ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1715 активних, од укупно 20968 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-12 08:36:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22123
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-2/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: шума 6.класе,
  Опис предмета продаје: шума 6. класе површине 81914м2, врста земљишта- шумско земљиште, погледати закључак за локацију
  Процењена вредност предмета продаје: 17.110,00 евра по средњем курсу Нбс на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 11.977,00 евра по средњем курсу Нбс на дан продаје


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:09:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22122
  Датум продаје: 2019-07-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49, Краљево
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ.бр.192/19
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.155/19
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Алекса Мирчески из Краљева
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда са парцелама
  Опис предмета продаје: ближе наведено у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.174.620,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 587.310,00 дин.


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 15:55:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22121
  Датум продаје: 2019-07-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Стари Корзо 36, спрат 3, у Пожаревцу
  Пословни број судског предмета: I 87 II - br. 110/2019
  Број предмета јавног извршитеља: I.I -142/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Новица Милић ПР,СТР пољопривредна апотека АГРАРИЈА, Средњево
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. Тракторска приколица око 20 година стара , једноосовинска , трајно регистрована 2. Тракторска
  Опис предмета продаје: 1. Тракторска приколица око 20 година стара , једноосовинска , трајно регистрована 2. Тракторска корпа око 20 година стара марке IMT RAPID,
  Процењена вредност предмета продаје: 55.210,71
  Почетна цена предмета продаје: 38.647,49


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 14:15:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 22120
  Датум продаје: 2019-07-03
  Време продаје: 11 sati
  Место продаје: Stari Korzo 36, sprat 3
  Пословни број судског предмета: i.i-217/2018
  Број предмета јавног извршитеља: i.i-498/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ODS EPS Distribucija doo,Beograd
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. ТВ „Samsung“ LCD 100 цм, 2. Угаона гарнитура сиво црне боје штоф 3. ТВ „Samsung“ LCD 80 цм, неи
  Опис предмета продаје: 1. ТВ „Samsung“ LCD 100 цм, 2. Угаона гарнитура сиво црне боје штоф 3. ТВ „Samsung“ LCD 80 цм, неисправан,
  Процењена вредност предмета продаје: 59.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 41.300,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 14:10:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 22119
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: 1 - Ии-15/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.И.19/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МЕТАЛАЦ ТРАДЕ Д.О.О.
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Стан у Лозници, у ул.Карађорђева бр.5, према Уговору о продаји стана Ов.бр.3826/2002 овереног пред О
  Опис предмета продаје: Стан у Лозници, у ул.Карађорђева бр.5, према Уговору о продаји стана Ов.бр.3826/2002 овереног пред Општинским судом у Лозници дана 19/07/2002., и то стан бр.9, који се налази на петом спрату /поткровљу/ Стамбенопословне зграде, /објекат број зграде 1/, изграђене на кат.парц.бр.8636 КО Лозница., површине 35,24 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1.372.563,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 823.537.80 динара


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-11 14:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22118
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Чачак, ул. Милоша Обилића 24/1
  Пословни број судског предмета: И.И.109/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.34/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Војвођанска банка" ад, Нови Сад, ул. Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Видети у закључку
  Опис предмета продаје: Видети у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: Видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Видети у закључку


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2019-07-10 14:12:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 22117
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ul.Cara Dusana br.49
  Пословни број судског предмета: IIv.424/2018
  Број предмета јавног извршитеља: IIv.509/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 kom
  Назив предмета продаје/наслов продаје: kucni inventar
  Опис предмета продаје: blize opisano u zakljucku o drugoj prodaji
  Процењена вредност предмета продаје: 55.000,00 din.
  Почетна цена предмета продаје: 27.500,00 din.


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2019-07-11 13:27:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 22116
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3
  Пословни број судског предмета: 1.Ии.120/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.и 28/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Драгиње" доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: удео у обиму од 8/9 на њиви 5. класе, катастарска парцела 1249/2, површине 3ха 45а 18м2, лист непокретности број 155 КО драгиње
  Процењена вредност предмета продаје: 1.840.960,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.288.672,00 динара


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:45:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 22115
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: 4-Иив-144/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.ИВ.183/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
  Надлежни суд: Основни суд у Мионици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: опис у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 65.608.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 45.925.670,00 динара


  Оглас поставио: Љиљана Живковић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:35:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Рузвелтова 55
  Е-маил адреса: office@javniizvrsitelj-ljz.com
  Контакт телефон: 0114300140
  ПИБ: 108160394
  Матични број: 63258997

  Број записа у бази: 22114
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Рузвелтова бр. 55, Београд
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ 2683/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 696/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милош Милошевић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 5. класе, шума 3. класе и њива 5 класе
  Опис предмета продаје: парцела, пољопривредно земљиште, њива 5.класе, површине 11.741,00 m2, улица Козиљ, катастарска парцела бр. 104, подброј парцеле 1, број дела 1, парцела, шумско земљиште, шума 3.класе, површине 1.247,00 m2, улица Козиљ, катастарска парцела бр. 103, број дела 1, парцела, пољопривредно земљиште, њива 5.класе, површине 2.748,00 m2, улица Козиљ, катастарска парцела бр. 102, број дела 1, број Листа непокретности 426 КО Бошњановић
  Процењена вредност предмета продаје: 692.243,23 динара, 73.587,70 динара и 162.034,45 динара
  Почетна цена предмета продаје: 484.570,26 динара, 51.511,39 динара и 113.424,12 динара


