ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 10:35:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24458
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: I-1522/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ii 1522/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивана Лепосавић
  Надлежни суд: Виши суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 25000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 12500 рсд


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:51:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24457
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 14.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ии 150/18
  Број предмета јавног извршитеља: ии 150/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 24456
  Датум продаје: 2019-10-14
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: иивк 454/18
  Број предмета јавног извршитеља: иивк 454/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Топлана Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена вредност предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Биљана Пешевска
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:38:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког 1а, спрат V, стан 54
  Е-маил адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com
  Контакт телефон: 0655670544
  ПИБ: 108002577
  Матични број: 63142476

  Број записа у бази: 24455
  Датум продаје: 2019-10-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 1А/5/54, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.429/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Гаража бр.13 и гаража бр.12 на адреси Данила Киша бр.1
  Опис предмета продаје: Предмет продаје су гараже на адреси Данила Киша бр.1,Новом Саду и то гаража бр.13, у сутерену, корисне површине 12 м2, власништво извршног дужника у 1/1 идеалног дела (која у природи представља половину двојне гараже и са гаражним местом бр.14 чини целину) и гаража бр.12, у сутерену, корисне површине 13 м2, власништво извршног дужника у ½ идеалног дела.
  Процењена вредност предмета продаје: 1.306.521,04 динара
  Почетна цена предмета продаје: 914.564,78 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:22:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24454
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровица ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: иив27/18
  Број предмета јавног извршитеља: иив39/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Млин ЂОРЂИЋ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: Daimler chrysler e 270 cdi
  Процењена вредност предмета продаје: 414.302,80
  Почетна цена предмета продаје: 290.011,96


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:21:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 24453
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-149/2018 од 03.07.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-231/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка А Нови Сад, Нови Сад, ул. Трг слободе бр. 5-7, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 11845 Ко Бечеј - Број парцеле 3562 брзг1 први спрат
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 11845 Ко Бечеј - Број парцеле 3562 брзг1 први спрат број посебног дела 14 двособан стан површине 69м2 Приватна својина Гордана Хајдић, Бечеј, ул. Јована Поповића бр. 1, ЈМБГ 1707966835028 обим удела 1/1 Процењене вредности 2.850.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: 2.850.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:11:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Браће Јовановића 24
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 24452
  Датум продаје: 2019-10-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Панчево, ул. Браће Јовановића бр. 24
  Пословни број судског предмета: 18 ИИ-256/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-11/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ангелина Смољан
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности број 1173 К.О. Глогоњ.
  Опис предмета продаје: Парцела број 3089/3, њива 2. класе, површине 2697 м2, пољопривредно земљиште, потес ВЕЛИКО ПОЉЕ; парцела број 3089/3, њива 4. класе, површине 2698 м2, пољопривредно земљиште, потес ВЕЛИКО ПОЉЕ;парцела број 3485, њива 2. класе, површине 5755 м2, пољопривредно земљиште, потес ВЕЛИКО ПОЉЕ, све наведене парцеле у приватној својини извршног дужника у обиму удела 1/1, уписане у лист непокретности број 1173 К.О. Глогоњ.
  Процењена вредност предмета продаје: 303.601,29 динара, 303.713,86 динара, 647.840,35 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 13:02:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 24450
  Датум продаје: 2019-11-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић, ул. Светог Димитрија 19 а
  Пословни број судског предмета: И.Ив. 108/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.232/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈЕДНОЧЛАНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АРСЕНОВИЋ ШАБАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њиве
  Опис предмета продаје: ЊИВА 5. КЛАСЕ површине 1.00.69 ха и њива 3. класе површине 0.58.50 ха
  Процењена вредност предмета продаје: од 839.093,52 динара до 1.242.997,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70 % процењене тржишне вредности


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-10-30 14:35:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 24449
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-13035/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А597/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миломир Стојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-10-30 07:54:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 24448
  Датум продаје: 2019-11-25
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Ново Село бб.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 945/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 221/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MIODRAGOVIĆ IMPEX DOO ŠTULAC
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Дробилица за дрва
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 500.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 250.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-28 14:51:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24447
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.IV 224/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: CYCLON LUBRICANTS DOO
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 32.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.000,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 12:44:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: office@kgizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 24446
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Битољска 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И-233/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 155/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Generali Osiguranje Srbija
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Радне машине тракторске
  Процењена вредност предмета продаје: 125000 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 87500 рсд


