ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1713 активних, од укупно 11910 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2018-05-24 11:00:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 12533
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 10.00 часова
  Место продаје: Нови Сад, ул. Радничка бр.7
  Пословни број судског предмета: Ии 4248/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 581/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Обрад Благојевић, Беочин
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена вредност предмета продаје: од 11.812.231,11 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 8.268.561,78 динара


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 08:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 12531
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр.1,Пословни центар "ТРИЈУМФ" спрат 1
  Пословни број судског предмета: 6-ИИ-316-17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-246-17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 12
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: њива 5.класе пов.1.12.79 ха, пашњак 5.класе пов.1.24.94 ха, шума 3.класе пов.0.18.91 ха, ливада 3.класе 0.26.60 ха, ливада 3.класе пов. 0.24.51 ха, њива 5.класе пов.0.56.90 ха, њива 4.класе пов.0.49.48 ха, шума 4. класе пов. 0.22.54 ха, њива 6.класе пов. 0.21.19 ха, воћњак 2.класе пов. 0.30.99 ха, њива 5.класе пов. 0.50.17 ха, њива 5.класе пов. 0.17.44 ха, шума 5.класе пов.0.23.05 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 2.366.448,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.656.513,60 динара


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-24 08:30:37
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12530
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-332/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-354/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Снешана Драгутиновић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тракторска корпа, Компресор црвене боје, Тракторска приколица за дрва, ДУГА поцинкованих за пластени
  Опис предмета продаје: Тракторска корпа, Компресор црвене боје, Тракторска приколица за дрва, ДУГА поцинкованих за пластеник (лучне цеви) 17 ком
  Процењена вредност предмета продаје: 96.300,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 67.410,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 19:48:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12529
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00 часова
  Место продаје: Сремска Митровице, ул. Светог Димитрија бр. 19а
  Пословни број судског предмета: И.И. 106/2013
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 37/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: VB LEASING
  Надлежни суд: Основни суд у Руми
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: теретно моторно возило
  Опис предмета продаје: теретно моторно возило марке FIAT, рег ознаке RU031-CH.број шасије ZFA24400007066769, број мотора IVECO FIAE0481CA2110009232211115555, год. прпизводње 2002
  Процењена вредност предмета продаје: 450.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 270.000,00 динара


  Оглас поставио: Марко Вукићевић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 16:25:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A, sprat 2
  Е-маил адреса: izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0113116503
  ПИБ: 107582868
  Матични број: 62845821

  Број записа у бази: 12528
  Датум продаје: 2018-06-12
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Марка Вукићевића, Булевар Михаила Пупина бр.165 А
  Пословни број судског предмета: 5 ии 340/2017
  Број предмета јавног извршитеља: 10 ии 166-18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: NLB INTERFINANZ AG- u likvidaciji
  Надлежни суд: Трећи основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у основи 4а 61м2, у ул. Борислава Пекића број 5, изграђене на к.п. бр. 1555/1 КО Врачар и уписане у Лист непокретности 4208 КО Врачар, у својини извршног дужника са обимом удела 1/1 укључујући све саставне делове наведене непокретности, природне плодове који нису одвојени од непокретности и сва побољшања и повећања вредности непокретности до којих дође после заснивања хипотеке,
  Процењена вредност предмета продаје: 1.350.000,00 evra
  Почетна цена предмета продаје: 945.000,00 evra


  Оглас поставио: Дамир Шаботић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:37:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Краља Петра I бр. 34
  Е-маил адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0603461089
  ПИБ: 108589128
  Матични број: 63557781

  Број записа у бази: 12527
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 11:00 часова
  Место продаје: Краља Петра Првог 34 Ужице - канцеларија јавног извршитеља
  Пословни број судског предмета: Ии.531/17
  Број предмета јавног извршитеља: Ии.158/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Косановић ( Саве) Вељко
  Надлежни суд: Основни суд у Пријепољу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 23. ставке
  Назив предмета продаје/наслов продаје: кат.парцела
  Опис предмета продаје: детаљније у закључку
  Процењена вредност предмета продаје: детаљније у закључку
  Почетна цена предмета продаје: 70% процењене вредности


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:27:06
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12526
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: у месту Ратина бр. 263.
  Пословни број судског предмета: И.И. 558/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 210/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Горан Томашевић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 32. комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Покретне ствари у оквиру једног домаћинства...
  Процењена вредност предмета продаје: 803.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 562.100,00 динара


  Оглас поставио: Иван Ракочевић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:13:03
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, Таткова 12
  Е-маил адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com
  Контакт телефон: 0648169825
  ПИБ: 108592068
  Матични број: 63559792

  Број записа у бази: 12525
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Ивана Ракочевића, 18400 Прокупље, ул. Таткова бр. 12
  Пословни број судског предмета: Решење Основног суда у Прокупљу И.И-2368/2016 од 19.10.2017.
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-1467/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: 1.Воћњак 3. класе, површине 08а 29 м2, КП бр 1092/2, ЛН бр. 165 КО Самариновац ; 2.Њива 4. класе по
  Опис предмета продаје: Пољопривредно земљиште без објеката.
  Процењена вредност предмета продаје: 364,76 евра, 5.720,00 евра, 5.481, 52 евра,1.034,44 евра, 2.158, 64 евра, 1.128, 60 евра, 476,96 евра.
  Почетна цена предмета продаје: 182, 38 евра, 2.860,00 евра, 2.740,76 евра, 517,22 евра, 1.079, 32 евра, 564, 30 евра, 238,48 евра.


