ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈА



Тренутно је објављено 1649 активних, од укупно 13297 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:



Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 15:54:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 0642536377
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 13777
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ив-13/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 2 И.Ив.16/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Eurobank akcionarsko društvo Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и 2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.340.323,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.338.226,10 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 15:30:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 13776
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: ИИ 612/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 244/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИВАНА ЛАЦМАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНА ЗГРАДА
  Опис предмета продаје: Пословна зграда бр. 49 површине 328 м2 изграђена на парцели 687/1 уписана у лист непокретности бр. 635 К.О Земун Поље
  Процењена вредност предмета продаје: 4.026.810,40 дин
  Почетна цена предмета продаје: 2.818.767,28 дин



  Оглас поставио: Ђорђе Стојадиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 15:23:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Срете Младеновића 1/1, стан 2
  Е-маил адреса: djordjis@gmail.com
  Контакт телефон: 0606550199
  ПИБ: 108588720
  Матични број: 63557480

  Број записа у бази: 13775
  Датум продаје: 2018-07-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Срете Младеновића 1/1, стан бр. 2, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: Ив 1915/05
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: разне покретне ствари
  Опис предмета продаје: У складу са закључком о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 13.500,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 8.100,00 дин.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-08-08 13:34:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 13774
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе бр. 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: 1Ии.бр.333/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-240/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драган Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: бар, орман, телевизор, сто, фотеља, комода, ноћни ормарићи, пегла, радни сто, лаптоп, мешалица, бицикл
  Процењена вредност предмета продаје: 57.500,00 динара (од 1.000,00 динара до 10.000,00 динара)
  Почетна цена предмета продаје: 28.750,00 динара (од 500,00 динара до 5.000,00 динара)


  Оглас поставио: Даринка Гелић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 14:29:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590095
  Матични број: 63558257

  Број записа у бази: 13770
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 14,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: ИИ680/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ87/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХЊАК СМИЉА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда, њива, воћњак,
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са помоћном зградом, њива 2 класе, на парцели 238 ко Колут, парцела 239/1 на којој је њива 2 клае, и парцела 239/2 на којој је воћњак 2 класе, парцела 240 на којој је породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 551.776,00 за непокретност на парцели 238, 53.392,00 за парцелу 239/1 и 239/2 и износ од 148.024,00 динара за парцелу 240
  Почетна цена предмета продаје: за парцелу 238 износ 386.243,20, парцела 239/1 и 239/2 износ од 37.374,00 и парцела 240 износ од 103.616,80


  Оглас поставио: Милош Думић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:26:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Јове Илића 16
  Е-маил адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rs
  Контакт телефон: 0641356704
  ПИБ: 107578106
  Матични број: 20830212

  Број записа у бази: 13767
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Јове Илића 16
  Пословни број судског предмета: 1ИИ-1839/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 304/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Грађевинац систем д.о.о.
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Њива 1 класе
  Опис предмета продаје: Њива 1 класе, катаст. парц.бр.3830 КО Мартинци, површине 2877м2 уписан у лист непокретности бр.432 К.О. Мартинци
  Процењена вредност предмета продаје: 230.160,00
  Почетна цена предмета продаје: 161.112,00



  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 12:07:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 13766
  Датум продаје: 2018-08-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 1 Ии бр. 90/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 31/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милета Живковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: трособан стан, улица Краља Милутина, 87м2
  Процењена вредност предмета продаје: 7.188.100,08 дин
  Почетна цена предмета продаје: 5.031.670,06 дин


  Оглас поставио: Михаило Драговић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 12:04:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4
  Е-маил адреса: mihailo@izvrsiteljdragovic.rs
  Контакт телефон: 0693447167
  ПИБ: 107580774
  Матични број: 62843900

  Број записа у бази: 13765
  Датум продаје: 2018-07-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Кнегиње Зорке бр.2,4 спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ 427/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 350/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: SBERBANK SRBIJA AD
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда на кп 4489 К.О. Међулићје
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда 312,90 м2,спратност Пр1+Пк1,зграда пословних услуга површине 180м2,грађевинско земљиште 1390 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 10.446.879,67 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.312.815,77 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 11:36:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 13764
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.6/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарска установа Протеинка
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кутер за саламу " Seydelman"
  Опис предмета продаје: Кутер за саламу " Seydelman"
  Процењена вредност предмета продаје: 380.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 266.000,00


