ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 10:11:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 21661
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: СТАМБЕНО НАСЕЉЕ МАТИЈА ХУЂИ 97/4
  Пословни број судског предмета: ИИ-317/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-193/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: БРЗИ КЕШ ДОО, СУБОТИЦА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 2, ЛОКАЛ 15
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Непокретност уписана уписана у ЛН бр.3837 КО Ср.Митровица, парц бр.3443/2, породична стамбена зграда, бр.зграде 1, ПР1, земљ. под зградом - објектом површине 89м2, ул.Милана Тепића 2, земљ.уз зграду - објекат површине 83м2, ул.Милана Тепића, укупна површина парц.бр.3443/2 износи 1а 72м2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.386.930,05 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.693.465,03 дин.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 15:03:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 21658
  Датум продаје: 2019-06-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 4 Ии-9/2019 од 23.01.2019.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 52/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LEKVAR DOO BACHKA TOPOLA, Бачка Топола, ул. Братства бр. 12, МБ 20576499, ПИБ 106314495
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 6559 КО Кикинда Број парцеле 7907/15 број улаза 1 поткровље 98/5 једнособан стан улица Ивана Јакшића 40м2, у оквиру стамбене зграде за колективно становање која је изграђена без одобрења за градњу. Све приватна својина Ержебет Костић, Кикинда, ул. Ивана Јакшића бр. 98, ЈМБГ 0304968845038 обим удела 1/1 У износу од 1.500.000,00 динара. На непокретности постоји заложно право у корист LEKVAR DOO BACHKA TOPOLA, Бачка Топола, ул. Братства бр. 12, МБ
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 14:42:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21655
  Датум продаје: 2019-07-26
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: 1И Ив-189/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 41/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа д.о.о. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 223.058,92 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-06-20 16:19:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 21654
  Датум продаје: 2019-07-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: 1 Ии 53/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Елеонора Сокол Пертич
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Магдолна Уташи, Богараш, ЈМБГ: 3008954825010, обим удела 1/1, уписаних у лист непокретности бр. 18663 КО СЕНТА и то: парц.бр. 10864/30 – њива 2. класе, површине од 1xа22а38м2, на потесу Гомбош; 2. непокретност извршног дужника Магдолна Уташи, Богараш, ЈМБГ: 3008954825010, обим удела 5/8, уписаних у лист непокретности бр. 7988 КО СЕНТА и то: парц.бр. 10746 – њива 2. класе, површине од 82а95м2, на потесу Богараш;
  Процењена вредност предмета продаје: 1.980.046,50 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 13:49:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21653
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 1ИИв-1069/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-423/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Родољуб Тричковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 21 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 956.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 669.200,00 динара  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2019-07-01 14:56:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 21652
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Место продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору
  Пословни број судског предмета: I2 И И-401/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 116/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности описане у закључку о непосредној продаји посл. бр. И.И. 116/2018 од 01.07.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: 1.809.751,29 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет договора између страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 12:54:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 21651
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 380/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 308/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сбербанк Србија АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 590.936,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 177.280,8 динара


  Оглас поставио: Мило Дурутовић
  Датум и време постављања: 2019-05-23 12:52:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, Авној-а бб, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com
  Контакт телефон: 062666621
  ПИБ: 109247921
  Матични број: 64041355

  Број записа у бази: 21650
  Датум продаје: 2019-06-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб
  Пословни број судског предмета: ИИ 421/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 268/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП Банка а.д. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пашњак 4. класе
  Опис предмета продаје: Пашњак 4. класе, површине 1040 м2, број парцеле 58/2, ЛН бр. 77 КО Хотково, Служба за катастар непокретности Нови Пазар
  Процењена вредност предмета продаје: 7.404,80 еура
  Почетна цена предмета продаје: 2.221,20 еура


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-23 11:19:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21649
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.I. 2721/15
  Број предмета јавног извршитеља: I.I. 787/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за сушење веша "Philips"; Машина за веш "Горење", Машина за веш Indesit"
  Опис предмета продаје: Машина за сушење веша "Philips"; Машина за веш "Горење", Машина за веш Indesit"
  Процењена вредност предмета продаје: Машина за сушење веша "Philips"-10.000,00 динара; Машина за веш "Горење"-10.000,00 динара, Машина за веш Indesit"-10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Машина за сушење веша "Philips"-10.000,00 динара; Машина за веш "Горење"-10.000,00 динара, Машина за веш Indesit"-10.000,00 динара


