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фрижидер “Sneige”, Кауч, Сто и 3 столице, Орман, Телевизор “Philips”
  Опис предмета продаје: Фрижидер “Sneige”, Кауч, Сто и 3 столице, Орман, Телевизор “Philips”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00, 6.000,00, 4.000,00, 4.000,00, 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00, 3.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 2.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 15:38:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23691
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ.1156/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.707/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 5. класе, шума 5. класе, ливада 5. класе
  Опис предмета продаје: погледај закључак
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 1.038.875,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од почетне- погледати закључак


  Оглас поставио: Весна Буха
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:42:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 10, спрат 2, стан 6
  Е-маил адреса: vesnabuha86@gmail.com
  Контакт телефон: 0644132610
  ПИБ: 110504435
  Матични број: 64881272

  Број записа у бази: 23690
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 13.00
  Место продаје: улица Максима Горког 10, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-1740/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Комерцијална Банка АД, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, пословни простор, Нови Сад
  Опис предмета продаје: посл. простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П= 25м2, бр. парц.6193/1, зграда бр. 8, бр. улаза 7, бр. посебног дела 1, ул. Косте Рацина 7, Н. Сад; посл. простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П= 25м2, бр. парцеле 6193/1, зграда број 8, бр. улаза 7, бр. посебног дела 2, ул. Косте Рацина 7, Н.Сад и пословни простор-1 просторија за коју није утврђена делатност-локал, приземље, П-14м2, бр.парц 6193/1, бр.зг.8, бр.ул.7, бр. пос.дела 3
  Процењена вредност предмета продаје: 2.806.703,70; 2.806.703,70; 1.672.078,80
  Почетна цена предмета продаје: 1.964.692,59; 1.964.692,59; 1.170.455,16


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:37:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23689
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-787-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Услуга Бољевац
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижиде
  Опис предмета продаје: Веш машина “Gorenje” Кауч, 2 комада Сто и 4 столице Витрина Телевизор “Toshiba” Комбиновани фрижидер “Bira”
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.500,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:35:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 23688
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 5Иив 29/16
  Број предмета јавног извршитеља: 130ИИв А24/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛЕСКА ДОБРИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ближе описано у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 105.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 73.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 14:02:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 23687
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-1437-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вип Мобиле Д. О. О.
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Опис предмета продаје: Телевизор “Philips” Ел. Шпорет “Sloboda” Сто и 4 столице Замрзивач “Obodin” Вертикални Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00 8.000,00 4.000,00 7.000,00 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 4.000,00 2.000,00 3.500,00 3.000,00


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:38:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 23686
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Куршумлији 2И И-7/2017 од 19.01.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-555/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Ћурчић, Слађана Ћурчић,Саша Ћурчић, Сузана Ћурчић,Веселин Стевановић,Стефан Александар
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 4. класе, укупне површина 261 м2, Шума 3. класе, укупне површина 3595 м2, Њива 3. класе, укупне
  Опис предмета продаје: Њива 4. класе, укупне површина 261 м2, Шума 3. класе, укупне површина 3595 м2, Њива 3. класе, укупне површина 540 м2, Њива 3. класе, укупне површина 473 м2, Њива 3. класе, укупне површина 403 м2,Ливада 3. класе, укупне површина 155 м2, Њива 3. класе, укупне површина 384 м2, Ливада 3. класе, укупне површина 141 м2, Њива 3. класе, укупне површина 885 м2, Воћњак 4. класе, укупне површина 917 м2, Ливада 4. класе, укупне површина 619 м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 5.220; 71.900;21.600;18.920;16.120;6.200;15.360;5.640;35.400;36.680;12.380
  Почетна цена предмета продаје: 3.654; 50.330; 15.120; 13.244; 11.284; 4.340; 10.752; 3.948; 24.780; 25.676; 8.666  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 12:19:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 23685
  Датум продаје: 2019-09-19
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: ии-170-2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-160/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јасмина Салијевић,Јован Јовановић,Александар Николић, Дарко Таировић,Жељко Таировић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о првој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 3.000,00 до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 2.100,00 до 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:38:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23683
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 23 П-1874/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.78/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: две климе и бицикл
  Опис предмета продаје: Клима уређај беле боје "GALANZ", 1ком; Клима уређај беле боје "BEKO", 1ком и Бицикли црно-беле боје "CAPRIOLO", 1 ком
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 50.000,00 - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 25.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 14:08:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23682
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: I 5 П-1024/2012
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Бечеју - судска јединица Нови Бечеј
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина и сет стола и столице
  Опис предмета продаје: Телевизор "SAMSUNG", црне боје, веш машина "MIELE", беле боје и сет стола и 4 столице за терасу, браон боје, комплет
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 70.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 35.000,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-08-21 10:50:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 23681
  Датум продаје: 2019-09-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-50/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-55/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NDM ASSET RESOLUTION DOO BEOGRAD (pristupila OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: OГЛАШАВА СЕ ДРУГА јавна продаја путем усменог јавног надметања на непокретностима уписаним у Лист непокретности број 3563 КО Ченеј код Службе за катастар непокретности Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 17.682.293,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.304.687,90 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-09-16 13:40:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 23680
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 21 И-839/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Нт.187/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Зрењанину
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило – аутомобил FORD MONDEO 1.6 караван, рег. ознака ZR076-ZŠ, бр.шасије WF0NXXGBBNSJ77802, број мотора L1FSJ77802, запремине 1597 ccm, снаге мотора 66kW, Е сиве Д броје, 1995. годиште, погонско гориво бензин
  Процењена вредност предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 75.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767