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 10:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 13763
  Датум продаје: 2018-09-04
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 ИИ-786/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 54/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕНАД ТРИФУЉЕСКО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина број 5/А, при
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина број 5/А, приземна породична стамбена зграда бр. 2, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, приземна помоћна зграда бр. 3, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, приземна помоћна зграда бр. 4, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина,приземна помоћна зграда бр. 5, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина,и приземна помоћна зграда бр. 6, изграђена на адреси у Панчеву у улици Ружина, све са
  Процењена вредност предмета продаје: 6.734.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.367.000,00 динара


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 11:18:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 13762
  Датум продаје: 2018-07-31
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: И-193/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А67/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аница Марјановић
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Веш машина (Gorenje), Клима уређај (Korel), Колица за бетон, Казан за топљење масти, Електрични шпорет (Gorenje), Замрзивач 410 l
  Процењена вредност предмета продаје: 50.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 25.250,00 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 10:51:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13761
  Датум продаје: 2018-08-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 182/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 375/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Unicredit Bank
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.786.951,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 893.475,75 динара


  Оглас поставио: Славица Периз
  Датум и време постављања: 2018-07-10 10:49:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9
  Е-маил адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com
  Контакт телефон: 021700978
  ПИБ: 108590222
  Матични број: 63558320

  Број записа у бази: 13760
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара 9
  Пословни број судског предмета: 1ИИ39/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.22/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Наташа Чешљевић Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда са две помоћне зграде
  Процењена вредност предмета продаје: 2.953.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.067.450,00 динара


  Оглас поставио: Зоран Јовић
  Датум и време постављања: 2018-08-03 15:19:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, спрат 4
  Е-маил адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com
  Контакт телефон: 0638584908
  ПИБ: 108589950
  Матични број: 63558125

  Број записа у бази: 13759
  Датум продаје: 2018-08-31
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, први спрат, сала 211, Суботица
  Пословни број судског предмета: И.Ив.596/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.3/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bosako DOO
  Надлежни суд: Привредни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2,1,3,1,1,1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПВЦ прозори
  Опис предмета продаје: Пвц прозори, више димензија, без стакла
  Процењена вредност предмета продаје: 35.000,00, 15.000,00, 38.000,00, 10.500,00, 11.000,00, 10.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00, 7.500,00, 19.000,00, 5.250,00, 5.500,00, 5.250,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13758
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-73/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 852, површине 1 ха 72 а 54 м2, шума 4. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 861, површине 82 а 21 м2, шума 5. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 862, површине 1 ха 33 а 85 м2, ливада 7. класе, пољопривредно земљиште; 1/1 к.п. бр. 863, површине 56 а 97 м2, шума 5. класе, шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 204.732,34; 148.844,53; 227.545,00; 147.674,52
  Почетна цена предмета продаје: 102.366,17; 74.422,265; 113.772,50; 73.837,26


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 10:31:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 13757
  Датум продаје: 2018-08-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИв 33/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 96/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 6.000,00 динара, 30.000,00 динара итд
  Почетна цена предмета продаје: 3.000,00 динара, 15.000,00 динара итд


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 09:10:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13756
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет Д.О.О.
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: 1/1 к.п. бр. 865 КО Купиново, површине 47 а 33 м2, шума 5. класе, шумско земљиште; 1/1 к.п. бр. 874 КО Купиново, површине 1 ха 11 а 17 м2, шума 5. класе, шумско земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: 216.342,00; 380.543,40
  Почетна цена предмета продаје: 108.186,00; 190.271,70


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2018-07-10 10:14:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 13755
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.482-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЉИЉАНА ИЛИЋ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 472.738,00
  Почетна цена предмета продаје: 236.369,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-08-07 08:42:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 13754
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИВ-13/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 20/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: к.п. бр. 378/1 КО Врбовац, шума 3. класе, шумско земљиште, површине 58 а 10м2;к.п. бр. 1667 КО Врбовац, њива 4. класе, пољопривредно земљиште, површине 12а 95 к.п. бр. 671 КО Блаце, виноград 2. класе, пољопривредно земљиште, површине 6 а 25м2...
  Процењена вредност предмета продаје: 296.961,00:51.800,00;18.600,00; 28.125,00: 6.340,00
  Почетна цена предмета продаје: 148.480,50:25.900,00;9.800,00; 14.062,50: 3.170,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-07-10 10:05:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 13753
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-375/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адвокат Руживца Дугошија
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор марке IMT
  Опис предмета продаје: Трактор марке IMT
  Процењена вредност предмета продаје: 236.250,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 165.375,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа




Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767