ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1494 активних, од укупно 13325 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Далибор Лазић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 10:27:17
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Светог Саве 23а
  Е-маил адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com
  Контакт телефон: 0611716673
  ПИБ: 108779486
  Матични број: 63696587

  Број записа у бази: 14243
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Панчевo, ул. Светог Саве бр. 23а
  Пословни број судског предмета: 2 Ии-179/2018
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 9/2018
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: МИЛИЦА СТОЈАНОВСКИ
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене н
  Опис предмета продаје: приземнa породичнa стамбенa зградa број 1 која се налази у улици Војвођанска у Качареву, изграђене на катастарској парцели бр. 25 и уписане у лист непокретности број 2844 к.о. Качарево, у сувласништву извршног повериоца (13/17 идеалног дела) и извршног дужника (4/17 идеалног дела), са правом коришћења градског грађевинског земљишта у државној својини на наведеној катастарској парцели, укупне површине 917 м², чији су сукорисници извршни поверилац (13/17 идеалног дела) и извршни дужник (4/17 идеал
  Процењена вредност предмета продаје: 5.125.953,00 дин.
  Почетна цена предмета продаје: 3.588.167.10 дин.


  Оглас поставио: Мирослав Ињац
  Датум и време постављања: 2018-07-31 10:17:26
  Надлежност: подручје Вишег суда у Чачку и Привредни суд у Чачку
  Седиште: Чачак, ул. Милоша Обилића бр. 24/1
  Е-маил адреса: izvrsiteljmiroslavinjac@gmail.com
  Контакт телефон: 032348275
  ПИБ: 108664622
  Матични број: 63568490

  Број записа у бази: 14242
  Датум продаје: 2018-09-12
  Време продаје: 11,30
  Место продаје: Милоша Обилића 24/1 Чачак
  Пословни број судског предмета: И-707/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И 258/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Биљана Раичевић, Трстеник, ул. Мала Дренова
  Надлежни суд: Основни суд у Чачку
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 9
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне ствари
  Опис предмета продаје: покоћуство
  Процењена вредност предмета продаје: 55.900,00
  Почетна цена предмета продаје: 39.130,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:42:29
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 14241
  Датум продаје: 2018-09-05
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: 2 ИИв 264/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв 485/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: НЛБ БАНКА
  Надлежни суд: Основни суд у Сомбору
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ауто и покућство
  Опис предмета продаје: ауто и покућство
  Процењена вредност предмета продаје: 360.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 180.000,00 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 09:12:41
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14240
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Улица Ужичке Републике број 37, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк.981/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП ,,Електропривреда Србије" Београд
  Надлежни суд: Први основни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Веш машина марке ,,BEKO" и фрижидер марке ,,VOX"
  Опис предмета продаје: -
  Процењена вредност предмета продаје: Веш машина износ од 5.000,00 динара; фрижидер износ од 7.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: Веш машина износ од 3.000,00 динара; фрижидер износ од 4.200,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:56:32
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 14239
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: ИИв-192/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИв-486/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Opportunity banka a.d. Novi Sad, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр. 2а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја ЗИО 2016
  Опис предмета продаје: Покретне ствари, предмет продаје ближе описан у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 440.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 308.000,00 динара


  Оглас поставио: Жарко Димитријевић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:48:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
  Седиште: Ниш, Улица Мачванска број 1
  Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com
  Контакт телефон: 0642102916
  ПИБ: 107579264
  Матични број: 62842458

  Број записа у бази: 14238
  Датум продаје: 2018-08-22
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Жарка Димитријевића Ниш, Мачванска 1
  Пословни број судског предмета: 3И И-18723/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А1212/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АИК БАНКА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Нишу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 26 ком.
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Покретне ствари-разно
  Процењена вредност предмета продаје: 2.910.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.037.000,00 динара


  Оглас поставио: Лазар Секулић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:32:46
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
  Седиште: Бечеј, Главна бр. 7
  Е-маил адреса: lazarsek@gmail.com
  Контакт телефон: 0691709737
  ПИБ: 108588481
  Матични број: 63557218

  Број записа у бази: 14237
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Бечеј, Главна бр. 7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.А48/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: РС ОСНОВНО
  Надлежни суд: Основни суд у Бечеју
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: сет дрвеног намештаја
  Опис предмета продаје: 2 фотеље, 2 склопиве столице, 1 клуб сто
  Процењена вредност предмета продаје: 25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 17.500,00 динара


  Оглас поставио: Милан Лојаничић
  Датум и време постављања: 2018-07-31 08:28:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ужицу и Привредни суда у Ужицу
  Седиште: Ужице, Момчила Тешића 14, спрат 1, стан 4
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com
  Контакт телефон: 063223653
  ПИБ: 108624752
  Матични број: 63583219

