ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:56:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7917
  Датум продаје: 2017-12-13
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Иив-175/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ. 166/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Металац Маркет доо Горњи Милановац
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00 дин.


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:48:02
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 7916
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: 2 Ии - 455/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 100/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милкица Халасов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда пословних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда пословних услуга спратности Пр+2+Пк у улици Скадарска у Панчеву, на катастарској парцели 11797/3 површине 10ару уписане у лист непокретности број 10922 КО Панчево
  Процењена цена предмета продаје: 47.508.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4,750.800,00 динара


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:30:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 7915
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: ИИв 855/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 189/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЕЛТ ЦО ДОО
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: намештај
  Процењена цена предмета продаје: 128.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 89.600,00 дин.


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:21:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 7914
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Ниш, Цара Душана бр.28/6
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-81/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-12/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бобан Станковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1. ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности
  Опис предмета продаје: пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде
  Процењена цена предмета продаје: 3.015.120,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.507.560,00 дин.


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 14:03:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 7913
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Београд-Звездара, Марка Орешковића 7, стан 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 759/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: G NET привредног друштва за истраживање, развој, производњу и услуге, д.о.о. Београд из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја 100% удела у фирми у Београду
  Опис предмета продаје: 100% удела које извршни дужник Телефонија Брчко д.о.о. Дистрикт БИХ, огранак Београд, ул. Церска бр. 22, матични број 29501491, ПИБ: 104568842 има у Друштву за пружање телекомуникационих услуга Телефонија Брчко д.о.о Београд-Вождовац из Београда, Вождовац, ул. Војводе Степе бр. 414-а, матични број 20950307, ПИБ: 108196566.
  Процењена цена предмета продаје: 14.244.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 9.970.800,00


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-11-20 08:30:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 7912
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.Ив.107/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.34/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Banca Intesa AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности, зграде и просторије за металопрерађивачку индустрију уписаних у лист непокретности 11544 КО Крагујевац 1, које се налазе на кат. парцели 7405/1
  Процењена цена предмета продаје: 287.820.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 12:36:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559680
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 7911
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12 ч
  Место продаје: Чика Љубина 4А
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 686/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.458/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ВИРС УНИТЕД ДОО ВРЊАЧКА БАЊА
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни ивентар
  Процењена цена предмета продаје: 147.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 102.900,00


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:43:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 7910
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1
  Пословни број судског предмета: 4-ИИ-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-15/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владана Поповић, Црна Бара
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 567
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: лекови
  Процењена цена предмета продаје: 591.397,93 динара
  Почетна цена предмета продаје: 295.698,965 динара


  Оглас поставио: Вељко Раичевић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:15:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Господар Јованова 10/5, Стари град
  Е-маил адреса: veljkoraicevic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0641675300
  ПИБ: 108038338
  Матични број: 63154288

  Број записа у бази: 7909
  Датум продаје: 2017-11-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Господар Јованова бр. 10 ст. 5, Београд
  Пословни број судског предмета: 8 ИИ 6436/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Зоран Мартиновић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине и опрема за израду PVC столарије
  Опис предмета продаје: машина за дренирање профила, монтажни сто, сто за окивање...
  Процењена цена предмета продаје: од 18.000,00 до 180.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 12.600,00 до 126.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 11:15:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 7908
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-1805/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1006/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан Љубеновић
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Циркулар, покретан, непознате марке и године производње Млин за јарму, марке-Пољострој Оџаци, непознате године производње Приколица, 2m x 1,2m, ручни рад, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 75.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 52.500,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 10:34:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 7905
  Датум продаје: 2017-12-14
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.14, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ии2502/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1441/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: мал. Александра Миленковић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Моторно возило марке "Renault",модел "Scenic",година производње 2002.,радне запремине 1870 ццм3
  Процењена цена предмета продаје: 264.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 132.000,00


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2017-11-13 08:52:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 7904
  Датум продаје: 2017-12-11
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: И Ив-181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 1 И.ИВ-143/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Цветковић ПР - улов Мекушаца Пужева
  Надлежни суд: Привредни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбено пословна зграда бр. 1, број парцеле 218/1, уписане у ЛН број 1270, КО Липе
  Опис предмета продаје: стамбено пословна зграда бр. 1, број парцеле 218/1, уписане у ЛН број 1270, КО Липе
  Процењена цена предмета продаје: 2.278.198,80
  Почетна цена предмета продаје: 70 % утврђене вредности


