ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-08-21 12:17:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5755
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1483/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 6279/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, компјутер
  Процењена цена предмета продаје: од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.200,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-19 10:05:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5754
  Датум продаје: 2017-10-16
  Време продаје: 09.30
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИ576/15
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 58/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зорица Милошевић, Смедерево
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв, регал.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 11:40:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5753
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.1340/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.132/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Лазар Др.млађеновић и Загорка Млађеновић из Београда
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: трособан стан, породична стамбена зграда, њива 4 класе
  Процењена цена предмета продаје: 5.480.620,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 80% од процењене вредности сваке непокретности засебно


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-18 10:13:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 5752
  Датум продаје: 2017-10-11
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Нови Сад, Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: И6491/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А50/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ПОЉОПС НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машина
  Опис предмета продаје: шпартач,растуривач.....
  Процењена цена предмета продаје: од 50.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 15.000,00 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 11:21:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5751
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.57/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.49/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Доо"Слимс", Банатско Ново Село
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда бр. 1 и 2 у улици Пролетерска бр.32 у Банатском Новом Селу
  Процењена цена предмета продаје: 2.038.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.223.100,00 дианара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 11:19:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 5750
  Датум продаје: 2017-09-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди 1 И-173/2017 од 23.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 245/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" а.д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723 кога заступа Бранислава Кочић, запослен у Erste Bank AD
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: "ERSTE BANK" а.д. Но
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда и то: Двособан стан површине 50м2 у
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 3899 КО Кикинда и то: Двособан стан површине 50м2 у Кикинди улица Јосифа Панчића 6 спрат 3 број зграде 4 улаз број 1 стан 6/15 изграђен на парцели број 10084/1
  Процењена цена предмета продаје: 1.919.572,70 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.343.700,89 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 10:28:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5749
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии.723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.461/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ања Драгојевић из Панчева
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја усменим јавним надметањем
  Опис предмета продаје: покретне ствари покућинства
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности сваке пописане покретне ствари засебно


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 10:17:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 5748
  Датум продаје: 2017-09-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-33/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач"SNIDER" 210L, Телевизор"SKYWORT"55cm, Комода
  Опис предмета продаје: Замрзивач"SNIDER" 210L, Телевизор"SKYWORT"55cm, Комода
  Процењена цена предмета продаје: 10,000.00 , 5,000.00 , 1,500.00 ,
  Почетна цена предмета продаје: 5,000.00 , 2,500.00 ,750.00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 14:10:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 5747
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-596/2017 од 23.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 248/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PIRAEUS BANK AD Beograd, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627 чији је пуномоћник адв. Др Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22528, двособан стан број 12 површине 59м2 на 1 спра
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 22528, двособан стан број 12 површине 59м2 на 1 спрату у стамбено пословној згради улица Краља Александра Карађорђевића 43 кат парц број 4870 КО Зрењанин
  Процењена цена предмета продаје: 3.260.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.630.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 09:51:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 5746
  Датум продаје: 2017-09-12
  Време продаје: 19:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 2ИИв-250/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-А66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PAVLOVIĆ PLAST DOO VRANIĆI, Чачак- Вранићи, ул. Пут за Милићевце 14
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 61
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 407.176,00
  Почетна цена предмета продаје: 285.023,20


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-09-21 11:58:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 5745
  Датум продаје: 2017-10-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Зрењанину 21 И-259/2017 од 27.02.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 90/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD, Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 17, МБ 17335677, ПИБ 100000215
  Надлежни суд: Виши суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 460 КО Клек: - Породична стамбена зграда Васе Мишки
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 460 КО Клек: - Породична стамбена зграда Васе Мишкина 15 број зграде 1 ПР1 катастарска парцела 113/1 Земљиште под зградом-објектом Васе Мишкина 15 број зграде 1 површине 81м2 катастарска парцела број 113/1 Земљиште уз зграду-објекат Васе Мишкина површине 05а00м2 кат. Парцела број 113/1 Њива 1 класе Васе Мишкина површине 04а38м2 кат. Парцела број 113/1
  Процењена цена предмета продаје: 2.871.229,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.435.614,80 динара