  Број записа у бази: 14236
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: ул. Момчила Тешића бр. 14, I спрат, стан 4, 31000 Ужице
  Пословни број судског предмета: Ии-609/2017
  Број предмета јавног извршитеља: Ии-559/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: EXPOBANK AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD, Београд, ул. Далматинска бр. 22, МБ 07534183, ПИБ 100003148
  Надлежни суд: Основни суд у Пожеги
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва јавна продаја ЗИО 2016
  Опис предмета продаје: Непокретност предмет продаје ближе описана у закључку у прилогу огласа
  Процењена вредност предмета продаје: 4.809.920,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.366.944,00


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 23:32:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14234
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-597/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-133/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -једноипособан стан бр.26, површине 52 м2, уписане у лист непокретности број 17154 к.о. Доњи Град, број парцеле 10397/9, који се налази у стамбеној згради за колективно становање , број зграде 1, број улаза 1, адреса Пазинска 9 у Суботици у власништву извршног дужника обим удела 1/1.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.716.833,60 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.901.783,52 динара


  Оглас поставио: Бојана Милановић Недељковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 23:07:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Улица Матка Вуковића бр. 5
  Е-маил адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 024524433
  ПИБ: 108590298
  Матични број: 63558419

  Број записа у бази: 14232
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Суботица, ул. Матка Вуковића бр.5
  Пословни број судског предмета: ИИ-178/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-127/2107
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ADDIKO BANK A.D BEOGRAD
  Надлежни суд: Основни суд у Сенти
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Непокретност
  Опис предмета продаје: -породична стамбена зграда , број зграде 1, спратност ПР, земљиште под зградом– објектом 78м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -породична стамбена зграда , број зграде 2, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 48 м2 адреса: ул. Доситеја Обрадовића 22/А, број парцеле 5013, уписана у лист непокретности број 4712 КО Сента. -помоћна зграда , број зграде 3, спратност ПР, земљиште под зградом -објектом 20м2, адреса:ул. Доси
  Процењена вредност предмета продаје: 2.636.649,42 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.845.654,59 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:50:54
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 14230
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 102/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 85/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Качаревић Данко
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 1.161.938,00
  Почетна цена предмета продаје: 813.356,60


  Оглас поставио: Бојан Товаришић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:48:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
  Седиште: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15
  Е-маил адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com
  Контакт телефон: 024551489
  ПИБ: 108590302
  Матични број: 63558427

  Број записа у бази: 14228
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица
  Пословни број судског предмета: И И-574/2017
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 164/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Суботици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 7
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: Путничко возило „RENAULT MEGANE“ број шасије VF1KMOJOH34567658 број мотора K4MT760D227750 рег. ознака SU 053-YA ; Судомашина „GORENJE“ 12 ; Mикроталасна „SAMSUNG“ ; Клима „MIDEA“ 12 ; ТВ „SAMSUNG“ 42 ; Комода и висећи елементи ; Комода
  Процењена вредност предмета продаје: 300.000,00 динара ; 10.000,00 динара ; 5.000,00 динара ; 12.000,00 динара ; 25.000,00 динара ; 20.000,00 динара ; 5.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Милован Ђиновић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:44:27
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, Газиместанска 4/4
  Е-маил адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 037203301
  ПИБ: 108313732
  Матични број: 63366285

  Број записа у бази: 14227
  Датум продаје: 2018-08-24
  Време продаје: 11 часова
  Место продаје: Газиместанска 4/3, Крушевац
  Пословни број судског предмета: И.И.бр. 879/17, И.И.бр. 195/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.бр.657/17, И.И.бр. 65
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Адв. Александар Милић
  Надлежни суд: Основни суд у Крушевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: пољопривредно земљиште
  Опис предмета продаје: - њива 1. класе, површине 5а 78м2, потес Плац, пољопривредно земљиште, на к.п. бр. 1290 к.о. Обреж, - њива 2. класе , површине 74а 36м2, потес Динков Гај, пољопривредно земљиште, на к.п. 11148, к.о. Обреж, уписано у лист непокретности број 2119, к.о. Обреж
  Процењена вредност предмета продаје: 202.783,57 динара
  Почетна цена предмета продаје: 141.948,48 динара


  Оглас поставио: Смиљана Зубановић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:39:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Улица Александра Карађорђевића бр 132, лок. 25
  Е-маил адреса: smiljana.zubanovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0659141012
  ПИБ: 107598233
  Матични број: 62855541

  Број записа у бази: 14226
  Датум продаје: 2018-08-28
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Кнеза Милосава Лаповца бр.64, Лапово
  Пословни број судског предмета: И.И.3447/2017 од 03.07.2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.40/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Мујковић Филип
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 11.ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ригла за магнум цеви, делови калупа различитих димензија (за отпад)
  Опис предмета продаје: ригла за магнум цеви, делови калупа различитих димензија (за отпад)
  Процењена вредност предмета продаје: 1.490.724,20 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.043.506,94 динара


