ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1025 активних, од укупно 26728 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:50:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28538
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-459/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 122/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Златко Вајс
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Синиша Жужић, Суботица, ЈМБГ: 2210976820055, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности брoj 21850 КО СТАРИ ГРАД и то: парцела 27289/8 – земљиште под зградом објектом, површине од 50м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Липарска-КЕ 19; земљиште уз зграду – објекат, површине од 16а85м2, у улици Липарска-КЕ;
  Процењена вредност предмета продаје: 587.828,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:48:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28537
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-468/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 121/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јованка Кричковић,
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - 1/2 удела непокретности извршног повериоца Јованка Кричковић, Суботица и 1/2 удела непокретности извршног дужника РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Београд, уписана у лист непокретности број 15668 КО НОВИ ГРАД и то:
  Процењена вредност предмета продаје: 1.215.348,50 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:47:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 28536
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-440/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 113/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BANCA INTESA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Ева Кази, Бачки Виногради, ЈМБГ: 0312964825019, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр.248 КО БАЧКИ ВИНОГРАДИ и то: парцела 2053/1 – земљиште под зградом објектом, површине од 1а94м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда, у улици Београдска 25А; земљиште под зградом објектом, површине од 45м2, на коме је саграђена помоћна зграда, у улици Београдска; земљиште под зградом објектом, површине од 5а26м2, на коме је саграђена зграда пољопривреде -МАГ
  Процењена вредност предмета продаје: 2.115.712,80 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 10:22:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 28535
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК. 207/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УНИВЕРЗАЛ АЛИБУНАР
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор марке „ Fox“
  Опис предмета продаје: Телевизор марке „ Fox“
  Процењена вредност предмета продаје: 16.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.200,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 09:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 28534
  Датум продаје: 2020-06-18
  Време продаје: 12
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ361/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ391/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКАНОВИЋ АНА из Малог Лошиња, РХ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВЕ
  Опис предмета продаје: Њива 2 класе и 3класе
  Процењена вредност предмета продаје: 1.826.7810,82-3.113.503,00
  Почетна цена предмета продаје: 50 % процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 09:52:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 28533
  Датум продаје: 2020-06-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Луке Сучића бр. 1, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИ 275/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 114/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Муришић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Багер, трака за утовар, виљушкари, равни селектор "Cimbria", полуаутоматске ваге за уврећавање, елек
  Опис предмета продаје: Предмети ближе описани у Закључку о првој јавној продаји од 12.05.2020. године
  Процењена вредност предмета продаје: 23.199.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности пописаних покретних ствари


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 09:34:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 28532
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 6 Ии. 172/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ79/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миливоје и Јелена Вуковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: воћњак и њива
  Опис предмета продаје: воћњак 3. класе, пољопривредно земљиште, површине 4 а 81 кв.м и Њива 3. класе, површине 3 а 92 кв.м. и њива 4, класе површине 50 а 79 кв.,., све пољопривредно земљиште, укупне површине 54 а 74 кв.м
  Процењена вредност предмета продаје: 33.360,20 РСД и 379.446,22 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 23.352,14 РСД и 265.612,36 РСД


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 09:14:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28529
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 342/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 342/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица једноосовинка
  Процењена вредност предмета продаје: 41.300,00
  Почетна цена предмета продаје: 28.910,00


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:53:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28528
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: IIVK 357/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Polovne pokretne stvari
  Опис предмета продаје: Predmeti prodaje detaljno opisani u Zakljucku o prodaji.
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Ненад Милић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:42:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milicn@gmail.com
  Контакт телефон: 0652860738
  ПИБ: 111874861
  Матични број: 65709112

  Број записа у бази: 28527
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Ненада Милића, Неготин, Трг Стевана Мокрањца 2
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Неготину И И-6/2020 од 27.01.2020. године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 2027/20
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радица Wyss Ђорђевић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 предмета продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1 породична стамбена зграда, 1 помоћна зграда, 3 пута земљиште под зградом
  Опис предмета продаје: 1 породична стамбена зграда, 1 помоћна зграда, 3 пута земљиште под зградом
  Процењена вредност предмета продаје: 26.500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 26.500,00 евра


