ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1749 активних, од укупно 12062 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Предраг Костић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:58:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Улица Косте Стаменковића бр. 1/5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com
  Контакт телефон: 0628976200
  ПИБ: 108160732
  Матични број: 63259071

  Број записа у бази: 12304
  Датум продаје: 2018-06-05
  Време продаје: 11,00
  Место продаје: Косте Стаменковића 1/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив-75/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНТЕРЕУРОПА АД - ЛОГИСТИЧКЕ УСЛУГЕ
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 18.405
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари-разно
  Опис предмета продаје: Картонска амбалажа
  Процењена вредност предмета продаје: 779.945,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 389.972,50


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:55:15
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12303
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 886/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ии 106/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина 115ђ, МБ:06876366, ПИБ:100618836
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Део породичне стамбене зграде бр.1 саграђене на кп бр. 7987 КО Ваљево у улици Бирчанинова бр. 107
  Опис предмета продаје: Део породичне стамбене зграде бр.1 корисне површине 109м2, изграђене на кп 7987 у улици Бирчанинова бр. 107 у приватној својини са обимом удела 2/6 у корист извршног дужника а уписана у ЛН бр 16249 КО Ваљево
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 3.303.568,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 70 % од процењене вредности и износи 2.312.497,60 динара


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-18 16:18:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12301
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-770/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-5309/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Плугови дворедни, Тракторска прскалица, произвођач МОРАВА, Тракторска косачица, Дрљача, Садилица дворедна;
  Процењена вредност предмета продаје: 258.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 129.000,00


  Оглас поставио: Милан Жугић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:41:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб
  Е-маил адреса: izv.milanzugic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652777155
  ПИБ: 109252433
  Матични број: 64040448

  Број записа у бази: 12300
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Трг војвођанских бригада бб, спрат II, стан бр. 8, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: И.И-313/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-52/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радован Јанковић
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућа у Кузмину
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о првој јавној продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 1.699.261,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 849.630,50 динара


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:40:53
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 12299
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 12.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја 45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: ИИ 220/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262 ИИ 81/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Sberbank Srbija a.d. Beograd, Београд - Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина 165 г, МБ:07792247, ПИБ:100000354
  Надлежни суд: Основни суд у Убу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 непокретност
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Пословни комплекс ' M Kilt konfekcija', саграђен на кп 2118/2 све уписано у лн бр.865 КО Врело, који
  Опис предмета продаје: Објекат текстилне индустрије - ПРОИЗВОДНА ХАЛА-П=458M2, бр. зг 1 , бр. етажа Пр1, потес Доњи крај, помоћна зграда П=38M2, бр. зг 2, број етажа Пр 1, потес Доњи крај, помоћна зграда П=11М2, број зграде 3, број етажа Пр 1, потес Доњи крај, објекат текстилне индустрије -МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР П=507 M2, број зг 4, бр. етажа Пр1+ Сп 1, потес Доњи крај, помоћна зграда, бр. зграде 5, бр. етажа Пр1, потес Доњи крај, помоћна зграда, бр. зг 6, бр. етажа Пр 1, потес Доњи крај
  Процењена вредност предмета продаје: Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 29.100.861,58 динара
  Почетна цена предмета продаје: Почетна цена износи 14.807.815,85 динара


  Оглас поставио: Гордана Дамјановић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:29:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Таковска 15, спрат 1, ТЦ Реч народа локал 9
  Е-маил адреса: damjanovicgordana@yahoo.com
  Контакт телефон: 0611911159
  ПИБ: 108588914
  Матични број: 63557617

  Број записа у бази: 12298
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Пожаревац, ул. Таковска 15, ТЦ Реч народа, I спрат, локал 9
  Пословни број судског предмета: И.ИВК 362/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 362/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВИП МОБИЛЕ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко возило
  Опис предмета продаје: путничко возило марке Fiat, тип Tempra 1.4
  Процењена вредност предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Владимир Трифуновић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 10:17:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com
  Контакт телефон: 066062633
  ПИБ: 108587745
  Матични број: 63556505

  Број записа у бази: 12297
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Војводе Радомира Путника 7
  Пословни број судског предмета: ИИв 163/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 22/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Пољо логистика доо
  Надлежни суд: Привредни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Демонтерка за путничке гуме "mondoleo ferro", путничка демонтерка "racing pro 6870n series", балансерка "hofmann geodyna 77mm", Компресор "energoinvest thn p416a" број 62309 година израде 1982, Компресор са две главе, електрични кључ за скидање точкова.
  Процењена вредност предмета продаје: 690.000,00 рсд
  Почетна цена предмета продаје: 483.000,00 рсд