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-09-27 12:41:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 24445
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: Ив-83/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-184-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторски плуг, виле и др
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 12:38:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 24444
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 10 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.iv-141/2017
  Број предмета јавног извршитеља: i.iv-141/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PD Bravo doo Pozarevac
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Алуминијумска врата, димензије 210цм х 90 цм, нова, неуграђена, беле боје, 2. Прозор без стакла ,
  Опис предмета продаје: 1.Алуминијумска врата, димензије 210цм х 90 цм, нова, неуграђена, беле боје, 2. Прозор без стакла , браон боје, димензија 140цм х 140цм, 3. Прозор , нов комплет са стаклом, ПВЦ, беле боје димензије 100цм х 80цм, 4. Прозор беле боје , алуминијум, без стакла, димензија 120цм х120цм
  Процењена вредност предмета продаје: 36.270,00
  Почетна цена предмета продаје: 181.135,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 12:29:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 24443
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1
  Пословни број судског предмета: ИИВ 70/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 53/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Patent co. doo Mišićevo
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: киперка марке Змај
  Опис предмета продаје: киперка марке Змај
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 84.000,00 динара


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 11:45:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 24442
  Датум продаје: 2019-10-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ ПОМ 302/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРАГАНА ПЕТРОВИЋА из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 58
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари – кућног намештаја и технике 58 комада
  Опис предмета продаје: Р.б. Назив Број Вредност 01. уметничка слика Јован Крститељ - зидна НП 1360 02. Полица са књигама - око 50-ак књига НП 1361 5.000,00 03. Округли сто браон боје сабстолица, НП 1362 10.000,00 дрвени 04. Браон витрина са ситним украсним НП 1363 4.000,00 посуђем, комбинација дрво-стакло - (није
  Процењена вредност предмета продаје: 214.700,00
  Почетна цена предмета продаје: 150.290,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 11:29:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24441
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: Ив 708/09
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 12/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 ДИНАРА ИТД
  Почетна цена предмета продаје: 1.500,00 ДИНАРА ИТД


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:49:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Душана 31Б
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 24440
  Датум продаје: 2019-11-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: у Краљеву, у ул Цара Душана бр. 31 Б
  Пословни број судског предмета: И.И 72/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 75/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HoldCo Two doo Beograd- Stari Grad
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословна зграда
  Опис предмета продаје: Детаљно описано у Закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.737.945,15 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.616.561,60 динара


  Оглас поставио: Анђелија Летић
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:16:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Константина Филозофа 3, 2. спрат, стан бр. 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com
  Контакт телефон: 0649562583
  ПИБ: 109340444
  Матични број: 64105639

  Број записа у бази: 24439
  Датум продаје: 2019-10-29
  Време продаје: 15:00 часова
  Место продаје: Константина Филозофа 3, II спрат, канцеларија 4, Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 212/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 73/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије -Гарантни фонд
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за судове, Кухињски елементи, ТВ Комода, Телевизор, Двосед еко кожа, тросед, фотеља
  Опис предмета продаје: Машина за судове VOX, Кухињски елементи иверица беле боје, ТВ Комода иверица беле боје, Телевизор марке Samsung, Двосед екокожа, тросед екокожа беле боје, фотеља екокожа беле боје
  Процењена вредност предмета продаје: 40.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%процењене вредности сваког појединачног предмета


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-09-27 10:16:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24438
  Датум продаје: 2019-10-24
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 75/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгојло Ђокић
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 (три)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Дрвени прозор, двокрилни, комада2; 2. Дрвени прозор, двокрилни, нов; 3. Метална клупа са дрвеним
  Опис предмета продаје: 1. димензија 180*120цм; 2. димензија 1,80*1,65м ; 3. Метална клупа са дрвеним наслонима, комада 4
  Процењена вредност предмета продаје: 1) 24.000,00 динара/комад; 2) 20.000,00 динара; 3) 8.000,00 динара/комад
  Почетна цена предмета продаје: 1) 16.800,00 динара/комад; 2) 14.000,00 динара; 3) 5.600,00 динара/комад


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767