ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1477 активних, од укупно 10443 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:34:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 11639
  Датум продаје: 2018-05-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 572/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.276/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Александар Цвркотић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: - парц.бр 9705 – пословни простор – једна просторија за који није утврђена делатност, површине од 176м2, број зграде 1, број улаза 1, број посебног дела 1, приземље, који се налази у стамбено - пословној згради – улаз 1, кућни број 11; улаз 2, кућни број 11А; улаз број 3, кућни број 11Б, у улици Блашка Рајића 11;
  Процењена цена предмета продаје: 18.250.000,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:28:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 11638
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 14
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А
  Пословни број судског предмета: ИИ 370/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 152/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДДИКО БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парце
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда број 1 и породична стамбена зграда бр. 2, саграђене на катастарској парцели број 3049, К.О. Инђија
  Процењена цена предмета продаје: 4.026.810,40 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.013.405,20 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:20:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11637
  Датум продаје: 2018-05-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-48/2018
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 11/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Синиша Жужић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: парцела бр. 672 зграда број 1, Обрадовићева 22, земљиште под зградом са 84 м2, грађевинско земљиште,зграда број 2 помоћна зграда Обрадовићева земљиште под зградом са 46 м2, зграда број 3 помоћна зграда, Обрадовићева земљиште под зградом са 46 м2, земљиште уз зграду 500 м2,Обрадовићева њива 1. класе 772 м2, породична стамбена зграда, приземље Обрадовићева 22,
  Процењена цена предмета продаје: 590.915,50 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 11:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11636
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Миоковци бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-84/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-312/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Милашиновић" ДОО, Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: котао на дрва, електрични шпорет, машина за судове, ЛЦД Грунгинг, рачунар, клима уређај Самсунг, замрзивач, два лежаја, угаона гарнитура, тв комода, сточић за рачунар, огледало, комплет спаваћа соба, витрина за књиге, ципеларник
  Процењена цена предмета продаје: 346.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 242.200,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:30:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 11635
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 И-341/2017 од 29.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 301/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 5675 КО Бачко Петрово Село Број парцеле 3464 брзг 1,2,3,4 Вука Караџића 34 земљиште у грађевинском подручју укупне површине 15а99м2 Све приватна својина Драгољуб Тошев Бечеј Трг Јединства 3 ЈМБГ2606966830010 Број парцеле 3464 брзг 1 породична стамбена зграда, брзг2 помоћна зграда, брзг3 помоћна зграда, брзг4 породична стамебна зграда све пр1 Вука Караџића 34 Све приватна својина Драгољуб Тошев Бечеј Трг Јединства 3 ЈМБГ2606966830010 у изно
  Процењена цена предмета продаје: 1.731.406,79 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30% непосредна погодба


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:29:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11634
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 09.00 часова`
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 564/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 90/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: тв,компујтер,столице, угаона гарнитура...
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:28:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11633
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Југ Богдана 34
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-А-177/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 70
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: 50 комада дрвених столица - 20 комада дрвених столова
  Процењена цена предмета продаје: 200.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 140.000,00


  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:25:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 11632
  Датум продаје: 2018-05-21
  Време продаје: 09:40
  Место продаје: ЗРЕЊАНИН ул.Молијерова 38
  Пословни број судског предмета: 21 Ии.94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-26/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ХЈУНДАЈ ЕЛАНТРА СИВЕ БОЈЕ - НЕРЕГИСТРОВАНА
  Процењена цена предмета продаје: 180.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 126.000,00


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 10:18:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 11631
  Датум продаје: 2018-05-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: и.и 311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС, МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Volkswagen, тип Голф
  Процењена цена предмета продаје: 120.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дианра


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 09:57:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 11630
  Датум продаје: 2018-05-16
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: ИИ 1733/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 220/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: BALKAN COMPOSITES DOO SUBOTICA
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 KOM.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО
  Опис предмета продаје: RENAULT LAGUNA
  Процењена цена предмета продаје: 150.000
  Почетна цена предмета продаје: 105.000


  Оглас поставио: Биљана Петровић
  Датум и време постављања: 2018-04-20 09:52:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A
  Е-маил адреса: izvrsiteljbpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652890796
  ПИБ: 107580926
  Матични број: 62842741

  Број записа у бази: 11629
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Кнеза Вишеслава 58а, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИВ 2554/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИВ 79/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ХИДРОАЛФА ПР ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 КОМ.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: МАШИНСКЕ МАШИНЕ И АПАРАТИ
  Опис предмета продаје: ВИЉУШКАР, СТРУГ, АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ
  Процењена цена предмета продаје: 600.000, 240.000, 50.000
  Почетна цена предмета продаје: 420.000, 168.000, 35.000


