ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1453 активних, од укупно 7206 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:38:40
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 7567
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: 13ИИВ-154/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-38/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПИРАЕУС БАНК А.Д. БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 79.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 55.300,00


  Оглас поставио: Ирена Живковић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:34:42
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Бријанова 1/13
  Е-маил адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0694686822
  ПИБ: 108588545
  Матични број: 63557293

  Број записа у бази: 7566
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Kancelarija Javnog izvrsitelja Irene Zivkovic, Brijanova 1/13 Krusevac
  Пословни број судског предмета: И И-270/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И И-314/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Влада Ћоћић
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Машина за обраду метала
  Опис предмета продаје: Машина за обраду метала "БУРГ МАСТЕР"
  Процењена цена предмета продаје: 280.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 196.000,00 динара


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:32:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7565
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 282/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.226/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милан Обрадовић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил
  Опис предмета продаје: Аутомобил, "Ауди" модел 80
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 49.000,00 динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:23:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7564
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.927/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДОЈКА СТАНОЈЛОВИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Данка Ристановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:21:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Нови Пазар, 28 Новембра ББ, 1 спрат/Ц
  Е-маил адреса: dankadristanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0643324844
  ПИБ: 109257873
  Матични број: 64043374

  Број записа у бази: 7563
  Датум продаје: 2017-11-21
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Нови Пазар, ул. 28.Новембар бб, 1/Ц
  Пословни број судског предмета: 13ИИВ-92/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИВ-60/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ОТП БАНКА А.Д. НОВИ САД
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Пазару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 15
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Кућни инвентар и техника
  Опис предмета продаје: Половне ствари, кућни апарати и инвентар
  Процењена цена предмета продаје: 194.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 135.800,00


  Оглас поставио: Зорица Селечанин
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:11:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Улица Цара Лазара 38
  Е-маил адреса: zselecanin@gmail.com
  Контакт телефон: 0641613390
  ПИБ: 107581285
  Матични број: 62843381

  Број записа у бази: 7562
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: место Милочај бр. 293
  Пословни број судског предмета: И.Ив 231/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 131/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТР ДЕКИ, ВИОЛЕТА СТЕВАНОВИЋ ПР
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Разно
  Опис предмета продаје: Путничко моторно возило, прекрупач и крава.
  Процењена цена предмета продаје: 452.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 316.400,00 дин.


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:08:50
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 7561
  Датум продаје: 2017-11-17
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Хајдук Вељкова 25, Неготин, канцеларија Јаног извршитеља
  Пословни број судског предмета: ИИ 251/17 од 25.09.2017.године
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 89/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: UniCredit Bank Србија а.д. Београд, Београд, ул. Рајићева бр. 27-29, МБ 17324918, ПИБ 100000170, број рачуна 908-0000000017009-70 који се води код банке НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, кога заступају Законски заступник Csilla Ihasz, Председник Извршног Одбора, по пуномоћју Бошко Делић
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: - Породична стамбена зграда бр. 1, спратности По+П+1, површине у основи 132 м2 у ул. Драгољуба Милин
  Опис предмета продаје: НЕПОКРЕТНОСТ ЈЕ У ОДЛИЧНОМ СТАЊУ
  Процењена цена предмета продаје: 5.975.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 4.182.500,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 12:03:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 7560
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Крагујевац, ул.Битољска бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-182//2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-2181/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Миланка Живуловић
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: Породична стамбена зграда, број зграде 1, спратности ПР1+СП1, у ул.Војводе Павла Цукића 18, и Помоћна зграда, број зграде 2, спратности ПР1, све изграђено на кп.бр.692 уписане у лист непокретности број785 КО рачау приватној својини извршног повериоца и извршног дужника, као и помоћна зграда у ванкњижној својини извршног повериоца и извршног дужника површине у основи 120м², са уделима од по 1/2
  Процењена цена предмета продаје: 2.860.800,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.002.560,00динара


