ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1816 активних, од укупно 14841 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 11:20:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15012
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: 37ИИв.9/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв.75/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАТИЈЕВИЋ ДДМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 590.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 295.000,00 дин.


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 15:00:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 15011
  Датум продаје: 2018-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Лазара Секулића, Главна 7, Бечеј
  Пословни број судског предмета: 3. Ии. 48/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 23/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: двособан стан
  Опис предмета продаје: двособан стан бр. 1 у приземљу стамбене зграде за колективно становање на адреси Севера Ђуркића бр. 6, површине 62 м2, парцела бр. 1580, у делу 1/1, уписане у лист непокретности број 11826 КО Бечеј (парцела број 1580 КО Бечеј),
  Процењена вредност предмета продаје: 2,951.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1,475.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 11:00:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15010
  Датум продаје: 2018-10-01
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска бр. 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-487/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, ул. Таковска 2 бр. 13, МБ 07461429, ПИБ 100002803,
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столиц
  Опис предмета продаје: Путнички ауто “Mazda 323 Sedan” 1.3 бензин, рег озн. ZA-040-BĐ Фрижидер “Obodin” Сто и две столице Орман ораховина Мобилни телефон “Siemens c45”
  Процењена вредност предмета продаје: 35000,00 5000,00 3000,00 4000,00 1000,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 2.500,00 1.500,00 2.000,00 500,00


  Оглас поставио: Александар Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-10-16 16:36:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Луке Сучића бр. 1
  Е-маил адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611873781
  ПИБ: 109251459
  Матични број: 64043668

  Број записа у бази: 15009
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Луке Сучића 1; e-mail: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com
  Пословни број судског предмета: 3П2.866/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ-58/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Суботици
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Платформска вага
  Опис предмета продаје: предмет ближе описан у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: 20.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: предмет је договора страна у купопродајном уговору


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-10-16 12:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 15006
  Датум продаје: 2018-11-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Чачак, Обилићева24/1
  Пословни број судског предмета: 1311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И:И 16/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗЗ "ЗАБЛАЋАНКА"
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Атомизер за прскање воћа, тракторска канта „Агромеханика“ Б) Тракторски плугови двобразни „ИМТ“
  Процењена вредност предмета продаје: видети у закључку
  Почетна цена предмета продаје: видети у закључку


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 09:54:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 15005
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 Ии-138/2018 од 19.06.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 214/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12650 КО Бечеј Породична стамбена зграда ко 3566 површине 185м2 број зграде 1 ПР 1 улица Јована Поповића 5 Бечеј Помоћна зграда ко 3566 површине 66м2 број зграде 2 ПР 1 улица Јована Поповића 5 Бечеј Као и пренос права коришћења на парцели број 3566 градско грађевинско земљиште укупне површине 9а24м2 власништво извршног дужника, у износу од 4.484.000,00 динара.
  Процењена вредност предмета продаје: 4.484.000,00 динара.
  Почетна цена предмета продаје: 3.138.800,00 динара


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-09-27 09:01:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 15004
  Датум продаје: 2018-10-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Јасне Брчкаловић, Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.217/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "БЕОЧИН" Беочин, Десанке Максимовић 52, Беочин
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, мали кућни апарати, бела техника
  Опис предмета продаје: машина за веш марке "BOSCH", комплет рачунар "ACER", лап топ марке "HP", трпезаријски сто, трпезарсијске столице ком.2
  Процењена вредност предмета продаје: 60.600,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.300.00 dinara


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 09:23:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 15003
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 49
  Пословни број судског предмета: Ии.126/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.480/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Институт за ратарство и повртарство Нови Сад
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пословни простор
  Опис предмета продаје: пословни простор – једна просторија за коју није утврђена делатност, број зграде 1, подрум, број посебног дела 18/1, површине 19m², постојећа у ул. Трг ЈНА у Краљеву, на кат.парцели број 1394/5, према листу непокретности број 8866 КО Краљево, обим удела 1/1
  Процењена вредност предмета продаје: 2.964.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 2.074.800,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 09:00:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15002
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ-349/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-240/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РЕПУБЛИКА СРБИЈА-МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ-ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА-ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО, Зајечар, ул. Генерала Гамбете ББ, МБ 17773780, ПИБ 106400118
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Судо машина “Favorit” ps 12,4, Веш машина “Ei Nis”, Комбиновани фрижидер “Imperial”, Сто и четири ст
  Опис предмета продаје: Судо машина “Favorit” ps 12,4, Веш машина “Ei Nis”, Комбиновани фрижидер “Imperial”, Сто и четири столице, Кауч, Телевизор”Philips” 72, Двосед, тросед и фотеља, Регал са орманима
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 8.000,00 динара, 10.000,00 динара, 4.000,00 динара, 7.000,00 динара, 7.000,00 динара, 15.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 2.000,00 динара, 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 7.500,00 динара, 4.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 08:53:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15001
  Датум продаје: 2018-09-27
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-84/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-51/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, Београд, ул. ВУКА КАРАЏИЋА бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Фрижидер “Кончар”, Кауч, Регал, Електрични шпорет “Gorenje”, Сто и четири
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Фрижидер “Кончар”, Кауч, Регал, Електрични шпорет “Gorenje”, Сто и четири столице, Замрзивач, вертикални “Gorenje”, Микроталасна “Quadro”
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 6.000,00 динара, 7.000,00 динара, 8.000,00 динара, 8.000,00 динара, 4.000,00 динара, 9.000,00 динара 2.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин, 3.000,00 дин, 3.500,00 дин, 4.000,00 дин, 4.000,00 дин, 2.000,00 дин,4.500,00 дин, 1.000,00 дин


