ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 14:01:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11009
  Датум продаје: 2018-04-12
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.и.4960/2014
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. А 196/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ‚‚MILENIJUM OSIGURANJE" a.d.o. Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: Ближе одређене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 135.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 94.500,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 13:57:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11008
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.и.213/2018
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.57/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Небојша Павловић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Индустријске машине
  Опис предмета продаје: Глодалица, струг, брусилица
  Процењена цена предмета продаје: 3.002.340,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.101.638,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-23 13:48:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 11007
  Датум продаје: 2018-05-10
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.Ив.401/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.107/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пантелић д.о.о. Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности у Конареву
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом, земљиште уз зграду, зграда трговине и зграда пословних улуга, све на кат.парцели број 1413/3, уписани у листу непокретности 1221 К.О. Конарево
  Процењена цена предмета продаје: 9.227.309,78 динара
  Почетна цена предмета продаје: 6.459.116,85 динара


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 13:47:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 11006
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Крагујевац, Краља петра I бр.8А/1
  Пословни број судског предмета: и.И.712/2016
  Број предмета јавног извршитеља: и.и.121/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратко Перовић
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 16
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и кућна техника
  Опис предмета продаје: намештај, телевизор, та пећ, замрзивач
  Процењена цена предмета продаје: 119.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 71.700,00 динара


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 13:40:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 11005
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 12
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ИИ 1411/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1058/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Малиша Максимовић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 11:05:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 11004
  Датум продаје: 2018-04-30
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: Београд-Звездара, улица Марка Орешковића бр. 7, стан број 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: Зам 13/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СРЕЋКO ЦВЕТКОВИЋ из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Друга продаја непокретности – стана површине 66м2 y Београду
  Опис предмета продаје: Стан број 9, који се налази у Београду, у ул. Сазоновој бр. 25, на кат. парц бр 2334/1 КО Врачар, нето површине 65,90 м2 који се налази у ванкњижној својини соиидарних извршних дужника "Stem company doo" из Београда, ул. Вукасовићева бр. 65 и Друштва за угоститељство и трговинску делатност "Mini trade doo" из Београда, ул.Борска бр.40.
  Процењена цена предмета продаје: 6.307.540,44
  Почетна цена предмета продаје: 3.153.770,22


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 10:55:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11003
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-160/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А1388/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "СРБИЈАШУМЕ" Београд ШГ"Топлица"
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Дрљача, трокрилна, непозната година производње Двобразни плуг, IMT-755, ниски клиренс, црвене боје, непозната година производње Тањирача, 20 тањира, сиве боје, непозната година производње Тракторска приколица-Сандучара, непозната година производње Апарат за варење-MASTRO, 180 A, без каблова, непозната година производње Тракторска приколица за дрва, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 100.000,00


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2018-04-12 09:01:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 11002
  Датум продаје: 2018-05-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 2-ИИ-42/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 417/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Takovo osiguranje" a.d.o.. u likvidaciji
  Надлежни суд: Основни суд у Куршумлији
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Телевизор марке-ADLER, 80cm, црне боје, непозната годинна производње ТВ полица, браон боје, непознатe марке и године производње Електрични шпорет марке-ALFA PLAM, беле боје, непозната година производње DVD марке-PANASONIC, црне боје, непозната година производње Лаптоп марке-TOSHIBA, непозната година производње Звучници за DVD (1 већи, 2 мања), марке-PANASONIC, непозната година производње Машина за веш марке-VOX WIM652 A class 600RPM 5kg, ...
  Процењена цена предмета продаје: 66.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 33.250,00


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:47:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 11001
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12,00 часова
  Место продаје: ул. Николе Пашића бр.7/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И Ив-781/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И Ив-257/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, марке „PHILIPS“, LCD, Угаона гарнитура, еко кожа, беле боје, Собни ормар, Веш машина, мар
  Опис предмета продаје: Телевизор, марке „PHILIPS“, LCD, Угаона гарнитура, еко кожа, беле боје, Собни ормар, Веш машина, марке „ВЕКО“, Замрзивач, без ознака, Ципеларник, са огледалом
  Процењена цена предмета продаје: 82.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 41.000,00 динара


  Оглас поставио: Милица Бачкуља Ристић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 11:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Видовданска 159/1/3
  Е-маил адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037435898
  ПИБ: 109251338
  Матични број: 64043544

  Број записа у бази: 11000
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Видовданска бр.159/1/3
  Пословни број судског предмета: И.ИВК-А275/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А275/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Оператор дистрибутивног система "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" ДОО Београд , Београд, ул. Масарикова бр. 1-3 МБР: 07005466 ПИБ: 100001378
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Метална барака са двоје врата и стакленим излогом сиве боје са металним кроом.
  Опис предмета продаје: Метална барака са двоје врата и стакленим излогом сиве боје са металним кроом.
  Процењена цена предмета продаје: 250.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 170.000,00


  Оглас поставио: Страхиња Милиновић
  Датум и време постављања: 2018-04-16 12:30:19
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, општина Медијана ул. Вожда Карађорђа бр. 19/1/1
  Е-маил адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com
  Контакт телефон: 0621089829
  ПИБ: 108587163
  Матични број: 63556203

  Број записа у бази: 10999
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: У просторијама јавног извршитеља у Нишу, ул. Трг Учитеља Тасе бр. 5/3.
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ивк-66/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Паркинг сервис" Ниш, Ниш, ул. Светозара Марковића бр. 27, МБ 20192542, ПИБ 104578388
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 Ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Peugeot 206
  Опис предмета продаје: Возило је у возном стању.
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 90.000,00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 10:03:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10998
  Датум продаје: 2019-04-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 360/16
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 360/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод Шабац"
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 09:41:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10997
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 14:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 204/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 204/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 09:40:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 10996
  Датум продаје: 2018-04-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Бријанова 1/13, 37000 Крушевац
  Пословни број судског предмета: ии 72/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 351/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАЛОЛЕТНА КСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋ И МАЛОЛЕТНА АНЂЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Трстенику
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Ближе описане у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50 % од процењене вредности


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 09:27:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10995
  Датум продаје: 2018-04-20
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иивк 279/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иивк 279/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈСП "Лозница развој"
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 09:21:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 10994
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: Иив 29/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив 29/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Генерали Осигурање" Србија
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 09:15:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 10993
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 337/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 337/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Водовод и канализација"
  Надлежни суд: Прекршајни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „Samsung“ ; Орман ; Музичка линија „LG“
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јасна Брчкаловић
  Датум и време постављања: 2018-04-21 11:09:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 92
  Е-маил адреса: jasna.brckalovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0216624888
  ПИБ: 108168976
  Матични број: 63264237

  Број записа у бази: 10992
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, Булевар ослобођења 92, први спрат, канцеларија Јавног извршитеља Јасна Брчкаловић
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.85/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЈАСМИЛ Д.О.О АРИЉЕ, Грдовићи бб, Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: половно теретно возило
  Опис предмета продаје: половно теретно возило марке VOLKSWAGEN типа CADDY регистарских ознака NS 283-RP, год.производње 2004, бр. пленидбене маркице 000131
  Процењена цена предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00 динара


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-03-23 08:42:59
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 10991
  Датум продаје: 2018-04-19
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-166/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А16/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Физичка лица
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Кузмину
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена цена предмета продаје: 3.369.134,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.358.393,80 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:46:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 10990
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: ИИв 66/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив А76/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ветеринарски Завод Суботица
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: трактор
  Процењена цена предмета продаје: од 948.835,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 474.417,60 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767