ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1384 активних, од укупно 8420 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Маја Дукић Матић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 08:19:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1
  Е-маил адреса: maja.dukic035@gmail.com
  Контакт телефон: 0652319323
  ПИБ: 108354626
  Матични број: 63360970

  Број записа у бази: 8206
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул.Краља Петра Првог 4/1, Јагодина
  Пословни број судског предмета: Иив-113/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-А135/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Sberbank Srbija" a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: веш машина, 2 телевизора Samsung, монитор Acer, штампач Canon, фискалана каса мобика и dvd panasonic
  Процењена цена предмета продаје: 67.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 46.900,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-11-28 08:13:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 8205
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: И-120/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.1206/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ProCredit Bank AD Beograd
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда занатства и личних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда занатства и личних услуга, спратности Пр+Сп, Центар, број зграде 24, на катастарској парцели број 1758/2, у својини извршног дужника 1/1, уписана у лист непокретности број 955 КО Топола(варош)
  Процењена цена предмета продаје: 5.080.943,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.540.471,50


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 16:01:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 8204
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-21/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 32/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA ado Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: Орман три вертикале ; Клуб сто ; Канцеларијска столица ; Лап – топ неисправан; ТВ „SONY“ 32“
  Процењена цена предмета продаје: 10.000,00 динара ; 2.000,00 динара ; 8.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 15.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 70%


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 10:15:57
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 8203
  Датум продаје: 2018-01-12
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, канцеларија Јаног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИв 61/17 од 29.08.2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 52-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТКР "НОВА АЛЕКСИНАЦ, Алексинац, ул. Мајора Тепића бб. локал 8, МБ 60504709, ПИБ 104795564 (ЈМБГ 2101966731336), број рачуна 205-0000000115011-84 који се води код банке КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Скупљач за сено ИМТ 2.Двобразни плуг ИМТ 755 3. Култиватор за кукуруз ИМТ 626-20
  Опис предмета продаје: покретности су у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 1. Скупљач за сено ИМТ - процењена вредност 53.100,00 динара, 2. Двобразни плуг ИМТ 755-процењена вредност 47.200,00 динара 3.Култиватор за кукуруз ИМТ 626-20 53.100,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Скупљач за сено ИМТ - почетна цена продаје 26.550,00, 2. Двобразни плуг ИМТ 755-почетна цена продаје 23.600,00 3.Култиватор за кукуруз ИМТ 626-20 почетна цена продаје 26.550,00


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 15:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8202
  Датум продаје: 2017-12-19
  Време продаје: 09:00
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: ИИ-50-17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-135/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Таково осигурање" а.д.о. у ликвидацији, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15а, МБ 06084184, ПИБ 101457935
  Надлежни суд: Привредни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: продаја покретних ствари непосредном погодбом по избору извршног повериоца
  Процењена цена предмета продаје: од 2.000,00 дин. до 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена покретних ствари износи 50% од процењене вредности из става 1 закључка. Цена покретне ствари се слободно уговара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-01-05 13:51:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 8201
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-651/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-466/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Предузеће за производњу, промет и услуге GLOBAL PRODUCTS AND SERVICES доо Хртковци
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 33
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: тросед, сто, столице, мале столице, шпорет, шпорет на дрва, фрижидер,горњи део кухиње, косачица за траву, електрични решо, сточић, тросед, сто, столице, рачунар, музички стуб, сто за рачунар, горњи кухињски елемент, доњи кухињски елементи, ципеларник, орман, зидна полица, орман, дечији радни сто и столица, двокрилни орман, трокрилни орман, пластичне каце за воду, метална каца за воду
  Процењена цена предмета продаје: 476.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 238.250,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 14:42:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8199
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда Нови Сад-судаска јединица Бечеј 6 И-273/2017 од 21.06.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 291/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АДИИКО БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Непокретности уписане у лист непокретности број 12916 КО Нови Бечеј: - Породична стамбена зграда број 42/а Слободана Перића број зграде 1 на катастарској парцели број 1757/2 власништво извршног дужника, у износу од 3.123.066,69 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 3.123.066,69
  Почетна цена предмета продаје: 1.561.533,34


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 14:28:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 8198
  Датум продаје: 2017-12-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.96/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.96/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ АДО у ликвидацији Крагујевац, Крагујевац, ул. Др Зорана Ђинђића бр. 15А, МБ 06084184, ПИБ 101457935
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: тросед са две фотеље, беж боје, четворокрилни ормар са стакленим делом, браон боје, фотеља, еко кожа
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 78.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 39.000,00 динара