  Оглас поставио: Мирјана Банић
  Датум и време постављања: 2018-05-17 09:17:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС
  Е-маил адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606440220
  ПИБ: 107599437
  Матични број: 62838027

  Број записа у бази: 12296
  Датум продаје: 2018-06-07
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Нови Сад, ул. Змај Јовина бр. 26, ПЦ ЛУПУС први спрат, канцеларија бр. 118
  Пословни број судског предмета: ИИВ-1092/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-А128/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ДДОР НОВИ САД" АДО НОВИ САД
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ЈАВНА ПРОДАЈА КОМПЈУТЕРА И СТОЛИЦА
  Опис предмета продаје: Оглашава се ПРВА јавна продаја путем усменог надметања ствари пописане Записником о попису и процени посл. бр. И.Ив A128 /2016 од 07.06.2017. године:1. KOMPJUTER марке LG, са монитором и кућиштем, комада 4; 2. КАНЦЕЛАРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ плаве боје, комада 4
  Процењена вредност предмета продаје: 48.000,00, 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 24.000,00; 2.000,00


  Оглас поставио: Маријана Дишић Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 21:59:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Лозница, Марије Бурсаћ 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643214625
  ПИБ: 109335905
  Матични број: 64102087

  Број записа у бази: 12293
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља - Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4
  Пословни број судског предмета: ИИ-35/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 41/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Сретен Манојловић из Лознице
  Надлежни суд: Основни суд у Лозници
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 14 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Процењена вредност предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.
  Почетна цена предмета продаје: Ближе наведена у закључку о продаји који се налази у прилогу овог огласа о продаји.


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 18:18:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 12292
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 461/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И - 56/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радоје Кузељевић
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: намештај, бела техника и кућни апарати
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: 127.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 88.900,00 динара


  Оглас поставио: Драган Маричић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 16:53:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2
  Е-маил адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com
  Контакт телефон: 0638480825
  ПИБ: 108590214
  Матични број: 63558346

  Број записа у бази: 12291
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Краља Петра првог бр. 9, Инђија
  Пословни број судског предмета: И 652/12
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 37/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Василије Булатовић из Инђије
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја покретне стави непосредном погодбом након два неуспела јавна надметања
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило марке "Opel", модел "Astra", година производње 1996.
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 36.000,00 дин.


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:55:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12290
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Зајечар, Гробљанска 2
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-10/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор"
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор “BEKO” 51cm CRT; Веш машина “Miele”; Микроталасна “Crown”; Монитор “SAMSUNG” 17”; Сто и ч
  Опис предмета продаје: Телевизор “BEKO” 51cm CRT; Веш машина “Miele”; Микроталасна “Crown”; Монитор “SAMSUNG” 17”; Сто и четири столице
  Процењена вредност предмета продаје: 7.000,00, 10.000,00; 3.000,00; 3.000,00; 3.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 3,500,00; 5,000,00; 1,500,00; 1,500,00; 1.500,00


  Оглас поставио: Весна Крстојевић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:42:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Свилајнац, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БР. 133
  Е-маил адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs
  Контакт телефон: 0668014804
  ПИБ: 108601230
  Матични број: 63566136

  Број записа у бази: 12289
  Датум продаје: 2018-06-13
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Краља Петра Првог 133, Свилајнац
  Пословни број судског предмета: ИИ 181/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 43/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: JUBANKA A:D: Beograd
  Надлежни суд: Основни суд у Јагодини
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 10 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Фотеља 2 ком. Столице, 6 ком. ТВ Полица са ормарима Сто, 1 ком.
  Опис предмета продаје: - ТВ Полица са ормарима - у процењеној вредности од 20.000,00 динара - Сто, 1 ком. – у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 9.000,00 динара - Фотеља 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 12.000,00 динара
  Процењена вредност предмета продаје: - ТВ Полица са ормарима - у процењеној вредности од 20.000,00 динара - Сто, 1 ком. – у процењеној вредности од 6.000,00 динара - Столице, 6 ком. - у укупној процењеној вредности од 9.000,00 динара - Фотеља 2 ком. - у укупној процењеној вредности од 12.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: почетна цена износи 50% појединачно процењених непокретности


