ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:36:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10742
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 24 Ии-872/2017 од 04.09.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 402/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојка Булић, Зрењанин, ул. Раде Кончара бр. 17/7, ЈМБГ 1311942855035, чији је пуномоћник адв. Драгана Паскаш, Зрењанин, Кеј 2. Октобра
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - локал
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22904 КО Зрењанин 1 Парцела број 3001/1 Николе Тесле 25 уписане у в лист број дела 1 земљиште под зградом-објектом, породична стамебна зграда, приземље, посебан део зграде бр. 2 једнособан стан површине од 66м2 на којој изршни дужник има право својине у 1/1 дела. Стан се као посебан део налази у оквиру породичне стамбене зграде број 1 која је сазидана на земљишту у државној својини укупне површине од 983 м2. Земљиште је градско грађевинско уписано
  Процењена цена предмета продаје: 4.880.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: непосредна погодба 30%


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 15:17:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10741
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: Ив. 480/2015
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.124/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR)
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.077.602,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 923.280,60 динара


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 11:30:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 10740
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 21 Ии. 812/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.164/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милосава Раичковић
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 126.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.200,00 динара


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 10:33:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 10739
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: и.и 25/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 9/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Јаглић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машине и алати
  Опис предмета продаје: абрихтер; стона тестера; абрихтер са циркуларом;
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Марина Стеванчевић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 10:15:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Цара Душана 11
  Е-маил адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com
  Контакт телефон: 063562105
  ПИБ: 108588588
  Матични број: 63557358

  Број записа у бази: 10737
  Датум продаје: 2018-04-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 11, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. бр.539/17
  Број предмета јавног извршитеља: и.ив бр.91/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЛЕКОВИТ " ДОО Шабац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 52 ком. и више
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Канцеларисјки намештај и опрема, лекови
  Опис предмета продаје: канцеларијске фотеље и столице, столови, ормарићи, климе, компјутер, штампач, фотокопир апарат, лаптоп, машина за веш, полице за лекови, разни лекови.
  Процењена цена предмета продаје: 497.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 248.500,00


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-05 07:45:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10736
  Датум продаје: 2018-04-27
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 67/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 44/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Земљорадничка задруга Госпођинци, Госпођинци
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредна машина
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена цена предмета продаје: од 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 135.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 09:12:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 10735
  Датум продаје: 2018-04-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди - судске јединице Нови Кнежевац I -3 Ии-432/2017 од 29.11.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 476/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: прокредит банка
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ НИЖЕ КАТЕГОРИЈЕ
  Опис предмета продаје: 1. Њива 5 класе површине 3х32а54м2 Кера Бара на парцели број 2552/2 Процењене вредности 1.029.350,00 динара Суседи на парцели: Бугарски Пера Остојићево Штросмајерова 26 Марија Цветановић Оџаци Дунавска 13 2. Њива 5 класе (у заложној изјави стоји ливада 6 класе) површине 81а00м2 Кера Бара на парцели број 2554 Ливада 2 класе површине 73а33м2 Кера Бара на парцели број 2554 Процењене вредности 476.000,00 динара 3. Ливада 2 класе површине 3х06а79м2 Кера Бара на парцели број 2555 Проц
  Процењена цена предмета продаје: по списку
  Почетна цена предмета продаје: ...


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 09:12:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 10734
  Датум продаје: 2018-04-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИв 67/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 81/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЂУКИЋ АГРАР ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 парцеле
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парц.број 2559 и кат.парц.број 2751 ко Ноћај
  Опис предмета продаје: кат.парц.број 2559 и кат.парц.број 2751 ко Ноћај
  Процењена цена предмета продаје: од 43.823,22 динара до 167.884,28 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 21,911,61 динара до 83.942,14 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 12:38:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 10733
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИв бр.335/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Српска банка а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 динара до 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 1.000,00 динара до 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-14 08:59:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10732
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-305/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А38/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈВП Воде Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ствари за кућу
  Опис предмета продаје: Ормар, регал, сто, столице
  Процењена цена предмета продаје: 52.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.400,00 дин.


  Оглас поставио: Мирела Смиљанић Личина
  Датум и време постављања: 2018-03-14 08:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Трг Младенаца бр.6
  Е-маил адреса: office@javnizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 0658889718
  ПИБ: 107954405
  Матични број: 20904160

  Број записа у бази: 10731
  Датум продаје: 2018-04-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг Младенаца бр. 6, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: ИИ-268/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А77/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈВП Воде Војводине
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор, приколица
  Опис предмета продаје: Трактор, приколица
  Процењена цена предмета продаје: 535.500,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 374.850,00 дин


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-04-17 11:49:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 10730
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: место Залогавац код Варварина
  Пословни број судског предмета: И.Ив 1292/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 248/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROFI TECH DOO TRGOVINSKO, PROIZVODNO I USLUZNO PREDUZECE NOVI PAZAR
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Прикључне машине за трактор, виљушкар, цистерна за воду...
  Процењена цена предмета продаје: 1.188.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 831.600,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-03-14 08:10:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 10729
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И.96/16
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.186/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Хибрид доо Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: овце, лцд монитор, музички стуб, црт телевизор, моторна тестера, сет кључева гедора
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 60% процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 18:51:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10728
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 42/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 42/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Камелеон микс доо, Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 17:56:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10727
  Датум продаје: 2018-03-30
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 169/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 169/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 17:23:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10726
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 81/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 15:51:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10725
  Датум продаје: 2018-05-03
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1800/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1173/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ђура Врбашки, Мол
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, мини линија,замрзивач, трактор, машина за растурање ђубрива, комбјн берач Змај, тањирача-
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 2.201.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.100.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 15:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 10724
  Датум продаје: 2018-03-28
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИв 59/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, грејалица, кварцна,замрзивач, апарат за притисак двосед
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 23.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 16.100,00 динара


  Оглас поставио: Мирјана Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-03-13 15:39:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Војводе Мицка Крстића бр.1, спрат приземље, локал 1
  Е-маил адреса: officemirjanadimitrijevic@izvrsiteljibeograd.com
  Контакт телефон: 0628809183
  ПИБ: 108586550
  Матични број: 63555720

  Број записа у бази: 10723
  Датум продаје: 2018-04-03
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Мицка Крстића 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 964/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Мартиновић
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности на јавном надметању
  Опис предмета продаје: Једнособан стан
  Процењена цена предмета продаје: 8.907.270,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 6.235.089,00 дин


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 21:17:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 10722
  Датум продаје: 2018-05-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Битољска бр. 2
  Пословни број судског предмета: Ивк-44/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ивк-44/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покућство извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 13.500,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767