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-12-26 13:47:13
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8197
  Датум продаје: 2018-01-23
  Време продаје: 12:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.221/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.153/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Цветан Димитров, Љиљана Савић и Рајко Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ставка
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило Застава 630БН
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 50% од утврђене вредности


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2017-12-28 10:12:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 8196
  Датум продаје: 2018-01-19
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-515/2014
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 20 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена цена предмета продаје: 154.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 46.200,00 дин.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-12-26 11:11:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 8195
  Датум продаје: 2018-01-25
  Време продаје: 09.30 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Иив 477/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 122/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Чолић Драган, Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: канцеларијски прибор, материјал....
  Опис предмета продаје: штампач.....
  Процењена цена предмета продаје: од 10.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 5.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 13:45:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 8194
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: 3 ИИв 251/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 51/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП "Путеви Србије"
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: ТВ "Fox" led, регал четвороделни, веш машина "Gorenje" WA420X
  Процењена цена предмета продаје: 44.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 30.800,00 дин.


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 13:14:20
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 8193
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Масарикова бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ 67/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 67/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Таково осигурање Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покретне ствари
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 13:12:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 8192
  Датум продаје: 2017-12-26
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.230/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.103/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "Номил промет" доо Ариље
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторна тестера, тример за траву
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена цена предмета продаје: 20.000,00 дин. и 15.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-11-27 12:43:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 8191
  Датум продаје: 2017-12-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 201-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Паскаш Веселин
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1/2 непокретност
  Опис предмета продаје: 1/2 непокретности
  Процењена цена предмета продаје: 21.800.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 15.260.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Николић
  Датум и време постављања: 2017-11-27 12:39:35
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21
  Е-маил адреса: dragan@izv.rs
  Контакт телефон: 069666452
  ПИБ: 108591653
  Матични број: 63559440

  Број записа у бази: 8190
  Датум продаје: 2017-12-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: у канцеларији јавног извршитеља именованог за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину Драгана Николића, Војводе Петра Бојовића 21 сп. 3 ст. 57 Зрењанин.
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Бечеју 3 И-210/2017 од 30.05.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: ии 256
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична кућа
  Опис предмета продаје: Породична стамебна зграда брзг1 површине у габариту 59м2 на кп број 3885/1 у улици Браће Тица 23 уписана у ЛН број 5578 КО Бечеј власништво извршног дужника, у износу од 1.519.943,00динара.
  Процењена цена предмета продаје: 1.519.943,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 759.971,5 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2017-12-25 17:49:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 8189
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 09:30 часова
  Место продаје: седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића у Краљеву, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: И - 1135/14
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 437/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Дуловић Божидар
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретних ствари
  Опис предмета продаје: Кревет самац са душеком, штофани, ком. 41; Кревет брачни са душеком, 1 ком., штофани; Телевизор, марке „ТМ TRONIC“, 2 ком., crt ; Телевизор, марке „KOPERNICUS“, crt, 54cm; Ормар од иверице, светло браон боје, 8 ком.; Телевизор без ознака, црне боје; Телевизор „GOLD STAR“ ; Ноћни сточић, светло браон боје, 6 ком. ; Телевизор марке „FOX“; Столица дрвена са штофом, 6 ком. ; Телевизор марке „VIVAX“; Телевизор марке „SAMSUNG“; Пулт од иверице, светло браон боје ; Рачунар, беле боје, crt ;
  Процењена цена предмета продаје: од 1.000,00 дин. до 205.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: од 300,00 динара до 61.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:22:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8188
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 381/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 341/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: FINDOMESTIC BANCA
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, микроталасна, веш машина, замрзивач
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 24.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 12.000,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2017-12-15 14:51:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8187
  Датум продаје: 2018-01-16
  Време продаје: 10,00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 915/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 552/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Национална служба за запошљавање, радна јединица Београд
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило марке Opel kadett, телевизор "Samsung", усисивач " keno"
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 37.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 18.500,00 динара


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-01-03 15:25:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 8186
  Датум продаје: 2018-01-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Гробљанска број 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета: ИИ 1295/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-А252/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ДОО "Алго" Ниш
  Надлежни суд: Основни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор,миктоталасна, тостер, таблет
  Опис предмета продаје: половне ствари
  Процењена цена предмета продаје: 14.500,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 7.250,00 динара


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767