  Оглас поставио: Слободан Живанов
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:25:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Футошка 1а
  Е-маил адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com
  Контакт телефон: 0617500070
  ПИБ: 108325543
  Матични број: 63374628

  Број записа у бази: 12288
  Датум продаје: 2018-05-31
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ФУТОШКА 1А, НОВИ САД
  Пословни број судског предмета: И И 1124/18 ОД 29.03.2018.
  Број предмета јавног извршитеља: И И 77/201
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛОБОДАН ВУЈАКОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стамбене-пословне зграде у улици Прераддовићевој бр. 79, Нови Сад
  Опис предмета продаје: стамбене-пословне зграде у улици Прераддовићевој бр. 79, површине 3а 92 м2, број зграде 1, број парцеле 1708, удео 1/2 уписано у лист непокретности 6809 К.О. Петроварадин земљиште уз зграду- објекат површине 8а 29 м2, број парцеле 1708 у улици Прерадовићевој бр. 79, у уделу 1/2 уписане у лист непокретности 6809 К.О. Петроварадин
  Процењена вредност предмета продаје: 8.322.800,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 5.825.960,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Пајковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 14:34:21
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михајла Пупина 165 А
  Е-маил адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0113110481
  ПИБ: 107601974
  Матични број: 62858940

  Број записа у бази: 12287
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 14:00 часова
  Место продаје: ул. Булевар Михајла Пупина бр. 165А
  Пословни број судског предмета: 4 И.И.бр. 275/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр. 134/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: GLOBAL SEED д.о.о. Чуруг
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 19
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Више покретних ствари
  Опис предмета продаје: Ближи опис у закључку о продаји
  Процењена вредност предмета продаје: Цена сваке појединачне ствари у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: 50% од процењене вредности сваке појединачне ствари


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:08:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 12286
  Датум продаје: 2018-06-01
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Града Караре број 15, стан 24, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк. 217-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП ,,Водовод и канализација" Крагујевац
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Угаона гарнитура, постоље за телевизор, фотеља, двосед
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Угаона гарнитура износ од 15.000,00 динара, постоље за телевизор износ од 4.000,00 динара, фотеља износ од 4.000,00 динара, двосед износ од 6.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Угаона гарнитура износ од 7.500,00 динара, постоље за телевизор износ од 2.000,00 динара, фотеља износ од 2.000,00 динара, двосед износ од 3.000,00 динара


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 15:08:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12285
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: Ив 1051/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 60/16А
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Идеа доо Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: моторно возило
  Опис предмета продаје: Возило марке Renault Clio 1.5 dci VAN; Возило марке Lancia Beta
  Процењена вредност предмета продаје: 190.000,00дин и 50.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 95.000,00 дин и 25.000,00 дин


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:53:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12283
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И.и 331/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 1624/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Валентина Барачков
  Надлежни суд: Основни суд у Лебану
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредне машине
  Опис предмета продаје: Део казана за печење ракије,,Моторна тестера
  Процењена вредност предмета продаје: 30.000,00 дин; 15.000,00 дин
  Почетна цена предмета продаје: 15.000,00 дин; 7.500,00 дин


  Оглас поставио: Александар Павловић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 15:15:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Чика Љубина бб
  Е-маил адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0605559682
  ПИБ: 107581293
  Матични број: 62843225

  Број записа у бази: 12282
  Датум продаје: 2018-07-13
  Време продаје: 13,00 часова
  Место продаје: ул.Цара Душана бр.49
  Пословни број судског предмета: ИИ.462/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ.343/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД СУБОТИЦА АД
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 16 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кућни инвентар
  Опис предмета продаје: кућни инвентар
  Процењена вредност предмета продаје: 238.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00 дин.


  Оглас поставио: Александра Антић
  Датум и време постављања: 2018-05-16 14:39:08
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 3, 1. спрат, стан бр. 5
  Е-маил адреса: a.antic.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0652120233
  ПИБ: 108589909
  Матични број: 63558109

  Број записа у бази: 12281
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Косте Стаменковића бр.3/5, Лесковац
  Пословни број судског предмета: ИИв 1136/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 311/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Нишка пивара доо Ниш
  Надлежни суд: Привредни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно возило
  Опис предмета продаје: Комби Фиат Дукато
  Процењена вредност предмета продаје: 120.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 60.000,00 дин


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767