  Оглас поставио: Радомир Милојевић
  Датум и време постављања: 2017-11-17 15:51:58
  Надлежност: подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25
  Е-маил адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 069610554
  ПИБ: 107574201
  Матични број: 62838086

  Број записа у бази: 7559
  Датум продаје: 2017-12-04
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља ул. Хајдук Вељкова 25
  Пословни број судског предмета: ИИ 112/17 од 29.06.2017.год
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 68/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Драгишe Стојановићa, из КОВИЛОВА, чији је пуномоћник адв. Маја Барбуловић,из Неготина, улица Краљевића Марка број 4
  Надлежни суд: Основни суд у Неготину
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Аутомобил марке „Renault“-Megan Scenic, регистарских ознака NG-013-RK, год.производње 2003
  Опис предмета продаје: покретност је у добром стању
  Процењена цена предмета продаје: 238.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 119.000,00


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:27:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 7558
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул.Битољска бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-136/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-750/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Еуробанк АД Београд
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда занатства и личних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда занатства и личних услуга, спратности Пр+Сп, Центар, број зграде 24, на катастарској парцели број 1758/2, у својини извршног дужника 1/1, уписана у лист непокретности број 955 КО Топола(варош)
  Процењена цена предмета продаје: 3.595.852,10динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.517.096,47


  Оглас поставио: Нада Крсмановић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:22:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Е-маил адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604999664
  ПИБ: 108589097
  Матични број: 63557757

  Број записа у бази: 7557
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Ваљево, Владике Николаја 35/А
  Пословни број судског предмета: Ии. 238/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.182/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Милован Петровић, Зоран Чворић, Небојша Јовановић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покућство-намештај и техника
  Опис предмета продаје: Покућство-намештај и техника
  Процењена цена предмета продаје: 108.000,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 75,600,00 дин.


  Оглас поставио: Небојша Вујанац
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:18:25
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Светозара Марковића бр. 40
  Е-маил адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0668559861
  ПИБ: 108175674
  Матични број: 63269034

  Број записа у бази: 7556
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Светозара Марковића бр. 40
  Пословни број судског предмета: И.Ив 608/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив 1064/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СИМ КОМЕРЦ ДОО ЈАГОДИНА
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 6 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Две стилске фотеље, уређај за мерење и премотавање каблова, тенда, телефонски кабал, подземни кабал
  Опис предмета продаје: једна стилска фотеља и тенда нису коришћени, телефонски кабал је дужине 365m a подземни кабал је дужине 150m
  Процењена цена предмета продаје: 179.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 125.300,00 динара


  Оглас поставио: Даница Чоловић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 11:11:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Битољска бр. 2
  Е-маил адреса: danica.colovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646149082
  ПИБ: 107591625
  Матични број: 62850892

  Број записа у бази: 7555
  Датум продаје: 2017-11-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Крагујевац, ул.Битољска бр.2
  Пословни број судског предмета: ИИ-120/2016
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-1206/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ТКР "Шарм" Предузетник Драган Петровић Топола
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Зграда занатства и личних услуга
  Опис предмета продаје: Зграда занатства и личних услуга, спратности Пр+Сп, Центар, број зграде 24, на катастарској парцели број 1758/2, у својини извршног дужника 1/1, уписана у лист непокретности број 955 КО Топола(варош)
  Процењена цена предмета продаје: 5.257.733,00динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.680.413,10динара


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 09:31:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 7554
  Датум продаје: 2017-11-30
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1, Крушевац
  Пословни број судског предмета: Ии.926/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.150/17, И.Ивк.134/15
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РАДИША ВЕСИЋ
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Опис предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји
  Почетна цена предмета продаје: Ближе описан у закључку о продаји


  Оглас поставио: Стево Видовић
  Датум и време постављања: 2017-10-31 09:07:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Владике Николаја бр.45, локал 1
  Е-маил адреса: izvrsenje.vidovic@gmail.com
  Контакт телефон: 014501564
  ПИБ: 109489485
  Матични број: 64207547