  Оглас поставио: Наташа Михајловић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:29:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Раде Кончара 3
  Е-маил адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com
  Контакт телефон: 0640502205
  ПИБ: 109346424
  Матични број: 64109359

  Број записа у бази: 22113
  Датум продаје: 2019-07-09
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Kраља Милана 47, Врање
  Пословни број судског предмета: И.И-132/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-176/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Станојковић
  Надлежни суд: Основни суд у Бујановцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 47
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни апарати, намештај и машине за производњу чарапа
  Опис предмета продаје: Кућни апарати, намештај и машине за производњу чарапа ближе описане у Закључку о јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.332.500,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 932.750,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:15:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22112
  Датум продаје: 2019-07-01
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-158/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Idea д.о.о Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, сто и четири столице, фотеља, кауч, витрина, електрични шпорет, машина за судове, аутомоб
  Опис предмета продаје: Телевизор "Daewoo" 51cm, Електрични шпорет "Gorenje", Машина за судове "Vox" 2C21, Аутомобил "Opel Vectra" 1990. годиште, 2.0 бензин, Камион "Застава 8010"
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 7.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара, 12.000,00 динара, 60.000,00 динара, 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 1.400,00 динара, 4.900 динара, 2.800,00 динара, 6.300,00 динара, 8.400,00 динара, 42.000,00 динара, 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:14:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 22111
  Датум продаје: 2019-07-11
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-538-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “G
  Опис предмета продаје: Телевизор “Keno” 51“ Кауч Замрзивач “Exelent” Сто и четири столице Двокрилни орман Фрижидер “Gorenje”
  Процењена вредност предмета продаје: 5000,00 8000,00 8000,00 3000,00 3000,00 5000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 13:13:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 22110
  Датум продаје: 2019-07-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: Иив-38/2018
  Број предмета јавног извршитеља: 1-И.ИВ.86/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: STR-KOMISION A+M BLAGOJEVIĆ ALEKSANDAR PR UB
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште на кат.парц.бр.921/1 КО УБ, ЛК 2983 , њива 4.класе, површине 0.06.76 ха са уделом ½ идеални
  Опис предмета продаје: Земљиште на кат.парц.бр.921/1 КО УБ, ЛК 2983 , њива 4.класе, површине 0.06.76 ха са уделом ½ идеалних делова предметне непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 811.200,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 567.840,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2019-07-03 14:23:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 22108
  Датум продаје: 2019-07-24
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии 825/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 285/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа са парцелом у Банатском Брестовцу
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: 2.124.000,оо
  Почетна цена предмета продаје: 1.062.000,оо


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2019-06-11 12:33:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 22106
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: ул. Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-387/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 383/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТАМБЕНА ЗГРАДА, Чачак, ул. Богићевићева 1, 3 , 5, 7
  Надлежни суд: Основни суд у Горњем Милановцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: зграде, шуме, њиве, воћњак
  Процењена вредност предмета продаје: 250.113,87
  Почетна цена предмета продаје: 175.079,70


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 12:26:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 22105
  Датум продаје: 2019-07-10
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг српских ратника 3/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-237/2019
  Број предмета јавног извршитеља: ии-189/2019
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Тимотије Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: описано у закључку о другој продаји
  Опис предмета продаје: описано у закључку о другој продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 700,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-07-08 15:54:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 22104
  Датум продаје: 2019-08-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: И.И 65/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 њива
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја њиве 1 класе
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВО усмено јавно надметање ради продаје непокретности извршног дужника и одређују се услови продаје и то за следећу непокретност: катастарскa парцелa бр. 27 - њива 1. класе, потес Кисачки пут, површине 11.677м2, уписана у лист непокретности број 3480 КО Руменка код Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.713.846,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.856.923,38


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2019-07-09 12:49:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 22103
  Датум продаје: 2019-08-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у Нишу, у ул. Синђелићев трг бр. 1/3. у сутерену
  Пословни број судског предмета: 3ИИв-118/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AKCIONARSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ĆELE KULA, NIŠ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Замрзивач непознате марке 100 литара, Компјутерски сто са три фиоке, Угаона гарнитура, Веш машина GORENJE ознаке WA 583, Тепих, комада 2, Клуб сточић, Машина за шивење, марке BAGAT;
  Процењена вредност предмета продаје: 61.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 30.500,00


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2019-06-11 11:49:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 22102
  Датум продаје: 2019-07-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: И.И 65/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-6/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ БЕОГРАД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 њива
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја њиве 1 класе
  Опис предмета продаје: Оглашава се ДРУГО усмено јавно надметање ради продаје непокретности извршног дужника и одређују се услови продаје и то за следеће непокретности: катастарскa парцелa бр. 42 - њива 1. класе, потес Кисачки пут, површине 14.912м2 уписана у лист непокретности број 3480 КО Руменка код РГЗ - Службе за катастар непокретности Нови Сад 2
  Процењена вредност предмета продаје: 6.807.671,01динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.403.835,51 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767