  Оглас поставио: Валентина Секулић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 09:08:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Карађорђева 15, спрат 1, стан 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com
  Контакт телефон: 013334127
  ПИБ: 108588623
  Матични број: 63557382

  Број записа у бази: 5744
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Валентине Секулић, ул.Карађорђева бр.15/5, Панчево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.36/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив.31/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СТР пољопривредна апотека "Vitamix-klas" Шунић Љубомир ПР, Црепаја
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: трактор Раковица Р-65
  Процењена цена предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 300.000,00 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 09:04:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 5743
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: Ии 258/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 18/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Томо Пејић Тукуљац
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мазалица ГЕКО 16 литара ; Орман за алат BDS ; Агрегат KLING CRAFT KC ST 2500 ; Компресор за ваздух ; Апарат за варење ; Тоцило ; Стубна бушилица ; Уређај за истакање уља, горива ГЕКО ; Апарат за варење MIG 300 1 ; Цепач дрва Villager LS6T ; Прскалица NARDI 15 m радни захват ; Виљушкар ; Плуг 6 редова ; Круњач за кукуруз LOMBARDINI
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 20.000,00 динара ;10.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 20.000,00 ; 15.000,00 динара ; 50.000,00 динара ; 30.000,00 динара ; 150.000,00 ; 400.000,00 динара ; 1.000.000,00 динара ; 250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2017-08-21 07:20:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 5742
  Датум продаје: 2017-09-15
  Време продаје: 08.00
  Место продаје: Панчево, улица Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: И(и) 234/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 42/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: 1.ЗОРАН СИМИЋ, 2.МИЛЕНКО СИМИЋ, 3.МЕРИМА БЛАСИНА , 4.МИОМИР СКОКИН, 5.НАТАЛИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и помоћна зграда број 2, са правом коришћења земљишта под наведеним
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и помоћна зграда број 2, са правом коришћења земљишта под наведеним зградама, као и земљишта уз зграду и други објекат, површине 335,00 м², све на катастарској парцели бр. 253/1 КО ВРШАЦ, као и са правом коришћења земљишта-њива 2. класе, површине 423,00 м², на катастарској парцели бр. 253/2 КО ВРШАЦ, сви уписани у лист непокретности број 5803 КО ВРШАЦ
  Процењена цена предмета продаје: 3.981.730,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.787.211,35 динара


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-08-19 11:18:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 5740
  Датум продаје: 2017-09-07
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и 75/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BEOSHOES DOO
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 14:02:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5738
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК.142/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП за стамбене услуге у Бору
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: комјутерски сто, монитор самсунг, регал зелене боје
  Процењена цена предмета продаје: 16.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 8.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-12 13:57:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5737
  Датум продаје: 2017-10-09
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 6И.ИВ.36/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нова Агробанка АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vortex, трпезаријска витрина са комодом, плакар за ходник, плакар гардеробер-2 ком
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2017-09-09 14:20:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 5736
  Датум продаје: 2017-10-08
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета: 3П2-150/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.НТ.273/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд у Књажевцу
  Надлежни суд: Основни суд у Књажевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: tv vortex
  Процењена цена предмета продаје: 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 17:53:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 5735
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 411/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 158/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: HALKBANK AD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: три катастарске парц
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности
  Опис предмета продаје: кат. парцела бр. 402/1, по култури пољопривредно земљиште, ливада 7. класе, у површини 1,8693 ха, кат. парцела бр. 402/2, по култури пољопривредно земљиште, њива 7. класе, у површини 2,0087 ха, кат. парцела бр. 403, по култури пољопривредно земљиште, ливада 7. класе, у површини 0,4214 ха,
  Процењена цена предмета продаје: 768.252,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 230.475,60 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-08-18 16:43:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 5734
  Датум продаје: 2017-09-11
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарко Димитријевића, ул. Мачванска 1, Ниш
  Пословни број судског предмета: 3И И-3976/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-854/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мирослав Бркић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 789.115,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 552.380,00 дин.


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767