ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1775 активних, од укупно 23392 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Поповић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:46:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@ji-jp.rs
  Контакт телефон: 0652010548
  ПИБ: 107998952
  Матични број: 63141151

  Број записа у бази: 24970
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Ул. Рузвелтова бр.55
  Пословни број судског предмета: И.И. 495/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.553/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Пантић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: катастарска парцела, земљиште под зградом, земљиште уз зграду, породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: катастарска парцела број 5414/1 КО Младеновац Варош, Потес Радоја Домановића 46, земљиште под зградом- објектом, површине 90 м2, земљиште у грађевинском подручју, -земљиште уз зграду- објекат, површине 422м2, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 512 м2, све уписно у лист непокретности бр.1829 КО Младеновац Варош, породична стамбенe зграда, број зграде 1, изграђена на к.п. број 5414/1 КО Младеновац Варош, у улици Радоја Домановића, кп 1829 КО Младеновац
  Процењена вредност предмета продаје: 2.958.813,66 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.071.169,56 динара


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:15:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 24969
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.674/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: витрина-1ком, комода-1ком, tv veg-1ком, замрзивач Горење-1ком
  Процењена вредност предмета продаје: 12.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.400,00


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 15:00:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 24968
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.206/19
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.104/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дијамант А.Д. Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Ужицу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 предмет продаје
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - двособан стан
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 3.504.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:58:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 24967
  Датум продаје: 2019-11-08
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска 13, улаз 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 129/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министрарство пољопривреде и заштите животне средине, 11000 БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 (један)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности у сувојини извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности у сувојини извршног дужника, које су уписане у Лист непокретности број 333 к.о. Павловци и то : парцела број 1499/1-пољопривредно земљиште- доњи до- њива 4.класе-површине 8249м2. По сазнању јавног извршитеља, предметна непокретност је засејана. По сазнању јавног извршитеља, као и увидом у лист непокретности не постоје терети који остају на напокретности након њене продаје.
  Процењена вредност предмета продаје: 898.880,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 449.440,00 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:49:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24966
  Датум продаје: 2019-11-14
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 97/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:48:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 24965
  Датум продаје: 2019-11-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1, 11000 Београд
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: I.I 335/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: 3.118.124,38 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.182.687,07 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:04:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24964
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-645/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “Toshiba” 51
  Опис предмета продаје: Кауч, Сто и три столице, Телевизор “Toshiba” 51
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00, 2.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.800,00, 1.400,00, 2.800,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 14:02:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 24963
  Датум продаје: 2019-11-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-652/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кауч, Телевизор “Philips” 51, Сто и две столице
  Опис предмета продаје: Кауч, Телевизор “Philips” 51, Сто и две столице
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00, 5.000,00, 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00, 3.500,00, 1.400,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 13:35:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 24961
  Датум продаје: 2019-12-02
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: ИИ 157/19
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 223/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АП ВОЈВОДИНА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Полуприколица (шлеп) „Schmitz“, регистарских ознака AB - 728 -VS И ДРУГО
  Опис предмета продаје: 1. Полуприколица (шлеп) „Schmitz“, регистарских ознака AB - 728 -VS И ДРУГО
  Процењена вредност предмета продаје: 250.000,00 ДИНАРА И ДРУГО
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 13:26:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24960
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:30 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.141/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.298/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће ДО Уб
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1. Трактор марке ИМТ 539 са компресором,регистарских ознака UB- AAE 85
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 210.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 13:03:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 3, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 24958
  Датум продаје: 2019-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул. Карађорђева бр. 15/3/15, у Панчеву
  Пословни број судског предмета: И(Ив) 20/18
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.ИВ-48/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАУРУС АГРО КОНСАЛТИНГ ДОО ВРШАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: 1.крава по имену Јагода са ИД бројем РС 7176552258 пописана маркицом АА 83253, према подацима у пасошу за говеда, рођена 24.09.2015.године, расе ХФ, боја црна; 2.крава по имену Боса са ИД бројем РС 7115520775 пописана маркицом АА 83254, према подацима у пасошу за говеда, рођена 01.07.2016.године, расе ХФ, боја црн-б; 3.крава по имену Боја са ИД бројем РС 7106755202 пописана маркицом АА 83255 према подацима у пасошу за говеда, рођена 01.07.2016.године, расе МЛ, боја Ц-Б
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 166.000,00 динара; 2. 120.000,00 динара; 3. 166.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности за свако појединачно говече


