ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1575 активних, од укупно 9823 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-03-07 11:05:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9191
  Датум продаје: 2018-03-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пословне просторије јавног извршитеља, у Краљеву, ул. Цара Лазара бр. 38
  Пословни број судског предмета: И.И.841/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.318/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Cleijen BV
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 2 стана и 2 пословна простора у Краљеву
  Опис предмета продаје: 2 стана и 2 пословна простора у ванкњижној својини, у Краљеву, ул. Хајдук Вељкова
  Процењена цена предмета продаје: 21.307.702,84 динара
  Почетна цена предмета продаје: 14.915.392,09 динара


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:07:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9189
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: I 3 И И-527/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.И-А334/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Жарко Радовић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 08:30:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Краља Петра I број 8А/1
  Е-маил адреса: zarkoradovic82@gmail.com
  Контакт телефон: 0655070543
  ПИБ: 108605268
  Матични број: 63569089

  Број записа у бази: 9183
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац,ул. Краља Петра Првог 8А/1
  Пословни број судског предмета: И-6/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 486/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VTB BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
  Опис предмета продаје: пословни простор-седам просторија пословних услуга,који се налази на кат. парцели 2528,уписан у Лн бр.2279 КО Аранђеловац, број зграде1,број улаза 2, први спрат,број посебног дела 3,површине 108 м2, обим удела 1/1,у ул. Занатлијска бр.47, Аранђеловац,
  Процењена цена предмета продаје: 4.655.880,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.327.940,00


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 10:44:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 9181
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 10.00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 1 Ии-589/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ПАНЧЕВО ДОО, ПАНЧЕВО
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ⅔ идеалног дела ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ изграђенe на катастарској парцели бр. 1241 КО ПАНЧЕВО, у у
  Опис предмета продаје: ⅔ идеалног дела ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ изграђенe на катастарској парцели бр. 1241 КО ПАНЧЕВО, у улици Димитрија Туцовића број 111 у Панчеву
  Процењена цена предмета продаје: 7.139.724,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.569.862,00дин.


  Оглас поставио: Александар Требовац
  Датум и време постављања: 2018-02-14 15:12:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Српског Совјета бр. 8, спрат 1, стан 6
  Е-маил адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0656006985
  ПИБ: 108587325
  Матични број: 63556297

  Број записа у бази: 9179
  Датум продаје: 2018-03-06
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Српског Совјета бр.8/1/6
  Пословни број судског предмета: 2 И Ив-373/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 3 И.ИВ-А146/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јубанка АД
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 12.000,00 и др
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности исте


  Оглас поставио: Жељко Кесић
  Датум и време постављања: 2018-01-31 13:46:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com
  Контакт телефон: 0641418719
  ПИБ: 108587761
  Матични број: 63556530

  Број записа у бази: 9178
  Датум продаје: 2018-02-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, III спрат
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. А161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank" АД Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9 ставки
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: покретне ствари наведене у закључку
  Процењена цена предмета продаје: у закључку
  Почетна цена предмета продаје: у закључку


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 13:06:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9174
  Датум продаје: 2018-03-08
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 5 Иив бр.325/17
  Број предмета јавног извршитеља: 130 И.Ив 101/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за трговину и услуге ВЕЛЕТРГОВИНА ТТ
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: сејач за соју, прскалица, расипач
  Процењена цена предмета продаје: 60.000,00 дин; 35.000,00 дин; 25.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 30.000,00 дин; 17.500,00 дин; 12.500,00 дин


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-02-07 15:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9159
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 3 Ии бр.705/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 201/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миле Марковић
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: тробразни плуг, тањираче, грабуље, четворокрилна дрљача
  Процењена цена предмета продаје: 80.000,00 дин; 40.000,00 дин; 40.000,00 дин; 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 40.000,00 дин; 20.000,00 дин; 20.000,00 дин; 25.000,00 дин


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 15:23:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9158
  Датум продаје: 2018-04-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИв-351/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-139/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OTKUP I PRERADU MLEKA I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO MILK HOUSE DOO NIŠ-CRVENI KRST
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 47 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Тросед, Двосед, Фотеља, Клуб сточић са стакленом површином, Комода, Две наткасне са фиокама, Клима уређај спољна јединица и унутрашња јединица марке WEG, Подна лампа, Сто, Столице комада 6, Микроталасна пећ марке GORENJE, ознаке MO 20DWII, Машина за прање посуђа марке WEG ознаке WDW 6011, Аспиратор марке VOX, Кухиња са 3 висећа елемента и 3 подна елемента са судопером, Гардеробер троделни, Ципеларник, Гардеробер троделни, Сточић комада 2, Полице комада 2, Комода са фиокама, Француски лежај...
  Процењена цена предмета продаје: 458.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 229.250,00  Оглас поставио: Бранко Плавшић
  Датум и време постављања: 2018-02-20 14:05:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин Трг др Зорана Ђинђића 8/4
  Е-маил адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643126240
  ПИБ: 108591573
  Матични број: 63559385

