ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1744 активних, од укупно 12650 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 15:27:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12153
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 И И 204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине у габариту 71м2, катастарска парцела број 2012, ул. Мише Стојковића бр. 219, уписане у лист непокретности број 912 КО Гај1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.417.789,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.894,60 динара


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-07-06 13:06:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 12150
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-1160/2016 ,29И-2465/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А37/2016, И.И-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,2.000,00 динара,6.000,00 динара,5.000,00 динара,2.000,00 динара,3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12149
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.880/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 241/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-06 16:23:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12147
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 2 И-384/2014
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1360/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ТЕКСТИЛНЕ РОБЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ИЛИЋТЕКСТИЛ НИШ
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни простор
  Опис предмета продаје: л
  Процењена вредност предмета продаје: 1.546.848,00
  Почетна цена предмета продаје: 464.054,40
  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 12:02:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 12146
  Датум продаје: 2018-06-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-10721/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-2146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД,
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности
  Опис предмета продаје: Породичнa стамбенa зградa Помоћнa зградa Земљиште под зградом- објектом Земљиште под зградом-објектом Земљиште уз зграду- објекат Воћњак 2. класе
  Процењена вредност предмета продаје: 3.761.400,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 1.880.700,00 дин.


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 10:31:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12137
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 1030/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 996/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вук Вукадиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: објекти и земљишта
  Опис предмета продаје: објекти и земљишта
  Процењена вредност предмета продаје: 932.301,10 динара
  Почетна цена предмета продаје: 652.610,77 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:44:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12136
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:45
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-16/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ERSTE BANK" А.Д. Нови Сад, Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр. 5, МБ 08063818, ПИБ 101626723
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 58.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 29.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:39:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12134
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-244/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-164/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK" А.Д. Београд, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:36:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12131
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-269/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-153/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "PIRAEUS BANK" А.Д. Београд, Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5б, МБ 17082990, ПИБ 100000627
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: моторно возило
  Процењена вредност предмета продаје: 80.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 40.000.00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 09:34:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12128
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 1 Ив 3515/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 75/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгица Ћирић
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.528.960,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 917.376,48 динара


  Оглас поставио: Срђан Јовановић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 15:29:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Југ Богданова 4/7, спрат 1
  Е-маил адреса: izvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643358676
  ПИБ: 109342479
  Матични број: 64106805

  Број записа у бази: 12127
  Датум продаје: 2018-09-10
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Југ Богданова 4/7 Инђија 22320
  Пословни број судског предмета: И.ИВ-53/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-146/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕУРОБАНК А.Д. Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари намењене за домаћинство
  Процењена вредност предмета продаје: 31.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 15.500,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 17:24:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12126
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ бр. 1390/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-24/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Развојна банка Војводине ад Нови Сад У стечају
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: 1. на кат. парцели бр. 297/1 - зграда бр. 1 – помоћна зграда, Окућница, земљиште под зградом – објектом на коме је изграђена помоћна зграда у површини 2а и 80м2 - остало вештачко створена непл. површине 48а и 82м2 2. на кат. парцели бр. 297/2, - Окућница, остало вештачко створена непл. површине 18а 89м2 3. на кат. парцели 298 - зграда бр. 1, породична стамбена зграда, Окућница, земљиште под зградом – објектом на коме је изграђена породична стамбена зграда у површини од 1а и 27м2 и др.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.505.522,05 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.252.761,03 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-05-10 14:49:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 12117
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 974/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 906/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕРСТЕ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 1.187.410,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 831.187,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 08:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12116
  Датум продаје: 2018-07-09
  Време продаје: 09:30
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: I 39 ИИ бр. 134/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-88/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЕXPOBANK A.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, DVD плејер, витрина, витрина, микроталасна, ормар.
  Опис предмета продаје: 1. Телевизор марке “TELETECH”, сиве боје, CRT, 54cm; 2. DVD плејер без ознака, сиве боје; 3. Витрина браон боје; 4. Витрина светло-браон боје; 5. Микроталасна пећ, марке LG, беле боје; 6. Ормар светло-браон боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.000,00-2.500,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 13:45:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12114
  Датум продаје: 2018-08-03
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-576/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А3638/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Бранкица Крстић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 24 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Телевизор марке SHARP LED 120 cm, Гардеробер, Стаклена комода, Постоље за телевизор, Замрзивач 400 l непознате марке, Машина за шивење SINGER, Хармоника марке WPLTMPISTPR STELA, Клуб сточић дводелни стакло - дрво, Француски кревет, Троделни гардеробер, Два ноћна сточића, Комода, Зидно огледало, Фреза са косачицама непознате марке, Електрични циркулар, Плуг дворедни ИМТ, Дрљача четвороделна, Сетвоспремач, Дрварка једноосовинска, Вучна кола, двоосовинска, Прекрупач за кукуруз са електромотором...
  Процењена вредност предмета продаје: Детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: Детаљније у закључку  Оглас поставио: Александар Николић
  Датум и време постављања: 2018-06-13 09:38:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Врање, Улица Цара Душана 12б/31
  Е-маил адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com
  Контакт телефон: 0638235478
  ПИБ: 109256973
  Матични број: 64047922

  Број записа у бази: 12108
  Датум продаје: 2018-07-10
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Цара Душана 12б/31, Врање
  Пословни број судског предмета: ИИ.бр. 3378/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А 1658/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Тасић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Врању
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Намештај и бела техника
  Процењена вредност предмета продаје: 261.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 130.500,00 динара


  Оглас поставио: Горан Брстина
  Датум и време постављања: 2018-06-29 09:49:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Стара Пазова, Карађорђева бр. 16
  Е-маил адреса: spizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0600993311
  ПИБ: 108296852
  Матични број: 63355054

  Број записа у бази: 12106
  Датум продаје: 2018-07-20
  Време продаје: 14.30
  Место продаје: Стара Пазова, Карађорђева 16
  Пословни број судског предмета: ИИ 321/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 371/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Војвођанска банка АД Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: кат.парц. 2165/1 ЛН 920 КО Ашања
  Процењена вредност предмета продаје: 1.521.580,46
  Почетна цена предмета продаје: 760.790,23


  Оглас поставио: Мића Ивковић
  Датум и време постављања: 2018-06-04 14:54:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4
  Е-маил адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0653738601
  ПИБ: 107576158
  Матични број: 62840196

  Број записа у бази: 12104
  Датум продаје: 2018-06-26
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Стевана Сремца бр.4 у Књажевцу
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И,ИВК.233/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ВОДОВОД Зајечар
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари разно
  Опис предмета продаје: регал, монитор ACER, лаптоп COMPAQ, веш машина Горење, тв адлер, микроталасна пећница БЕКО
  Процењена вредност предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-07-09 07:44:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 12101
  Датум продаје: 2018-08-02
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.ИВ. 1813/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ.- 140/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојица Лабан
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко возило
  Опис предмета продаје: Путничко возило марке Застава - Југо Темпо, произведен 2001. год.
  Процењена вредност предмета продаје: 75.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.500,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 17:31:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 12095
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00 h
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 380/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Телеком Србија ад Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.500,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 750,00 евра


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767