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-13 08:34:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7903
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: 7905-1482/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк 6278/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП Информатика Нови Сад
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,тросед,двосед....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-13 08:00:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 7902
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 09.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ив2301/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 5/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати
  Опис предмета продаје: тв,машина за шивење, опел корса
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Јевтић
  Датум и време постављања: 2017-11-13 07:55:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Стамбено насеље Матија Хуђи 97, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641046266
  ПИБ: 108007653
  Матични број: 63146692

  Број записа у бази: 7901
  Датум продаје: 2017-12-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Матија Хуђи 97/4, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ-310/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 226/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МАРКО ЈАНИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЊИВА
  Опис предмета продаје: њива 2. класе уписана у лн бр.28 КО Брестач, парц. бр.676, потес Криваја, површине 44а 60м2, и њива 3. класе површине 3а 60м2, што чини укупну површину од 48а и 20м2, власништво извршног дужника
  Процењена цена предмета продаје: 503.914,82 динара
  Почетна цена предмета продаје: 352.740,40 дин.


  Оглас поставио: Исидора Ранковић
  Датум и време постављања: 2017-11-12 14:52:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Максима Горког 73
  Е-маил адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 0652003511
  ПИБ: 107582972
  Матични број: 62845210

  Број записа у бази: 7899
  Датум продаје: 2017-12-08
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Максима Горког 73, Београд
  Пословни број судског предмета: 5 ИИ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: 8 И.Ии. 109/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ALPHA BANKA SRBIJA (Sada JUBANKA SRBIJA)
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор у Лазаревцу
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 20900000+7700000
  Почетна цена предмета продаје: 10450000+3850000


  Оглас поставио: Саша Шекуљица
  Датум и време постављања: 2017-11-11 18:21:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Змај Јовина 15, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com
  Контакт телефон: 0640551271
  ПИБ: 108585668
  Матични број: 63555177

  Број записа у бази: 7896
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, Змај Јовина 15/4
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-190/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-59/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Врбајац
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: музичка опрема
  Опис предмета продаје: клавијатура Роланд, појачало, бежични микрофон, микрофон пилот, миксета...
  Процењена цена предмета продаје: од 40000 до 130.000 дин
  Почетна цена предмета продаје: од 28000 до 91000 дин


  Оглас поставио: Нина Киурски
  Датум и време постављања: 2017-11-11 12:14:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 111
  Е-маил адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0692890502
  ПИБ: 109243717
  Матични број: 64038133

  Број записа у бази: 7895
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Карађорђева 111, Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.И. 443/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 83/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Procredit Bank а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретне имовине
  Опис предмета продаје: 1. Шума 4. класе, Плавањ, површине 55а40м2, 2. Њива 5. класе, Мариновац, површине 24а76м2, Објекат пословних услига са земљиштем и њивом 5. класе, на кп 2567/2, 3. Објекати пословних услуга - зграда бр. 1, бр. 3 и бр. 4 са њивом и земљиштем на кп. 2585, 4. Воћњак на к.п. 2639, Породична стамбена зграда са помоћном зградом и земљиштем на к.п. 2640, Воћњак на к.п. 2641, Воћњак и ливада на к.п. 2642, а све уписано у ЛН 584 К.О. Осладић
  Процењена цена предмета продаје: за пакет под бр. 1 - 200.271,00 динара, за пакет под бр. 2. - 1.427.240,00 динара, за пакет под бр. 3. - 7.232.400,00 динара, за пакет под бр. 4. - 2.973.534,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: за пакет под бр. 1 - 140.189,70 динара, за пакет под бр. 2. - 999.068,00 динара, за пакет под бр. 3. - 5.062.680,00 динара, за пакет под бр. 4. - 2.081.473,80 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 18:04:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7894
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: ИИ 234/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 457/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АМС ОСИГУРАЊЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Рашкој
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-10 17:56:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 7893
  Датум продаје: 2017-12-01
  Време продаје: 8:30 часова
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1, канцеларија јавног извршитеља Ивана Миловановића
  Пословни број судског предмета: И.Ив 222/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 71/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ккм
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: прецизније у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767