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:50:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 24957
  Датум продаје: 2019-11-12
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 296/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ZLATIBO2R VODA OFFICE DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:44:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 24956
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-10337/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1266/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Мандић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 202.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.400,00 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2019-11-05 12:08:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Душана Јерковића 3, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 24955
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Душана Јерковића бр. 3 локал 1 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: ИИ-102/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-166/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за прераду и обраду дрвета
  Процењена вредност предмета продаје: 53.346.643,02 динара
  Почетна цена предмета продаје: 26.673.321,51 динара  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:05:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24954
  Датум продаје: 2019-11-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: I 2 Ии 442/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.127/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нада Јовановић / Владимир Ижаки / Јанош Ижаки
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: 1. Шпартач – четвороредни, комада 1 - означен маркицом BLMRJN8, процењује се на износ од 41.300,00 РСД 2. Круњач – са две рупе, комада 1 - означен маркицом BLMRJN8, процењује се на износ од 29.500,00 РСД 3. Дрљача, комада 1 - означен маркицом BLMRJN8, процењује се на износ од 5.900,00 РСД 4. Трактор марке „IMT“ тип 560, комада 1– означен маркицом BLMRJN8, процењује се на износ од 354.000,00 РСД 5. Плуг „IMT“, комада 1 – означен маркицом BLMRJN8, процењује се на износ од 47.200,00 РСД 6. Елеватор
  Процењена вредност предмета продаје: 41.300,00 РСД + 29.500,00 РСД + 5.900,00 РСД + 354.000,00 РСД + 47.200,00 РСД + 35.400,00 РСД + 11.800,00 РСД + 8.260,00 РСД + 3.540,00 РСД + 177.000,00 РСД + 295.000,00 РСД + 11.800,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2019-10-21 12:01:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 24953
  Датум продаје: 2019-11-20
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии-5/2019
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.7/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: 1. непокретност извршног дужника Татјана Хак, Бајмок, ЈМБГ: 1306976305502, обим удела 1/1, уписана у лист непокретности бр. 5474 КО НОВИ ГРАД и то: парц.бр. 633 – земљиште под зградом - објектом, површине од 1a69м2, на којем је саграђена породична стамбена зграда, у улици Саве Ковачевића 7; земљиште под зградом - објектом, површине од 73м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у улици Саве Ковачевића; земљиште под зградом - објектом, површине од 76м2, на којем је саграђена помоћна зграда, у ули
  Процењена вредност предмета продаје: 2.099.826,84 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 11:58:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 24952
  Датум продаје: 2019-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.Ив.403/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.355/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Raiffeisen banka a.d. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три ( 3 )
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор марке Ломбардини и две косачице за траву марке Алко
  Процењена вредност предмета продаје: Наведено у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Наведено у закључку о продаји


  Оглас поставио: Филип Станковић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 11:27:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Стевана Шупљикца 99
  Е-маил адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs
  Контакт телефон: 0621126319
  ПИБ: 108744383
  Матични број: 63671134

  Број записа у бази: 24951
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Филипа Станковића, ул. Стевана Шупљикца бр. 99/1, Панчево
  Пословни број судског предмета: ИИв 416/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-83/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VLADAN KRČADINAC PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO WEIFERT PANČEVO
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска приколица
  Опис предмета продаје: Тракторска приколица , година производње 1983 и носивости 4000 кг;ДДК 400, 511.
  Процењена вредност предмета продаје: 235.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 164.500,00 динара


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 11:15:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 62
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 24950
  Датум продаје: 2019-11-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.62
  Пословни број судског предмета: Ии.517/18
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 26418
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Објекти у Косјерићу
  Опис предмета продаје: Пословни простор, магацин и управна зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 40.812.039,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 28.568.427,30 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2019-10-21 10:57:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 24949
  Датум продаје: 2019-11-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Улица краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИвк 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Плинска боца марке "INA", комада две и ормар из три дела
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767