ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Зоран Дукић
  Датум и време постављања: 2018-05-14 09:53:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: z.dukic@yahoo.com
  Контакт телефон: 0692343400
  ПИБ: 107574324
  Матични број: 62838019

  Број записа у бази: 12172
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Иив-10/17
  Број предмета јавног извршитеља: Иив-24/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ЕУРОБАНК" ад Београд, Београд, ул. Вука Караџића бр. 10, МБ 17171178, ПИБ 100002532
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: Земљиште под зградом – објектом, површине 3а 16м2, Зграда за коју није позната намена, број зграда 1, Пр1, потес „Више Гробља“, број зграде 1, Земљиште под зградом – објектом, површине 1а 80м2, Зграда за коју није позната намена, број зграда 2, Пр1, потес „Више Гробља“, број зграде 2,Земљиште под зградом – објектом, површине 66м2, Зграда за коју није позната намена, број зграда 3, Пр1, потес „Више Гробља“, број зграде 3, Земљиште под зградом – објектом, површине 2м2, потес „Више Гробља“, број
  Процењена вредност предмета продаје: 24.340.432,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.038.302,00 динара


  Оглас поставио: Данијел Томашевић
  Датум и време постављања: 2018-06-07 08:28:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, ул. Радничка 43, спрат 4, стан 17
  Е-маил адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com
  Контакт телефон: 062202492
  ПИБ: 108184634
  Матични број: 63275522

  Број записа у бази: 12170
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр. 43.
  Пословни број судског предмета: И.И. 459/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 427/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Бачкој Паланци
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1. њива 3. класе, 2. њива 6. класе, 3. њива 3. класе, 4. њива 6. класе, 5. њива 3. класе, 6. њива 6
  Опис предмета продаје: 1. њива 3. класе - потес Крстур 07 а и 98 м2, 2. њива 6. класе - потес Крстур 01 а и 06 м2 , 3. њива 3. класе - потес Крстур 93 а и 60 м2 , 4. њива 6. класе - потес Крстур 16 а и 54 м2, 5. њива 3. класе - потес Крстур 19 а и 03 м2 , 6. њива 6. класе - потес Крстур 70 а и 62 м2
  Процењена вредност предмета продаје: 1. 111.720,00 динара, 2. 10.070,00 динара, 3. 1.310.400,00 динара, 4. 157.130,00 динара, 5. 266.420,00 динара, 6. 670.890,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1. 100.548,00 динара, 2. 9.063,00 динара, 3. 1.179.360,00 динара, 4. 141.417,00 динара, 5. 239.778,00 динара 6. 603.801,00 динара


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-12 15:51:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 12169
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 440/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ ЛОЗНИЦА, ул. Георгија Јакшића бр. 3, Лозница,
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 16:24:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 12167
  Датум продаје: 2018-05-25
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 6 иив 1874/16
  Број предмета јавног извршитеља: 10 иив 102/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PHARMCHIM LTD
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: збир страри на склад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сировине
  Опис предмета продаје: покретних ствари наведених у Записнику о попису ствари од 22.11.2017.године, Записнику о попису ствари од 22.11.2017.године, Записнику о попису ствари од 23.11.2017.године и Допуни Записника о попису ствари од 24.11.2017.године, сачињених од старaне јавног извршитеља Александра Такића а по замолници јавног извршитеља Марка Вукићевића у предмету извршења 10 И.Ив. 102/16
  Процењена вредност предмета продаје: 8.128.260,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 812.826,00 динара


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-11 16:12:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12166
  Датум продаје: 2018-06-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета: 3-ИИ-20393/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 1232/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миодраг Петровић
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 83.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 58.100,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:55:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12165
  Датум продаје: 2018-08-06
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета: 13-03-00164-17-0250
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Замрзивач ‘’Konča; машина ‘’Elin’’; Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED; Ел. Шпорет ‘’Premier’’; индукцијски
  Опис предмета продаје: Замрзивач ‘’Konča; машина ‘’Elin’’; Teлевизор ‘’Vox’’ 32’’ LED; Ел. Шпорет ‘’Premier’’; индукцијски Музичка линија ‘’Sony’’
  Процењена вредност предмета продаје: 15.000,00; 18.000,00; 22.000,00; 25.000,00; 5.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 10.500,00; 12.600,00; 15.400,00; 17.500,00; 3.500,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:55:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12164
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-825/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Thomson’’; Кухињски елементи; Сто и две столице; Фрижидер ‘’Obodin’’; Kауч; Мали сто
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Thomson’’; Кухињски елементи; Сто и две столице; Фрижидер ‘’Obodin’’; Kауч; Мали сто
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 5.000,00; 4.000,00; 7.000,00; 7.000,00; 2.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 3.500,00; 2.800,00; 4.900,00; 4.900,00; 1.400,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:51:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12162
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-11/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51cm; Фрижидер ’’ Bira’;’ Сто и три столице, пуно дрво; Орман двокрилни; Чиви
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Samsung’’ 51cm; Фрижидер ’’ Bira’;’ Сто и три столице, пуно дрво; Орман двокрилни; Чивилук; Кауч
  Процењена вредност предмета продаје: 5.000,00; 6.000,00; 7.000,00; 3.000,00; 2.000,00; 6.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.500,00; 4.200,00; 4.900,00; 2.100,00; 1.400,00; 4.200,00


  Оглас поставио: Дамир Шите
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:50:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Е-маил адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs
  Контакт телефон: 0695542660
  ПИБ: 107592648
  Матични број: 62850973

  Број записа у бази: 12161
  Датум продаје: 2018-06-19
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии.142/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. (2) 150/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Петер Сарапка
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: парцела бр. 1278, земљиште под зградом - објектом, површине од 71м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска 5; земљиште под зградом - објектом, површине од 9м2, на коме је саграђена помоћна зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 47м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска; земљиште под зградом - објектом, површине од 12м2, на коме је саграђена породична стамбена зграда у улици Моравска, земљиште уз зграду – објекат
  Процењена вредност предмета продаје: 932.250,00 РСД
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:40:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12160
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-319-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 12.000,00 дин. до 5.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 6.000,00 дин. до 2.500,00 дин.