  Број записа у бази: 9153
  Датум продаје: 2018-03-02
  Време продаје: 10:15
  Место продаје: КИКИНДА ул.Доња Водоплавна1
  Пословни број судског предмета: 1 ИИ.125/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А-89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Компанија"Дунав осигурање" А.Д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: ТЕА ПЕЋ - КУХИЊСКИ СТО - ШПОРЕТ НА СТРУЈУ"ГОРЕЊЕ" - ВЕШ МАШИНА "ЕИ НИШ"
  Процењена цена предмета продаје: 42.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 21.000,00


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-01 11:56:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9149
  Датум продаје: 2018-02-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3, Ниш
  Пословни број судског предмета: 2ИИ-9946/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4822/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Срђан Недељковић
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Возила
  Опис предмета продаје: Возило марке “Citroen”, модел “C5”, рег.ознака NI-145-OS, бр.шасије VF7DERLZB76112796, бр. мотора PSARLZ10JH270351952, запремина мотора 1998 cm3, произведено 2002.г; Возило марке “Citroen”, модел “Berlingo”, рег.ознака NI-096-YE, бр.шасије VF7MBHDZF65162285, бр. мотора HDZ10F94YPSA2716681, запремина мотора 1124 cm3, произведено 1998.г
  Процењена цена предмета продаје: 331.597,00
  Почетна цена предмета продаје: 165.798,50


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-02-12 08:16:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9147
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: место Грачац бр. 153.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 196/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: LEILINE DOO Preduzeće za trgovinu putem pošte i interneta
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Сто и угаона гарнитура.
  Процењена цена предмета продаје: 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.500,00 динара


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-03-06 10:52:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 9140
  Датум продаје: 2018-04-05
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.387/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 146/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк А.Д.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: њива 5. класе, њива 7. класе, њива 7. класе, њива 7. класе
  Процењена цена предмета продаје: 35.638,00 дин; 118.795,70 дин; 148.494,62 дин; 522.701,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 17.819,00 дин; 59.397,85 дин; 74.247,31 дин; 261.350,50 дин


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-02-05 11:46:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 9136
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића Краљево, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ 153/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-391/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТРЕЗОР 036 ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Краљево
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја прикључног возила
  Опис предмета продаје: Прикључно возило, рег. ознака AA-174VB, марке „SHMITZ“, модел „SCS 24/L-13.62EB“,, бр. шасије WSM00000003040248, највеће дозвољене масе 33.000 кг, масе 6.600 кг, носивости 26.400 кг, година производње 2006. год
  Процењена цена предмета продаје: 720.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 360.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-02-09 15:55:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 9135
  Датум продаје: 2018-02-26
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 695/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 537/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "БОР"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, фрижидер, вертикални замрзивач,трпезаријске столице, усисивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 22.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 11.000,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-03-22 15:48:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9134
  Датум продаје: 2018-04-13
  Време продаје: Понуде до 13.04.2018. године до 16 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-238/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за телекомуникације ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Понуде за закључење уговора о продаји непосредном погодбом се могу упутити јавном извршитељу до 13.04.2018., и то до 16 часова; Трактор ЗЕТОР без регистарских ознака таблица, број мотора 701/14099; Плуг једнобразни; Плуг двобразни, Пуњач на акумулатор марке MIOCAR 4 ampere; LF 4-CH/M;
  Процењена цена предмета продаје: 328.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 328.000,00


  Оглас поставио: Миодраг Драгићевић
  Датум и време постављања: 2018-01-08 15:29:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Кикинда, Хајдук Вељкова 55
  Е-маил адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com
  Контакт телефон: 0640666691
  ПИБ: 108588457
  Матични број: 63557196

  Број записа у бази: 9133
  Датум продаје: 2018-02-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 55, Кикинда
  Пословни број судског предмета: I-3 Ии.165/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.147/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Душан др Кнежевић
  Надлежни суд: Основни суд у Кикинди
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: Непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.059.590,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.141.713,00 динара


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-02-12 09:04:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 9132
  Датум продаје: 2018-03-07
  Време продаје: 15:00
  Место продаје: у Врњачкој Бањи у ул 13. Маја бр. 9.
  Пословни број судског предмета: И.Ив 18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 25/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: телевизор, сто, комода...
  Процењена цена предмета продаје: 119.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 59.500,00 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-08 11:30:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 9131
  Датум продаје: 2018-03-01
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Kанцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Синђелићев трг 1/3., Ниш
  Пословни број судског предмета: ИИ-577/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4550/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK AD BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Двособан стан
  Опис предмета продаје: Двособан стан бр. 8., корисне површине 45,00 m2, који се налази у поткровљу зграде у Нишу, у ул. Илинденска бр.1., на катастарској парцели 1379/13, уписан у лист непокретности бр. 12864 КО НИШ "ПАНТЕЛЕЈ".
  Процењена цена предмета продаје: 3.767.400,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.883.700,00


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-02-14 10:59:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 9127
  Датум продаје: 2018-03-14
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 5 И.И.бр. 1733/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 503/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НАДА ДАДИЋ и ГОРДАНА КЕЛМАН из Београда
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Викенд кућа и земљиште
  Опис предмета продаје: Викенд кућа у Булевару револуције, зграда бр. 1 у Гроцкој, на кат.парцели 471/1 и кат.парцеле 471/1 површине 2613м2, све уписано у лист непокретности 2352 КО Гроцка
  Процењена цена предмета продаје: 5.900.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.950.000,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767