  Оглас поставио: Драгана Стојков
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1
  Е-маил адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs
  Контакт телефон: 0112563235
  ПИБ: 107574566
  Матични број: 62838809

  Број записа у бази: 12524
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Луке Војводића бр. 14
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК 428/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Теленор доо
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Коришћене ствари
  Опис предмета продаје: Коришћене ствари
  Процењена вредност предмета продаје: 158.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 110.600,00 дин.


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:11:14
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 12523
  Датум продаје: 2018-06-15
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Mатка Вуковића 5,Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-407/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-93/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милена Ивановић
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 КОМ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: непокретност уписана у лист бр.1356 к.о. Фекетић, број парцеле 2232,2233,2234,
  Процењена вредност предмета продаје: 715.567,16 динара
  Почетна цена предмета продаје: 357.783,58 динара


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 15:05:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 12522
  Датум продаје: 2018-06-08
  Време продаје: 16:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И Ив-47/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ 160/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: адвокат Харгита Давид
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: земљиште под зградом-објектом, површине 72 метара квадратних (породична стамбена зграда, број зграде 1), Сегедински пут бр. 65, број парцеле 4211, земљиште под зградом-објектом, површине 47 метара квадратних (помоћна зграда, број зграде 2), Сегедински пут, број парцеле 4211, земљиште уз зграду – објекат, површине 4 ара и 25 метара квадратних, Сегедински пут, број парцеле 4211, грађевинска парцела површине 13 ари и 99 метара квадратних, Задружни крај, парцела број 4212
  Процењена вредност предмета продаје: 407.056,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 30%


  Оглас поставио: Ана Перендић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:57:01
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Димитрија Туцовића 64
  Е-маил адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com
  Контакт телефон: 0652525228
  ПИБ: 108587235
  Матични број: 63556211

  Број записа у бази: 12521
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 64
  Пословни број судског предмета: Ии. 658/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 407/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Раде Плазинчић
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: путничко моторно возило
  Опис предмета продаје: путничко моторно возило марке „Peugeot“ 307, 1.6 HDI, регистарске ознаке UE086-ZD, произведено 2006. године
  Процењена вредност предмета продаје: 348.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 243.600,00 динара


  Оглас поставио: Радован Тошић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:54:00
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Војводе Радомира Путника бр. 7
  Е-маил адреса: izvrsiteljpa@gmail.com
  Контакт телефон: 0648566051
  ПИБ: 108590360
  Матични број: 63558508

  Број записа у бази: 12520
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ул. Војводе Радомира Путника бр. 7, први спрат
  Пословни број судског предмета: Ии 94/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.и 11/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Надлежни суд: Основни суд у Вршцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Парцеле уписане у лист непокретности 2 к.о. Ватин
  Опис предмета продаје: Парцела 454 28а45м2, Парцела 471 16а62м2, Парцела 472 8а52м2, Парцела 473 16а51м2, Парцела 507/2 25а39м2, Парцела 534/4 81а68м2, Парцела 534/4 24а71м2, Парцела 534/4 11а83м2
  Процењена вредност предмета продаје: 203.628,00 , 118.956,00 , 60.981,00 , 118.169,00 , 181,726,00 , 1.269.222,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 142,539,6 , 83.269,2 , 42.686,7 , 82.718,3 , 127.208,2 , 888.455,4


  Оглас поставио: Миљан Трајковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:36:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Синђелићев Трг број 1, стан 3
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com
  Контакт телефон: 063434995
  ПИБ: 108586996
  Матични број: 63556386

  Број записа у бази: 12519
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Миљана Трајковића у ул. Тихомира Ђорђевића бр. 5., Алексинац
  Пословни број судског предмета: ИИ-688/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-4313/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Владица Милијић
  Надлежни суд: Основни суд у Алексинцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 25 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Постоље за телевизор, Компјутерски сто, Комода за телевизор, Клуб сточић, Кревет на развлачење, Аспиратор, марке GORENJE, Кухиња са висећа 4 елемента и подностојећа 3 елемента са судопером, Ципеларник, Комода са чивилуком, Тракторска корпа, Круњач са крупаром са електромотором, марке STARA PAZOVA, Косилица електрична марке VILLAGER, 1300 W, Моторна тестера марке STIHL ознаке MS 290, Електрична бушилица марке CMI AKKUSCHRDUBER са батеријом и пуњачем...
  Процењена вредност предмета продаје: 447.500,00
  Почетна цена предмета продаје: 313.250,00


