ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1509 активних, од укупно 7731 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-04-19 15:43:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 3084
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 08:30
  Место продаје: Краљево, Трг српских ратника бр. III/1
  Пословни број судског предмета: И.Ив114/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ А36/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОПШТА БОЛНИЦА "СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне ствари
  Опис предмета продаје: Мотокултиватор марке "IMT"
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2017-04-19 14:21:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 3080
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета: 1И.бр.1710/13
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.66/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Спасоје Терзић
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 6000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.200,00


  Оглас поставио: Јасмина Митић
  Датум и време постављања: 2017-04-19 13:25:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Цара Душана 28/6
  Е-маил адреса: jas.mitic@gmail.com
  Контакт телефон: 063420001
  ПИБ: 107574654
  Матични број: 62838159

  Број записа у бази: 3078
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ниш, ул. Цара Душана бр. 28/6
  Пословни број судског предмета: Иив. бр. 431/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А73/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Производно трговинско друштво КРОНОС ДОО ВРАЊЕ
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретна имовина
  Опис предмета продаје: Кућни инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 20.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.350,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-04-18 11:20:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 3060
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.1032/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.304/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Удружење осигуравача Србије п.у.
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тањирача, шест палета црепа, приколица за дрва, витрина
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2017-10-18 10:49:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 3043
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: КАНЦЕЛАРИЈА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА СЛОБОДАНА ЖИВАНОВА, ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: ИИ 241/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 823/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: УНИКРЕДИТ БАНК СРБИЈА БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЛОКАЛ БР 5 У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ ПОВРШИНЕ 50М2 У ПРИЗЕМЉУ УЛИЦА ШАФАРИКОВА 84
  Опис предмета продаје: ЛОКАЛ БР 5 ПОВРШИНЕ 50М2 ПРИЗЕМЉЕПОСЕБАН ДЕО ЗГРАДЕ 1 УЛИЦА ШАФАРИКОВА 84 БАЧКА ПАЛАНКА ПАРЦЕЛА 3336 ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 8652 КО БАЧКА ПАЛАНКА ГРАД
  Процењена цена предмета продаје: 3.821.403,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.910.701,50


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-05-11 12:40:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 2953
  Датум продаје: 2017-12-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Кикинди-Судска јединица у Новом Кнежевцу I-3 Ив-101/2016 од 14.11.2016
  Број предмета јавног извршитеља: ив а 301/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija AD, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 662 КО Остојићево Број парцеле 353/1 улица Милетићев
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 662 КО Остојићево Број парцеле 353/1 улица Милетићева њива 1 класе површине 6а65м2 Број парцеле 352/2 брзг1 Милетићева 139/а земљиште под зградом-објектом површине 1а00м2 Милетићева земљиште уз зграду-објекат површине 98м2 Све приватна својина Маргит Карољ, Остојићево, ул. Милетићева бр. 139, ЈМБГ 0110956850074 обим удела 1/1 Број парцеле 353/2 брзг1 породична стамбена зграда пр1 Милетићева 139/а Све
  Процењена цена предмета продаје: 430160,63
  Почетна цена предмета продаје: 215.080,31


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-11-01 09:13:12
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 2908
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 10.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии46/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И139/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО ПОЉОПС НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: машине
  Опис предмета продаје: трактор,берач
  Процењена цена предмета продаје: од 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 108.000,00 динара


  Оглас поставио: Никола Новаковић
  Датум и време постављања: 2017-10-27 14:39:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Максима Горког бр.2
  Е-маил адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659954399
  ПИБ: 108302264
  Матични број: 63358094

  Број записа у бази: 2538
  Датум продаје: 2017-11-14
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Максима Горког 2, Нови Сад
  Пословни број судског предмета: И.И-3977/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А68/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ивица Гагић
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: 1/2 непокретности уписана и ЛН 381 КО Лединци изграђена на парцели број 842 КО Лединци , а која у природи представља породичну стамбену зграду- кућу на адреси Фрушкогорска бб- Расадник, Лединци
  Процењена цена предмета продаје: 5.736.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.868.000,00


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-04-12 15:12:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 2536
  Датум продаје: 2017-12-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Војоде Петра Бојовића 21 Зрењанин
  Пословни број судског предмета: Решење Привредног суда у Зрењанину И-115/2016 од 26.07.2016.
  Број предмета јавног извршитеља: ii a 34/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: MONTINGENERGETIKARS Group DOO Kikinda, Кикинда, ул. Војвођанске бригаде бр. 16, МБ 20739142, ПИБ 107085600
  Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: mašine i alati
  Опис предмета продаје: 1. Бушилица Макита 3 комада процењене вредности 12.000,00 динара комад 2. Инвертор Варстрој 2 комада процењене вредности 25.000,00 комад 3. Варстрој ТИГ апарат процењене вредности 400.000.00 динара
  Процењена цена предмета продаје: .
  Почетна цена предмета продаје: .


Укупан број страница:

претходна
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767