  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-20 14:15:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 21648
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 4549/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-3450/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Пешић
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, земљиште под зградом и пашњак 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 3.340.513,53 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.670.256,77


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-23 08:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21645
  Датум продаје: 2019-06-28
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.Ivk. 2930/2014
  Број предмета јавног извршитеља: I.Ivk. 2930/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Информатика" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило CITROEN XSARA 1,6, 2003. год. произв., рег. ознаке NS 0706-TX
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило CITROEN XSARA 1,6, 2003. год. произв., рег. ознаке NS 0706-TX
  Процењена вредност предмета продаје: Путничко моторно возило CITROEN XSARA 1,6, 2003. год. произв., рег. ознаке NS 0706-TX-198.384,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Путничко моторно возило CITROEN XSARA 1,6, 2003. год. произв., рег. ознаке NS 0706-TX-119.03,40 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2019-06-20 09:23:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 21642
  Датум продаје: 2019-07-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.Iv.269/2016
  Број предмета јавног извршитеља: I.Iv.A96/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank ad Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjene vrednosti blize odredjene u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 50% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 16:25:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 21641
  Датум продаје: 2019-06-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Pozarevac, Stari korzo 36, 3. sprat
  Пословни број судског предмета: II 109/2018
  Број предмета јавног извршитеља: II 495/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Milorad Jovanovic, Setonje
  Надлежни суд: Основни суд у Петровцу на Млави
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 komada
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Traktor Univerzal 445 DT i VW Golf II
  Опис предмета продаје: Traktor Univerzal 445 DT bez kabine 1979.godiste, VW Golf II sive boje petoro vrata benzinac neregistrovan
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00 dinara
  Почетна цена предмета продаје: 266.000,00 dinara


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 15:23:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 21639
  Датум продаје: 2019-07-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: И И-448/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А868/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САВА ОСИГУРАЊЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 1.049.755,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 524.877,50 динара


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 15:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 21636
  Датум продаје: 2019-06-19
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 171/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 150/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SOCIETE GENERALE BANKA
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: АУТО
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило РЕНО КЛИО,2005 г.
  Процењена вредност предмета продаје: 177.750,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.875,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2019-05-22 15:01:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 21635
  Датум продаје: 2019-06-22
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: I.ivk. 291/2013
  Број предмета јавног извршитеља: I.ivk. 291/2013
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад,Радна јединица Панчево, Панчево, Милоша Обреновића 79
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Клима "Vivax", Замрзивач-горење (сандучар); Веш машина
  Опис предмета продаје: Клима "Vivax", Замрзивач-горење (сандучар); Веш машина
  Процењена вредност предмета продаје: Клима "Vivax"-25.000,00 динара, Замрзивач-горење (сандучар)-25.000,00 динара; Веш машина-12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Клима "Vivax"-15.000,00 динара, Замрзивач-горење (сандучар)-15.000,00 динара; Веш машина-7.200,00 динара


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 14:34:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21633
  Датум продаје: 2019-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии. 417/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 674/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "СТАНИЋ" ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Трактор ИМТ, модел "5494WD", регистарске ознаке UE AAĆ-84,
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 350.000,00


  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-06-21 09:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21631
  Датум продаје: 2019-07-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: Ии 745/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 616/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петар Голијанин
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности ближе описане у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: укупна процењена вредност непокретности 6.021.570,00
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности непокретности  Оглас поставио: Ђорђе Доганџић
  Датум и време постављања: 2019-07-12 14:10:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Југ Богданова 2, спрат 2, стан 3
  Е-маил адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0659144979
  ПИБ: 108587106
  Матични број: 63556114

  Број записа у бази: 21630
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Југ Богданова 2/3
  Пословни број судског предмета: 5Ии. 167/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 547/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ибрахим Кајевић
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке PEUGEOT, модел 206, регистарске ознаке PP007-CH.
  Процењена вредност предмета продаје: 220.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 154.000,00  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2019-05-22 13:56:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 21629
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Косте Стаменковића бр. 3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.1907/08
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А732/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: Ближи опис дат у закључку од 20.05.2019. године
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку од 20.05.2019. године
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку од 20.05.2019. године


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767