ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 11:23:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 7327
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 6 И-356/2017 од 14.07.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-327/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija AD, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда број 1 површине у основи 107 м2 спратности приземље улица Змај Јовина број 90, помоћна зграда број 2 површине у основи 13м2 спратности приземље улица Змај Јовина и помоћна зграда број 3 површине у основи 18м2 спратности приземље улица Змај Јовина изграђене на катастарској парцели број 3168 све уписано у лист непокретности број 6820 КО Бечеј са правом коришћења на парцели и то земљишту под зградом-објектом површине 107м2 улица Змај Јовина број 90 земљишту под зградом обј
  Процењена цена предмета продаје: 5.070.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.549.000,00


  Оглас поставио: Андријана Додић Коцић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 10:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Карапанџина 18/8
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com
  Контакт телефон: 0644711237
  ПИБ: 109243170
  Матични број: 64038974

  Број записа у бази: 7326
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, ул. Карапанџина 18/8, Неготин
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-49/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-61/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Директна банка ад Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари/ Покућство
  Опис предмета продаје: Кухињски сто са четири столице Сточић - дрвени Радни сто - стари Тостер марке ELIN Висећи елемент са комодом Фотеља – штоф Сто са фиоком – стари Усисивач марке VIVAX
  Процењена цена предмета продаје: 15.700,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 10,990,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 10:01:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 7325
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: Ии. бр. 361/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А142/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРО-ОПТИМУМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 4. класе, површине 32а 29м2, уписана у Лист непокретности 2016 КО Црна Бара
  Процењена цена предмета продаје: 154.970,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 108.479,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-24 09:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7324
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив 205061/10
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИвА 23/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радун Авиа д.о.о. Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: слике
  Опис предмета продаје: слике
  Процењена цена предмета продаје: од 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 9.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-10-24 09:29:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7323
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: Ив-16610/2010
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А178/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Рашка", Рашка, ул. Душанова бр. 2а, МБ 07176872, ПИБ 101274752
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: од 3.000,00 дин. ди 6.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 900,00 дин. до 1.800,00 дин.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 17:48:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7322
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: Ии 36362/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 557/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: VW Golf
  Процењена цена предмета продаје: 70000
  Почетна цена предмета продаје: 49000


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 17:45:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7321
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 1245/16
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 472/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Шиљак Снежана
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 16:28:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7320
  Датум продаје: 2017-11-10
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.нт 44/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.нт 44/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Основни суд Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70 %


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 16:25:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7319
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.и. 67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање адо
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 16:23:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 7318
  Датум продаје: 2017-11-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ивк 501/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк 501/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-10-23 16:20:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 7317
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Иив 187/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Зеленило Панчево
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: 126.140,00
  Почетна цена предмета продаје: 88.298,00


  Оглас поставио: Никола Жунић
  Датум и време постављања: 2017-11-15 15:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Милоја Павловића 9, спрат 2, стан 9
  Е-маил адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652034809
  ПИБ: 108589894
  Матични број: 63558117

  Број записа у бази: 7316
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Тржни центар Шумадија, Крагујевац, ул.Милоја Павловића бр. 9, II спрат, локал бр. 9
  Пословни број судског предмета: И.И.567/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.211/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Властимир Ристић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, бр
  Опис предмета продаје: Земљиште у грађевинском подручју, њива 3. класе, површине 21а 32м2, у улици Краљевачког батаљона, број кат. парцеле 14736
  Процењена цена предмета продаје: 18.655,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а
  Почетна цена предмета продаје: 13.058,50 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а


  Оглас поставио: Драган Петровић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 13:19:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Љубовија, Дринска бр.21
  Е-маил адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com
  Контакт телефон: 0628872096
  ПИБ: 107999530
  Матични број: 63141348

  Број записа у бази: 7315
  Датум продаје: 2017-11-15
  Време продаје: 13,30
  Место продаје: Ул. Дринска 21 Љубовија
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И-Ивк.265/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, ресивер, стаклена витрина, кућни ормар, бицикл
  Опис предмета продаје: телевизор марке астрал, ресивер, стаклена витрина, кућни ормар, бицикл
  Процењена цена предмета продаје: 10.000.00 дин; 3.000,00 дин; 10.000,00 дин; 8.000,00 дин; 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000.00 дин; 1.500,00 дин; 5.000,00 дин; 4.000,00 дин; 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 13:12:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 7314
  Датум продаје: 2017-11-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-788/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јавно комунално-стамбено предузеће "Зајечар" , Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина"EI NIŠ" , Фрижидер "KONČAR" , Телевизор"TOSHIBA"
  Опис предмета продаје: Веш машина"EI NIŠ" , Фрижидер "KONČAR" , Телевизор"TOSHIBA"
  Процењена цена предмета продаје: 4.000,00 , 4,000.00 , 3,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 2,000.00 , 2,000.00 ,1,500.00 ,


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 12:56:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 7312
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: 5-ИИ БР. 213/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ненад Живановић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: 1/3 сувласничког удела на породичној стамбеној згради у ванкњижној својини
  Процењена цена предмета продаје: 3.405.265,50
  Почетна цена предмета продаје: 1.702.632,75


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:35:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 7311
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: 1 ИИв 22/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.15/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "AGROCRNJA" d.o.o. Srpska Crnja
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна ствар
  Опис предмета продаје: Трактор
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 12:33:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 7310
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Пожаревац, Стари корзо 36, трећи спрат
  Пословни број судског предмета: ИИ-41/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 237/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Привредно, услужно, трговинско друштво за увоз и извоз GIURIATO ДОО, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Великом Градишту
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор IMT-539, DELUXE,AA 61696
  Опис предмета продаје: Трактор IMT-539, DELUXE,AA 61696
  Процењена цена предмета продаје: 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 13:54:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 7309
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 4 И.ИВ.1696/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.295/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Унихем традинг доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: пословни простор број л7 ( локал)
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 евра у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 евра у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан продаје


  Оглас поставио: Дарко Крунић
  Датум и време постављања: 2017-10-23 12:00:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Војводе Мишића 41-45, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 014501649
  ПИБ: 109336965
  Матични број: 64102869

  Број записа у бази: 7308
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Дарка Крунића - Ваљево , ул. Хајдук Вељкова бр. 29 локал 1
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 1088/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 131/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Индустрометал" д.о.о. Ваљево
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: два (2)
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: продаје се ливада 4. класе кп. 18186/3 КО Ваљево, површине 00.04.08ха , у својини извршног дужника 1/1, и кп. 18186/6 КО Ваљево-остало вештачки створено неплодно земљиште површине 00.00.79ха
  Процењена цена предмета продаје: кп. 18186/3 КО Ваљево- 293.760,00 динара ; кп. 18186/6 КО Ваљево - 56.880,00
  Почетна цена предмета продаје: кп. 18186/3 КО Ваљево- 205.760,00 динара ; кп. 18186/3 КО Ваљево- 39.816,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-10-23 11:41:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7307
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 11.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 506/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 88/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Коларски Љубица, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: компјутер,тв,веш машина
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767