ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2019-08-12 11:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 22929
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.494/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SVEA FINANCE DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ТВ и кухиња
  Опис предмета продаје: ТВ „LG“, црне боје, 1 ком. и кухиња са елементима сиво-беле боје, три горња и четири доња елемента
  Процењена вредност предмета продаје: укупно 90.000,00 динара - детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: укупно 45.500,00 - детаљније у закључку


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:09:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22926
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: И.ИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 17
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разни делови са ауто отпада
  Опис предмета продаје: Разни делови са ауто отпада
  Процењена вредност предмета продаје: 1.407.466,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 15:14:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22925
  Датум продаје: 2019-09-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.И. 293/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И: 318/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УДРУЖЕЊЕ ОСИГУРАВАЧА СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива, воћњак, породична стамбена зграда, помоћни објекти, чардак и оставе
  Опис предмета продаје: њива 3. класе, воћњак 3. класе, породична стамбена зграда спратности ПР+1, чардак и оставе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.416.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности непокретности


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 14:47:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 22924
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 247/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 297/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: једнособан стан
  Опис предмета продаје: једнособан стан
  Процењена вредност предмета продаје: 768.274,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 537.791,8 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 14:23:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 22923
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 13
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИВ306/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ139/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2 сувласничког дел
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, број зграде 1, број етажа ПР,објекат изграђен без одобрења заградњу
  Процењена вредност предмета продаје: 4.539.612,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене вредности


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 14:51:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22922
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-152/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шуме, њиве, ливаде, пашњак,
  Опис предмета продаје: непокетности се налазе у Кривом Виру и Мирову- погледати закључак за детаље
  Процењена вредност предмета продаје: 1.636.002,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-08-14 13:20:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22921
  Датум продаје: 2019-09-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-723/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љиљана Панић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Породични стамбени објекат, спратности П+ПК, површине основе П 73 m2, на катастарској парцели 1404/2 КО Врћеновица;
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-08 13:54:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22920
  Датум продаје: 2019-08-30
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ив-1287/2012
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-2/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ВАЛОГА ПАРАЋИН
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 3.класе
  Опис предмета продаје: Шума 3.класе, површине 2116м2
  Процењена вредност предмета продаје: 171.059,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-28 11:17:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22918
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-204/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-104/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: зграда и двориште у улици Тимочке буне 12, Бор
  Опис предмета продаје: непокретна имовина
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00 еура по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 13:24:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22915
  Датум продаје: 2019-08-20
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 21/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 6/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубе Ђоковић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: земљиште под зградом, пословна зграда и помоћна зграда
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 3.056.861,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.139.803,26 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 13:11:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22914
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Зелена Гора бр. 24/9.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1286/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 438/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-16 10:09:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22913
  Датум продаје: 2019-09-16
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: I.IV-1721-2017
  Број предмета јавног извршитеља: IV-3-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALM KOMPAUNDI DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 390.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 195.000,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 11:18:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22910
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Рада Вилотијевића бр. 2/15
  Пословни број судског предмета: И.И 1032/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 327/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Плавшић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари у оквиру једног стана
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 73.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 36.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:51:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22908
  Датум продаје: 2019-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии 821/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 3602018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Љубомир Поњавић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 317.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 221.900,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-07-16 11:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 22906
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Димитрија Туцовића бр. 62, Ужице
  Пословни број судског предмета: И.ив 295/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив. 284/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Никола Вукојевић
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ближе описани у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 552.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 386.610,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-08-15 11:11:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 22905
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у Краљеву у ул. Николе Тесле бр. 20/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив 670/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 361/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАСМИНА БАКИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АУТОПРЕМИЈА ПЛУС ТРАВЕЛ КОВАЧИ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина и кухиња са судопером.
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 14:47:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22904
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Апарат за напитке "LA Cimbali lavazza M50", кука за вучу тип 10, мотор марке "Messen - Nurnberg" мод
  Опис предмета продаје: Апарат за напитке "LA Cimbali lavazza M50", кука за вучу тип 10, мотор марке "Messen - Nurnberg" модел ДКП117, радни сто,, решетка носеће кровне конструкције, резана даска, бетонско гвожђе, грађа дрвена резана, седишта, даска за скијање за воду марке "Фиберлајн", метални кровни шибер, трака за громобран, серво појачивач марке "BMW" модел "LAC 115T HE", табле иверице, шибери, задњи носач дифренцијала, кровни шибер, носач хладњака
  Процењена вредност предмета продаје: 606.038,69 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 09:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22901
  Датум продаје: 2019-09-13
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића, Трг српских ратника III/1, Краљево
  Пословни број судског предмета: I-1347/2012
  Број предмета јавног извршитеља: II-336-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгорад Лазић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Према закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 4.000,00 до 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.200,00 до 2.400,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-06 15:01:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22900
  Датум продаје: 2019-09-23
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: ИИВ.922/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.89/17АД
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Букинац
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Сандук декоративни, седељкља са два тега, кварцна грејалица, вентилатор, грб Србије у дуборезу, мали
  Опис предмета продаје: Сандук декоративни, седељкља са два тега, кварцна грејалица, вентилатор, грб Србије у дуборезу, мали електрични тример, кино пројектор, скије, штапови за скијање, стаклени балон од 15л, усисивач, дрвени сто са 5 столица, акваријум стаклени, кожна фотеља за масажу, тепих, жардињера бетонска, телевизор са стаклом стари тип "Телефункен", комбиновани фружидер "Quadro",
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-07-15 15:52:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 22898
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ2296/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 58/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РОДОЉУБ РАДЕНКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кухињски елементи, ТВ Комода,Веш машина, Телевизор,Гардеробер, Монитор, Плакар
  Опис предмета продаје: Кухињски елементииверица, Тв комода, иверица сиво беле боје, Веш машина Горење, Телевизир ЕЛИТА, стари модел, Гардеробер стари модел, Монитор PHILIPS, Гардеробер иверица стакло, Плакар иверица натур боја
  Процењена вредност предмета продаје: 43.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767