  Оглас поставио: Милош Јоксимовић
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:38:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Мајданска 16, стан бр. 2
  Е-маил адреса: milosjoksimovic78@gmail.com
  Контакт телефон: 0114056592
  ПИБ: 108001023
  Матични број: 63142255

  Број записа у бази: 28526
  Датум продаје: 2020-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: канцеларија јавног извршитеља Милоша Јоксимовића, Београд, Мајданска Чукарица број 16/2
  Пословни број судског предмета: 4ИИв 1952/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 52/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт алфапревинг ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: преса за шунку, расхладне витрине и роштиљ на гас
  Опис предмета продаје: преса за шунку (1), расхладне витрине (5) и роштиљ на гас(1)
  Процењена вредност предмета продаје: 630.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 441.000,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Миладинов
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:37:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Пушкинов трг бр. 5, улаз бр. 3, 1. спрат, стан бр. 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com
  Контакт телефон: 0652299129
  ПИБ: 109245838
  Матични број: 64039768

  Број записа у бази: 28525
  Датум продаје: 2020-06-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Subotica, Puskinov trg br. 5/3/15
  Пословни број судског предмета: I.I.365/2018
  Број предмета јавног извршитеља: I I 76/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO NLB SRBIJA DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 kom.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Prava koriscenja (obim udela 1/1) i nepokretnosti u vanknjiznoj svojini izvršnog dužnika
  Опис предмета продаје: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br. 20109 KO Donji Grad
  Процењена вредност предмета продаје: Procenjena vrednost blize odredjena u Zakljucku o prodaji.
  Почетна цена предмета продаје: Pocetna cena iznosi 70% od procenjene vrednosti.


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:21:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28524
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 100/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE ROAMING ELECTRONICS DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 (шест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:17:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28522
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 152/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 (шест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:13:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28521
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив 67/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОМЕРКУР ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 (једанаест)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај и кућни апарати, приколица, прскалица за воће
  Опис предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 08:08:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28520
  Датум продаје: 2020-06-12
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 135/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 (четири)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Камион марке ,,Mercedes Benz” тип ,,1213“; 2. Сто, дрвени полован; 3. Дрвена клупа обложена мебло
  Опис предмета продаје: половно
  Процењена вредност предмета продаје: детаљи у приложеном документу
  Почетна цена предмета продаје: детаљи у приложеном документу


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 07:57:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28519
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 08:30 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 175/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душанка Сврабић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, Помоћна зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, у ул.Обрадовића сокак, грађевинске површине 157м2, корисне површине 112м2, Помоћна зграда, у ул.Обрадовића сокак, површине 37м2, све саграђено на парцели број 395/2-земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 537м2
  Процењена вредност предмета продаје: 8.668.400,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.067.880,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2020-05-13 07:50:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 28518
  Датум продаје: 2020-05-29
  Време продаје: 09:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 168/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК, АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда бр.1, спратности Пр, саграђена на парцели број 2692, ул.Карађорђева бр.104, Све уписано у Лист непокретности број 3937 к.о.Нова Пазова
  Процењена вредност предмета продаје: 4.671.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.270.120,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2020-06-04 11:48:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 28517
  Датум продаје: 2020-06-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: ИИ 111/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 69/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Агроиндустријско комерцијална банка "АИК банка" ад Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Теретно моторно возило марке „Iveco“, модел „Daily 35C12“, теретно моторно возило марке „Man“, модел „L338LL“, теретно моторно возило марке „Volvo“, модел FH 12 420 6X2...
  Процењена вредност предмета продаје: 3.950.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.957.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2020-05-12 15:57:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 28516
  Датум продаје: 2020-06-09
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 51/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у исправном стању
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке PHILIPS LCD у исправном стању
  Процењена вредност предмета продаје: 14.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.912,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767