  Број записа у бази: 7553
  Датум продаје: 2017-11-24
  Време продаје: 14.00 ч
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља Стеве Видовића Ваљево,ул. Владике Николаја бр.45/1 Ваљево
  Пословни број судског предмета: И.Ив. бр.43/17
  Број предмета јавног извршитеља: 262И.Ив.36/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, Београд - Стари Град, ул. Вука Караџића бр.10, МБ:17171178, ПИБ:100002532
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 13 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Намештај и технички уређаји
  Опис предмета продаје: Телевизор VOX,DVD VOTREX,фотеља,клуб сто, двокрилни ормар, веш машина VOX, телевизор PHILIPS, фрижидер обод, електрични шпорет, замрзивач, рачунар пентијум 4, шпорет на чврсто гориво смедеревац
  Процењена цена предмета продаје: Телевизор VOX 5.000,00 РСД,DVD VOTREX 1.500,00 РСД,фотеља 2.000,00 РСД два комада,клуб сто 2.500,00 РСД, двокрилни ормар 10.000,00 РСД, веш машина VOX 10.000,00 РСД, телевизор PHILIPS 4.000,00 РСД, фрижидер обод 8.000,00 РСД , електрични шпорет 7.000,00 РСД, замрзивач 8.000,00 РСД, рачунар пентијум
  Почетна цена предмета продаје: Телевизор VOX 3.500,00 РСД,DVD VOTREX 1.050,00 РСД,фотеља 1.400,00 РСД два комада,клуб сто 1.750,00 РСД, двокрилни ормар 7.000,00 РСД, веш машина VOX 7.000,00 РСД, телевизор PHILIPS 2.800,00 РСД, фрижидер обод 5.600,00 РСД , електрични шпорет 4.900,00 РСД, замрзивач 5.600,00 РСД, рачунар пентијум 4


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-31 09:03:09
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7552
  Датум продаје: 2017-11-20
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 260-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Вујиновић Бранислав
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1/2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: породична стамбена зграда
  Процењена цена предмета продаје: 1.568.225,26 динара
  Почетна цена предмета продаје: 784.112,63 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-31 08:56:44
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7551
  Датум продаје: 2017-11-16
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив. 302-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: СЛАВКО ПЕКЕЗ ПР КРОВНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ У ГРАЂЕВИНСТВУ ПЕК - МОНТ НОВИ САД и КАРИН КОМЕРЦ ДОО
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: стан
  Опис предмета продаје: стан
  Процењена цена предмета продаје: 6.496.945,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 4.547.861,50 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-31 08:46:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7550
  Датум продаје: 2017-11-22
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 186-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Делић Татјана
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: њива
  Опис предмета продаје: ЊИВА
  Процењена цена предмета продаје: 1.661.755,39 динара
  Почетна цена предмета продаје: 830.877,69 динара


  Оглас поставио: Вујадин Масникоса
  Датум и време постављања: 2017-10-31 08:41:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 13
  Е-маил адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com
  Контакт телефон: 021521340
  ПИБ: 107603558
  Матични број: 62838515

  Број записа у бази: 7549
  Датум продаје: 2017-11-29
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Радничка 13, Нови Сад
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 255-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АИК БАНКА АД БЕОГРАД
  Надлежни суд:
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: парцела са викенд кућом
  Опис предмета продаје: парцела са викенд кућом
  Процењена цена предмета продаје: 3.582.201,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.507.540,70 динара


  Оглас поставио: Драгана Чвркић
  Датум и време постављања: 2017-10-30 17:56:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, Милете Ћурчића 10
  Е-маил адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com
  Контакт телефон: 0645721845
  ПИБ: 108825728
  Матични број: 63729663

  Број записа у бази: 7548
  Датум продаје: 2017-11-23
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Милете Ћурчића 10, Чачак
  Пословни број судског предмета: И - 735/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-43/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Ивањици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: Ближе описано у Закљ
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пашњаци и земљиште
  Опис предмета продаје: Ближе описано у Закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 2.370.443,00
  Почетна цена предмета продаје: 1.659.310,10


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767