  Оглас поставио: Видоје Стојковић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:16:04
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Aранђеловац, Улица Краља Петра Првог 44а
  Е-маил адреса: vidoje.stojkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0646167988
  ПИБ: 107590727
  Матични број: 62850655

  Број записа у бази: 14225
  Датум продаје: 2018-08-23
  Време продаје: 10:30
  Место продаје: Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 44а
  Пословни број судског предмета: И.И. 247/18
  Број предмета јавног извршитеља: И.И. 179/18
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Матијевић Радинка
  Надлежни суд: Основни суд у Аранђеловцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја непокретности
  Опис предмета продаје: Продаја куће и парцеле
  Процењена вредност предмета продаје: 725.742.74
  Почетна цена предмета продаје: 508.019.91


  Оглас поставио: Јелена Марић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 14:05:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Цара Душана 1, 4 спрат, локал 408
  Е-маил адреса: jelena.maric@javniizvrsitelj.com
  Контакт телефон: 0665353626
  ПИБ: 109243805
  Матични број: 64038206

  Број записа у бази: 14224
  Датум продаје: 2018-08-29
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: ул. Цара Душана бр. 1, Пословни центар "Тријумф", први спрат
  Пословни број судског предмета: 4 Ии бр. 231/17
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ-211/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретности
  Опис предмета продаје: кат.парцела 2488, шума 2. клае, површине 1.57.37 ха и кат.парцела 2555/1, њива 4. класе површине 0.61.52 ха
  Процењена вредност предмета продаје: 1.332.675,47 динара
  Почетна цена предмета продаје: 932.872,829 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:56:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14223
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластич
  Опис предмета продаје: Бицикл, полован, зелено-црвене боје; Столица, пластична, половна, браон боје, комада 4; Сто, пластичан, браон боје, полован
  Процењена вредност предмета продаје: 4.800,00
  Почетна цена предмета продаје: 3.360,00


  Оглас поставио: Гордана Ђорђевић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:21:56
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 52, 2. спрат, лок. 31
  Е-маил адреса: golegoxy@gmail.com
  Контакт телефон: 034206258
  ПИБ: 108589030
  Матични број: 63557692

  Број записа у бази: 14222
  Датум продаје: 2018-08-17
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Крагујевац, ул. Краља Александра Првог Карађорђевића бр 52, 2. спрат, лок. 31 - ТЦ Абрашевић (канцеларија јавног извршитеља)
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-30/2015
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС КРАГУЈЕВАЦ"
  Надлежни суд: Привредни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари угоститељског објекта
  Опис предмета продаје: Расхладне витрине и баштенске гарнитуре
  Процењена вредност предмета продаје: 81.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 48.600,00 динара


  Оглас поставио: Иван Миловановић
  Датум и време постављања: 2018-07-30 13:19:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Краљево, Трг српских ратника 3/1
  Е-маил адреса: milovanovicmivan@gmail.com
  Контакт телефон: 063633428
  ПИБ: 109245549
  Матични број: 64039440

  Број записа у бази: 14221
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 09:45
  Место продаје: Седиште канцеларије јавног извршитеља Ивана Миловановића из Краљева, Трг српских ратника III/1
  Пословни број судског предмета: -
  Број предмета јавног извршитеља: И.ИВК-331/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈП Електропривреда Србије Београд (Стари град)
  Надлежни суд: Основни суд у Краљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 3
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Телевизор, комода, Lada Riva 1300.
  Опис предмета продаје: 1.Телевизор марке “SAMSUNG”, црне боје, 32 инча; 2.Полица за телевизор, браон боје; 3.Путничко моторно возило марке “LADA RIVA 1300” ознаке 2107, регистарске ознаке: KV 017-PŽ, црвене боје.
  Процењена вредност предмета продаје: 2.000,00-25.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.400,00-17.500,00 динара


  Оглас поставио: Светлана Деврња
  Датум и време постављања: 2018-07-30 11:57:45
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Насеље Игралиште л4-1 , РУМА
  Е-маил адреса: svetlanadevrnja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603854603
  ПИБ: 108162871
  Матични број: 63260045

  Број записа у бази: 14220
  Датум продаје: 2018-08-27
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Стара Пазова, ул. Светосавска бр. 13 ул. 1/1
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ивк-482/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП 'КОМУНАЛАЦ' ИНЂИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Старој Пазови
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Опис предмета продаје: Косилица за сено марке 'ИМТ', половна, црвене боје
  Процењена вредност предмета продаје: 26.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.200,00


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767