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:34:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 12158
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-337-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град), Београд - Стари Град, ул. Царице Милице бр. 2, МБ 20053658, ПИБ 103920327
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: према закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: од 5.000,00 дин. до 12.000,00 дин.12
  Почетна цена предмета продаје: од 2.500,00 дин. до 6.000,00 дин.


  Оглас поставио: Марија Гачић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:33:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, ул. Пашићева бр. 2
  Е-маил адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652032041
  ПИБ: 108593727
  Матични број: 63560863

  Број записа у бази: 12157
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 11.00
  Место продаје: Лозница, Пашићева 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.361/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "Стари Град", Шабац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: остале покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 71.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 49.700,00


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:27:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 12156
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 11:00ч
  Место продаје: Млинска бр.19
  Пословни број судског предмета: Ив-311/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-171/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тросед, двосед, фотеља (штоф) Сто за ручавање са 6 столица Електрични шпорет са 2 рингле и плином Ла
  Опис предмета продаје: Разно
  Процењена вредност предмета продаје: 130.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 91.000,00


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 15:12:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12155
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 12:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ии 7373/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 154/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Аца Јовић
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни апарати и кућни намештај
  Опис предмета продаје: Гардаробер,гардаробер,дрвени сточић итд.
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00 дин, 10.000,00 дин, 7.000,00 дин итд.
  Почетна цена предмета продаје: 5.000,00 дин; 5.000,00 дин, 3.500,00 дин итд.


  Оглас поставио: Јелена Вучковић
  Датум и време постављања: 2018-05-18 15:41:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Земунска 22/32, Нови Београд
  Е-маил адреса: vuckovic@ijv.rs
  Контакт телефон: 0114280293
  ПИБ: 108181613
  Матични број: 63273864

  Број записа у бази: 12154
  Датум продаје: 2018-06-11
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Zemunska br.22/32
  Пословни број судског предмета: ИИ-81/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 229/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ратомир Антонијевић
  Надлежни суд: Основни суд у Младеновцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Моторно возило
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке Алфа Ромео 164, год.производње 1997
  Процењена вредност предмета продаје: 60.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 42.000,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-06 15:27:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 12153
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Улица Војводе Симе 3/20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: I 3 И И 204/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 126/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност - породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда, површине у габариту 71м2, катастарска парцела број 2012, ул. Мише Стојковића бр. 219, уписане у лист непокретности број 912 КО Гај1
  Процењена вредност предмета продаје: 1.417.789,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 708.894,60 динара


  Оглас поставио: Саша Станковић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 14:41:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пироту и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Пирот, Српских владара 94, 1 спрат
  Е-маил адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com
  Контакт телефон: 0642821566
  ПИБ: 108591590
  Матични број: 63559466

  Број записа у бази: 12152
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул.Српских владара 94 (зграда ПИО фонда, први спрат), Пирот
  Пословни број судског предмета: ИИ 1587/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИА 522/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Славиша Стојановић
  Надлежни суд: Основни суд у Пироту
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: фудбалско игралиште
  Опис предмета продаје: површине 7564,50м2 на катастарској парцели 356 КО Бабушница, у ванкњижној својини
  Процењена вредност предмета продаје: 13.405.696,68 динара
  Почетна цена предмета продаје: 9.383.987,67 динара


  Оглас поставио: Јелена Алексић
  Датум и време постављања: 2018-05-11 13:36:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, улица Страхињића Бана 27. 3. спрат стан 10
  Е-маил адреса: office@jaizvrsitelj.rs
  Контакт телефон: 063222690
  ПИБ: 108001435
  Матични број: 63142263

  Број записа у бази: 12151
  Датум продаје: 2018-05-28
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Београд, ул. Страхињића Бана 27
  Пословни број судског предмета: 1 И.И.3154/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1267/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Поњевић Драган и Поњевић Горан
  Надлежни суд: Други основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена вредност предмета продаје: 4.253.432,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.977.402,40


  Оглас поставио: Николина Шендер
  Датум и време постављања: 2018-06-12 10:22:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Стевице Јовановића бр. 2
  Е-маил адреса: nikolina.sender@gmail.com
  Контакт телефон: 023600941
  ПИБ: 108591740
  Матични број: 63559547

  Број записа у бази: 12150
  Датум продаје: 2018-07-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стевица Јовановића број 2, Зрењанин
  Пословни број судског предмета: И И-1160/2016 ,29И-2465/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А37/2016, И.И-49/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. БЕОГРАД ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊЕ ЗРЕЊАНИН
  Надлежни суд: Основни суд у Зрењанину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покућство
  Опис предмета продаје: покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 4.000,00 динара,3.000,00 динара,2.000,00 динара,6.000,00 динара,5.000,00 динара,2.000,00 динара,3.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности


  Оглас поставио: Мирко Ратковић
  Датум и време постављања: 2018-06-08 12:41:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
  Е-маил адреса: ratkovic@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 0669011000
  ПИБ: 108298106
  Матични број: 63356247

  Број записа у бази: 12149
  Датум продаје: 2018-07-05
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Трг шабачких жртава 1/3, Шабац
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр.880/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 241/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АКВ ИНВЕСТ 1 д.о.о.
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретних ствари
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште
  Процењена вредност предмета продаје: ближе описана у закључку
  Почетна цена предмета продаје: ближе описана у закључку


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767