ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1574 активних, од укупно 22113 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-08-23 10:37:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22776
  Датум продаје: 2019-09-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ-214/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 265/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАШ СТАН ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 27
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Опрема из коцкарнице и друге покретне ствари
  Опис предмета продаје: Опрема из коцкарнице и друге покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 709.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-15 10:02:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22775
  Датум продаје: 2019-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 3817/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 2120/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сузана Томић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 504.028,54 динара
  Почетна цена предмета продаје: 252.014,27 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2019-09-05 13:45:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 22773
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: 21И И-875/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност које је уписана као приватна својина извршног дужника, са обимом удела ¼, у лист непокретности број 10033 К.О. Зрењанин I, на парцели број 14840. улица Барток Беле број 52, а коју у природи чине: - Породична стамбена зграда, зграда број 1, површине 96м2, и земљиште под зградом-објектом, градско грађевинско земљиште, површине 96м2, - Земљиште уз зграду-објекат, градско грађевинско земљиште, површине 5а 00м2, - Њива 1. класе, градско грађевинско земљиште, површине 1а 74м2,
  Процењена вредност предмета продаје: 708.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-08-01 13:26:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 22772
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: Ии. 106/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 38/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРОКРЕДИТ БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, површине 202м2, у Суботици, Ул. Вишњичка бр. 37
  Опис предмета продаје: Предмет продаје је ближе описан у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 10.037.054,73 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.018.527,36 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 11:41:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22771
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 305/2016 од 25.10.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-167/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Загорчић, Купиново,
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: к.п. 1997/1, шума 3.класе, к.п. 1997/4, шума 3.класе, к.п. 1997/5 шума 3.класе, све уписано у лист непокретности 334 КО Скупљен, к.п. 1555 шума 3.класе, њива 4.класе све уписано у лист непокретности 912 КО Скупљен
  Процењена вредност предмета продаје: 485.755,24 динара
  Почетна цена предмета продаје: 242.877,62 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 13:41:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22765
  Датум продаје: 2019-08-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: иив-58-17
  Број предмета јавног извршитеља: иив-87-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: RAIFFEISEN BANK
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: веш машина "БЕКО", телевизор "Philips", сто и четири столице, овца, свиња, трактор "Универзал 445",
  Опис предмета продаје: погледати закључак
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима 10.000,00, 5.000,00, 5.000,00, 6.000,00 9.000,00, 280.000,00, 10.000,00,
  Почетна цена предмета продаје: 50% од цена наведених у закључку


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-26 12:08:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22763
  Датум продаје: 2019-09-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: Ии.бр. 2/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 561/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предраг Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Пословни простор, породична стамбена зграда, стамбена пословна зграда, земљишта под зградом и из зграду, воћњак и пашњак
  Процењена вредност предмета продаје: 3.744.713,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.872.356,79 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2019-08-19 15:43:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 22760
  Датум продаје: 2019-09-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Луке Војводића 14
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2887/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 2060/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИНКА АНТИЋ
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Комплекс
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Комплекс земљишта и објеката са базеном
  Опис предмета продаје: Комплекс земљишта и објеката са базеном
  Процењена вредност предмета продаје: 12.912.772,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.912.772,20 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 09:57:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22755
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 1218/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-902/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Република Србија, Прекршајни суд у Врању
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 38.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 19.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-07 09:53:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22754
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 396/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4081/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система 'ЕПС Дистрибуција' Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 46.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 23.000,00 динара


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-08-13 15:31:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 22753
  Датум продаје: 2019-09-06
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИВ.327/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Орифламе козметика доо
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: "TV Philips LCD" 44"
  Опис предмета продаје: "TV Philips LCD" 44"
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.500,00 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-08-03 13:17:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 22749
  Датум продаје: 2019-08-26
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.860/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Топлана Књажевац
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: музички стуб EI Radio akust.-1ком, tv orion-1ком, dvd teletech-1ком, веш машина Горење-1ком, регал-1ком,
  Процењена вредност предмета продаје: 22.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:36:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22748
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК А447/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD марке “TELEFUNKEN”, 32”, црне боје, непозната година производње Озвучење (појачало RDS EON, звучник HH ELECTRONIC), црне боје, непозната година производње Машина за веш марке “BEKO”, беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 15,000.00 динара 12,000.00 динара 20,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7,500.00 динара 6,000.00 динара 10,000.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:29:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22747
  Датум продаје: 2019-09-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 826/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "HAMMEUM" Прокупље
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: LCD телевизор марке VIVAX, 40”, црне боје, непозната године производње CRT телевизор марке- ELIN, црне боје, непозната година производње Веш машина марке- BOSH WFL247V, беле боје непозната година производње Електрични шпорет марке- SLOBODA, беле боје, непозната година производње Две витрине, браон-беле боје, непозната година производње
  Процењена вредност предмета продаје: 20,000.00 динара 3,000.00 динара 18,000.00 динара 7,000.00 динара 15,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10,000.00 динара 1,500.00 динара 9,000.00 динара 3,500.00 динара 7,500.00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:47:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22746
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВK A532/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Виши суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Електрични шпорет “ELEGANT 911” браон боје, непозната године производње Микроталасна “J.S.C MK 118”, беле боје , непозбате године производње Телевизор “CRT VIVAKS” црне боје, непознате године производње Гардеробер браон боје, непознате године производње
  Процењена вредност предмета продаје: 8,000.00 динара 5,000.00 динара 7,000.00 динара 4,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4,000.00 динара 2.500,00 динара 3.500,00 динара 2.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2019-08-09 15:41:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 22745
  Датум продаје: 2019-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PORR - WERNER & WEBER -PROKUPLJE DOO PROKUPLJE
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја аутомобила извршног дужника
  Опис предмета продаје: Аутомобил марке “FIAT BRAVO”, 1.4 бензин, боја сива тамна метализирана, произведено 1996. године
  Процењена вредност предмета продаје: 45,000.00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 22,500.00 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2019-08-05 16:01:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 22744
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 5-ИИВ-70/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-121/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Друштво за производњу и промет DPS KLAS GROUP ДОО ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: путничко возило VOLKSWAGEN, модел PASSAT
  Процењена вредност предмета продаје: 100.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50.000,00 динара


  Оглас поставио: Раденко Ракоњац
  Датум и време постављања: 2019-08-28 14:00:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 61, локал 3
  Е-маил адреса: radenkorakonjac@gmail.com
  Контакт телефон: 0653361076
  ПИБ: 107583519
  Матични број: 62845074

  Број записа у бази: 22743
  Датум продаје: 2019-10-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у просторијама Јавног извршитеља Раденка Ракоњац у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 61 локал 3
  Пословни број судског предмета: ИИВ 114/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 12/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ЗДРАВКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
  Опис предмета продаје: 1. ТРАКТОР "БЕЛОРУС 425 АС" СА УТОВАРНОМ КАШИКОМ
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-09 11:14:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22740
  Датум продаје: 2019-10-01
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.265/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-651/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење Осигуравача Србије - Гарантни Фонд Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сурдулици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 28.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.250,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-08-06 15:13:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 22736
  Датум продаје: 2019-09-04
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.Ив.бр. 105/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-223/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонда за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бела техника, намештај
  Опис предмета продаје: Бела техника, намештај
  Процењена вредност предмета продаје: 76.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 38.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767