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 16:17:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11628
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: Трбушани бб, Чачак
  Пословни број судског предмета: ИИ-28/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.-131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "АГРОМАСТЕР" ДОО, Крагујевац
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дрвено буре са ракијом-300 литара ракије у бурету
  Опис предмета продаје: дрвено буре са ракијом-300 литара ракије у бурету
  Процењена цена предмета продаје: 150.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 105.000,00 динара


  Оглас поставио: Миланка Савић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 16:07:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Рајићева 5-7, локал 4
  Е-маил адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 063660414
  ПИБ: 108588658
  Матични број: 63557439

  Број записа у бази: 11627
  Датум продаје: 2018-05-19
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Светог Саве бр. 37/23, Чачак
  Пословни број судског предмета: И.Ив-3232017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-95/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ВСД Траде" ДОО Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Половни кућни инвентар
  Опис предмета продаје: ТВ ЛЦД Тесла, Комода бела са 4 фиоке, сточић, фотеља фризерска-2 комада, двосед, шампоњера, рекал, ТВ Тошиба, барска столица, веш машина Бира, фризерска колица, електрични фен-3 комада
  Процењена цена предмета продаје: 171.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 119.700,00 динара


  Оглас поставио: Горан Милосавић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:40:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Србобран, Трг Републике 1
  Е-маил адреса: gomizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0644378971
  ПИБ: 109251660
  Матични број: 64043935

  Број записа у бази: 11626
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 24:00
  Место продаје: Србобран, Трг Републике 1
  Пословни број судског предмета: И.и 41/17 од 24.04.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 60/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK S.A" са седиштем Amerikis 4,Атина, Хеленска Република
  Надлежни суд: Привредни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ИЗБОРУ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА
  Опис предмета продаје: Непокретности и земљиште под и око објеката на катастарској парцели бр. 11858/1 лист непокретности бр. 8339 КО Србобран ближе описаних у Закључку о продаји од 19.04.2018. године
  Процењена цена предмета продаје: 172.188.531,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 51.656.559,30 динара


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:39:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 11625
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 797/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Societe Generale banka Srbija" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 парцела
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности извршног дужника
  Опис предмета продаје: непокретности уписане у лист непокретности број: 6683 КО Зрењанин I
  Процењена цена предмета продаје: 4.250.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.975.000,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:23:10
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 11624
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-17169/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 639/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена цена предмета продаје: 25.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 дин.


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 15:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 11623
  Датум продаје: 2018-05-09
  Време продаје: 12:00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стева Видовића, Ваљево, ул. Владике Николаја 45/1
  Пословни број судског предмета: Ии бр. 260/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, ул. Булевар Немањића 14 а, МБ:07904959, ПИБ:100121213
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 непокретности
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Катастарске парцеле бр. 1066, 1068/1, 1068/2,1069 и 1070 све уписане у ЛН 25 КО Гвозденовић
  Опис предмета продаје: кп бр.1066 пољопривредно земљиште,њива 6. класе, кп бр.1068/1, пољопривредно земљиште, њива 6. класе, кп бр 1068/2, пољопривредно земљиште,њива 6 класе, кп бр.1069, пољопривредно земљиште, њива 6. класе, кп бр.1070 пољопривредно земљиште, пашњак 4. класе све уписане у ЛН бр. 25 КО Гвозденовић
  Процењена цена предмета продаје: Процењена вредност непокретности које су предмет продаје износи 661.500,21 динара за кп бр.1066, 195.799,60 динара за кп бр. 1068/1, 537.641,77 динара за кп бр.1068/2, 472.786,72 динара за кп бр.1069 и 381.723,76 динара за кп бр. 1070
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности непокретности наведена у Закључку о првој продаји и износи 463.050,14 динара за кп бр.1066, 137.059,72 динара за кп бр. 1068/1, 376.349,23 динара за кп бр. 1068/2, 330.950,70 динара за кп бр. 1069 и 267.206,63 динара за кп бр. 1070


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:57:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 11622
  Датум продаје: 2018-05-15
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 1187/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И А37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Bernhard Schaefer, Augsburg, ул. Gerhart Hauptmann Str бр. 33, Немачка чији је пуномоћник адв. Драгоје Андрић, Београд,
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: грађевинска земљишта
  Процењена цена предмета продаје: од 1.547.639,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 464.291,73 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:20:33
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 11621
  Датум продаје: 2018-05-17
  Време продаје: 13:30
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: ИИВК 337/2016А
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВК 337/2016А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА",
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: ТВ „Samsung“ ; Орман ; Музичка линија „LG“
  Процењена цена предмета продаје: 3.000,00 динара ; 15.000,00 динара ; 3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-04-19 14:20:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 11620
  Датум продаје: 2018-05-23
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-26/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 245/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕТАЖ" д.о.о., Београд, ул. Врчин, Шуматовачка 2, МБ 07438044, ПИБ 100288271
  Надлежни суд: Привредни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767