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 08:46:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 15000
  Датум продаје: 2018-09-29
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Гробљанска 2, 19000 Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв-160/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А264/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Societe Generale Banka Srbija a.d.Beograd, Београд, ул. БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА бр. 50А/Б, МБ 07552335, ПИБ 100000303
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 7.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Кауч-брачни кревет, Плакар 2м х 1,5м, Сто и четири столице, Фрижидер “Obo
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Кауч-брачни кревет, Плакар 2м х 1,5м, Сто и четири столице, Фрижидер “Obodin”, Радни сто Решо
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 12.000,00 динара, 6.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00 дин, 6.000,00 дин, 3.000,00 дин, 2.000,00 дин, 2,500,00 дин, 1.500,00 дин, 2.500,00 дин


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2018-08-29 08:37:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 14999
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр.240/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.354/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милеса Петровић
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: Продаје се сувласнички удео од 1/3 на породичној стамбеној згради,уписано у листу непокретности бр.1985 КО Уб
  Процењена вредност предмета продаје: 3.425.765,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.398.035,50 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-09-28 09:31:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 14996
  Датум продаје: 2018-10-26
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 1690/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 172/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Piraeus Banka AD Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда и помоћне зграде
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда површине 90 м2, помоћна зграда површине 22 м2 и помоћна зграда површине 37 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 8.105.167,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.673.616,90 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-08-29 07:08:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 14995
  Датум продаје: 2018-09-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.228-2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЗОРАН МОМЧИЛОВИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 1.882.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.317.400,00 динара


  Оглас поставио: Милош Митровић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 16:17:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Макензијева бр. 32, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: milos@izvrsiteljmitrovic.rs
  Контакт телефон: 066333787
  ПИБ: 108585406
  Матични број: 63554944

  Број записа у бази: 14994
  Датум продаје: 2018-09-19
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Београд Макензијева бр. 32, спрат 1, стан број 5
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-870/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1365/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Дакић
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан на Вождовцу, у ванкњижном власништву
  Опис предмета продаје: ванкњижна непокретност - двособан стан бр.9, површине 53,02 м2, на првом спрату стамбене зграде у ул. Костолачка бр.80, у Београду, постојеће на кат.парцели 7139/3, уписане у ЛН 93 КО Вождовац, измерене површине од 51,45 м2
  Процењена вредност предмета продаје: укупно : 6.257.784,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: укупно : 4.380.448,94 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 16:12:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14993
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-99/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "RAIFFEISEN BANKA" АД БЕОГРАД, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор lcd “Quadro” ‘32, Замрзивач “Zanusi” 310, Кауч “Matis”, Усисивач “Bosh”, Фрижидер “Gorenje
  Опис предмета продаје: Телевизор lcd “Quadro” ‘32, Замрзивач “Zanusi” 310, Кауч “Matis”, Усисивач “Bosh”, Фрижидер “Gorenje” 180l, DVD “Vox”, Музички стуб, Полица за дневни боравак
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара 2.000,00 динара, 7.000,00 динара, 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 10.000,00 динара, 9.000,00 динара, 8.000,00 динара, 2.000,00 динара, 7.000,00 динара, 1.500,00 динара, 3.000,00 динара, 10.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:55:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14989
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: иИв-114/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР, Зајечар, ул. НАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА ББ, МБ 07147953, ПИБ 101333969
  Надлежни суд: Основни суд у Мајданпеку
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Телевизор “Neo” 51cm, Сто и четири столице, Фрижидер “Obodin”, Бицикла “He
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” 51cm, Телевизор “Neo” 51cm, Сто и четири столице, Фрижидер “Obodin”, Бицикла “Hercules”, Креденац
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 4.000,00 динара, 5.000,00 динара, 4.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 2.800,00 динара, 3.500,00 динара, 2.800,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:50:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14988
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-19/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-35/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГФ ЗАЈЕЧАР, Београд, ул. МАКЕДОНСКА бр. 4, МБ 07046898, ПИБ 100001958
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Samsung” ‘32, Телевизор “Pheniks” ‘51, Сто и четири столице, Мобилни телефон “Samsung”, S
  Опис предмета продаје: Телевизор “Samsung” ‘32 ,Телевизор “Pheniks” ‘51, Сто и четири столице, Мобилни телефон “Samsung”, S3 Фрижидер “Frincont” комбиновани
  Процењена вредност предмета продаје: 9.000,00 динара, 4.500,00 динара, 5.000,00 динара, 6.000,00 динара, 8.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.300,00 динара, 3.150,00 динара, 3.500,00 динара, 4.200,00 динара, 5.600,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:50:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14987
  Датум продаје: 2018-09-24
  Време продаје: 12,30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр. 3
  Пословни број судског предмета: И. 453/11
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. А 130/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДДОР НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОКУЋСТВО
  Опис предмета продаје: ПОКУЋСТВО
  Процењена вредност предмета продаје: 50.000,00 ДИНАРА И ДР
  Почетна цена предмета продаје: 60%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-08-28 15:45:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 14986
  Датум продаје: 2018-09-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска 2 Зајечар 19000
  Пословни број судског предмета: ИИв-294/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Пословни број. И.ИВ-5/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР, Зајечар, ул. НАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА ББ, МБ 07147953, ПИБ 101333969
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “Beko” 51cm, Сто и четири столице, Кауч, Орман двокрилни, Мобилни телефон “ZTE kiss lite”
  Опис предмета продаје: Телевизор “Beko” 51cm, Сто и четири столице, Кауч, Орман, двокрилни, Мобилни телефон “ZTE kiss lite” , Телевизор “Akai” 51c,
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00 динара, 4.000,00 динара, 6.000,00 динара, 3.000,00 динара, 3.000,00 динара, 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00 динара, 2.800,00 динара, 4.200,00 динара, 2.100,00 динара, 2.100,00 динара, 3.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767