  Оглас поставио: Драган Лековић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 14:27:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Гробљанска број 2, Зајечар
  Е-маил адреса: izv.draganlekovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0606071002
  ПИБ: 109339570
  Матични број: 64104772

  Број записа у бази: 12518
  Датум продаје: 2018-06-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Гробљанска 2, Зајечар
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-27/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ј.П. за стамбене услуге "Бор", Бор
  Надлежни суд: Основни суд у Бору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор ‘’Sony kdl32530lcd32’’; Машина за судове ’’Congeliano 4v’’; Замрзивач ‘’Gorenje’’ 410l; М
  Опис предмета продаје: Телевизор ‘’Sony kdl32530lcd32’’; Машина за судове ’’Congeliano 4v’’; Замрзивач ‘’Gorenje’’ 410l; Микроталасна ‘’Superior’’; Сто и две столице; Комбиновани ел-плински шпорет ‘’Končar’’; Фотеља
  Процењена вредност предмета продаје: 10.000,00; 6.000,00; 10.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 10.000,00; 4.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 7.000,00; 4.200,00; 7.000,00; 2.100,00; 2.800,00; 7.000,00; 2.800,00


  Оглас поставио: Марко Николић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:39:36
  Надлежност: подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Пожаревац, Стари корзо 36, 3 спрат
  Е-маил адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com
  Контакт телефон: 0654427680
  ПИБ: 108589579
  Матични број: 63557986

  Број записа у бази: 12517
  Датум продаје: 2018-06-18
  Време продаје: 10:00 часова
  Место продаје: Стари корзо, 36, Пожаревац
  Пословни број судског предмета: И.И-268/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-284/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПД "Сектор" доо, Пожаревац
  Надлежни суд: Основни суд у Пожаревцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Тв марке NEO, Витрина са 3 фиоке, 4 комада, Кожни тросед браон боје, Дрвена коса комода, Комода собн
  Опис предмета продаје: Тв марке NEO, Витрина са 3 фиоке, 4 комада, Кожни тросед браон боје, Дрвена коса комода, Комода собна са 4 фиоке браон боје, Округли сто собни, доњи део трска, горња плоча мермер
  Процењена вредност предмета продаје: 54.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 37.800,00 динара


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:31:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 12516
  Датум продаје: 2018-06-14
  Време продаје: 15 časova
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19А, Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ 149/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 389/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Ерсте банк ад Нови Сад
  Надлежни суд: Основни суд у Шиду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, брј зграде 2, површине 73 м2, Шид, ул. Сваска бр. 1, кат.парц.број 4600/2
  Процењена вредност предмета продаје: 3.700.00,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.850.000,00 динара


  Оглас поставио: Тамара Гуцуња
  Датум и време постављања: 2018-05-23 13:12:34
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Улица Лазе Костића бр. 2, спрат 1/4
  Е-маил адреса: tamaragucunja@gmail.com
  Контакт телефон: 0213000792
  ПИБ: 108184626
  Матични број: 63275590

  Број записа у бази: 12515
  Датум продаје: 2018-06-20
  Време продаје: 12,00
  Место продаје: Нови Сад, Лазе Костића 2
  Пословни број судског предмета: И.ИВ 546/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ 126/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АД ХЛЕБ
  Надлежни суд: Привредни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4. ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: дневна соба, гарнитура за седење, трпезаријски сто, трпезаријске столице
  Опис предмета продаје: дневна соба, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља), трпезаријски сто, трпезаријске столице - 4 комада
  Процењена вредност предмета продаје: дневна соба - 15.000,00 динара, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља) - 25.000,00 динара, трпезаријски сто - 20.000,00 динара, трпезаријске столице - 4 комада - 4.000,00 динара по комаду
  Почетна цена предмета продаје: дневна соба - 7.500,00 динара, гарнитура за седење - (тросед, двосед, фотеља) - 12.500,00 динара, трпезаријски сто - 10.000,00 динара, трпезаријске столице - 4 комада - 2.000,00 динара по комаду


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2018-05-23 12:20:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 12514
  Датум продаје: 2018-06-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: у месту Лађевци бр. 37.
  Пословни број судског предмета: И.И. 735/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 504/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Радојко Пајовић
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Трактор са приколицом
  Опис предмета продаје: Трактор са приколицом
  Процењена вредност предмета продаје: 600.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 420.000,00 динара


  Оглас поставио: Андрија Анђелковић
  Датум и време постављања: 2018-06-15 10:43:07
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Југ Богданова бр.49
  Е-маил адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com
  Контакт телефон: 0642659232
  ПИБ: 108585721
  Матични број: 63555207

  Број записа у бази: 12513
  Датум продаје: 2018-07-06
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Југ Богданова 49, Ниш
  Пословни број судског предмета: 5И Ив-764/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВ-119/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Srbija a.d.
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја непокретности
  Процењена вредност предмета продаје: 53.883,00
  Почетна цена предмета продаје: 50%


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767