ОГЛАСНА ТАБЛА ЈАВНИХ ПРОДАЈАТренутно је објављено 1395 активних, од укупно 5858 огласа. Огласи којима је прошао датум за који је продаја била заказана, након тридесет дана више нису видљиви.


Претрага:Претрага може да се врши према имену и/или презимену извршитеља, броју предмета јавног извршитеља и имену или опису предмета продаје, док се претрага према надлежном суду, подручју надлежности и типу предмета продаје бира из падајућих менија испод. Довољно је попунити једно од четири поља.


  Оглас поставио: Ивана Жугић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 10:52:51
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Ул. Kарађорђева 25/6
  Е-маил адреса: ivanazugic75@gmail.com
  Контакт телефон: 0643820273
  ПИБ: 107593729
  Матични број: 62852950

  Број записа у бази: 6127
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Канцеларија јавног извршитеља, Карађорђева 25/6, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И.5832/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.302/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Фонд за развој Републике Србије
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: продаја непокретности, стамбено пословна зграда
  Опис предмета продаје: Стамбено пословна зграда објекат бр. 1, површине 280м2, спратности Пр+1, кп. бр. 13041/1 КО Крагујевац 3, уписана у лист непокретности бр. 5110 КО Крагујевац 3
  Процењена цена предмета продаје: 28.662.188,75
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене вредности


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 09:47:49
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6126
  Датум продаје: 2017-09-26
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.Ив.150/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.Ив.147/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ИНБЕРГ ДОО БОЉЕВЦИ, Бољевац, ул. Браће Икер бр. 74, МБ 17249126, ПИБ 100199571
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: косачица марке SIP, метална вага за мерење воћа
  Опис предмета продаје: покретне ствари - разно
  Процењена цена предмета продаје: 70.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 35.000,00 динара


  Оглас поставио: Милош Перић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 08:36:47
  Надлежност: подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
  Седиште: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Е-маил адреса: izvrsiteljperic@gmail.com
  Контакт телефон: 027321031
  ПИБ: 109255518
  Матични број: 64047442

  Број записа у бази: 6125
  Датум продаје: 2017-09-22
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Прокупље, ул. Војводе Мишића 32/2
  Пословни број судског предмета: 1-ИИ-2703/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А322/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ЈКП "ЖИТОРАЂА"
  Надлежни суд: Основни суд у Прокупљу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 5
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Продаја ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Сто (кафански), непозната година производње Столица (кафанска), непозната година производње Ел. Шпорет, браон боје, непознате марке и године производње Телевизор марке -FUEGO, CRT 54 cm, непозната година производње Замрзивач,310 l, марке-ОБОДИН, беле боје, непозната година производње
  Процењена цена предмета продаје: 27.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 18.900,00


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 08:32:48
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6124
  Датум продаје: 2017-10-04
  Време продаје: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА - ИСТИЧЕ РОК
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 346/16
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А87/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: "ADDIKO BANK" АД БЕОГРАД
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 2279 КО Врбас-град
  Процењена цена предмета продаје: 3.942.844,80 динара
  Почетна цена предмета продаје: 3.942.844,80 динара


  Оглас поставио: Бранислав Дардић
  Датум и време постављања: 2017-09-06 08:25:31
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
  Седиште: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 3
  Е-маил адреса: soizvrsitelj@gmail.com
  Контакт телефон: 0649054261
  ПИБ: 108587858
  Матични број: 63556840

  Број записа у бази: 6123
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 12:00
  Место продаје: Врбас, Иве Лоле Рибара бр.3
  Пословни број судског предмета: ИИ 9/14
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 157/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Покрајински фонд за равоз пољопривреде
  Надлежни суд: Основни суд у Врбасу
  Тип предмета продаје:
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда
  Опис предмета продаје: уписан ЛН 20 КО Равно село
  Процењена цена предмета продаје: 3.170.532,75 динара
  Почетна цена предмета продаје: 1.902.319,65 динара


  Оглас поставио: Душан Илић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 19:02:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljilic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6122
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 11:30
  Место продаје: Николе Пашића бр.124 19000, Зајечар
  Пословни број судског предмета: И Ив-284/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 225 И.Ив А127/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE ANLEK DOO BEOGRAD
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 126
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари извршног дужника
  Опис предмета продаје: Покретне ствари , опрема затечена у управној згради и продајним објектима извршног дужника. Ствари су коришћене .
  Процењена цена предмета продаје: 1.225.177,72
  Почетна цена предмета продаје: 857.624,40


  Оглас поставио: Никола Цветковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 18:50:55
  Надлежност: подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
  Седиште: Зајечар, Николе Пaшића бр. 124
  Е-маил адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0691900022
  ПИБ: 109253715
  Матични број: 21149918

  Број записа у бази: 6121
  Датум продаје: 2017-09-28
  Време продаје: 18:00
  Место продаје: Зајечар, ул. Николе Пашића 124
  Пословни број судског предмета: 2.И Ив-406/2016
  Број предмета јавног извршитеља: 226-И.ИВ-А149/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: OPPORTUNITY BANKA AD, NOVI SAD, Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 2 а, МБ 08761132, ПИБ 101643574
  Надлежни суд: Привредни суд у Зајечару
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари
  Опис предмета продаје: Телевизр марке -Philips дијагонале 80см. Звучници марке -Logitech, систем 2.1 , /2+1/ Радни сто за комјутер од иверице Клуб сто /метал -стакло/ Синтисајзер марке - Technics , /неиспитан/ Телевизр марке -Orion ,дијагонале 65см. Комода за ТВ са фиокама и полицама у браон боји. Веш машиан марке- Beko WM 3506TGK
  Процењена цена предмета продаје: 46,000.00
  Почетна цена предмета продаје: 32,200.00


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 18:11:30
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6120
  Датум продаје: 2017-09-18
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 18/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 18/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 комад
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 17:11:28
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 6119
  Датум продаје: 2017-09-01
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 15/2017 и ИИ 214/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Матовић из Београда
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: ДОДЕЉУЈЕ СЕ непокретност стан на Новом Београду
  Опис предмета продаје: ОДЕЉУЈЕ СЕ непокретност стан на Новом Београду, у улици Јурија гагарина бр. 177 у стамбеној згради за колективно становање, означеној као зграда број 1, изграђена на катастарској парцели 5059, уписаног као посебан део број 20 на четвртом спрату, трособан, површине 84 м2, уписан у лист непокретности број 4515 КО Нови Београд извршном повериоцу Ивану Матовићу из Београда, ул. Драге Спасић бр. 15, као најповољнијем понудиоцу који је понудио цену у износу од 9.000.000,00 динара.
  Процењена цена предмета продаје: 10.879.892,10
  Почетна цена предмета продаје: 7.615.924,47


  Оглас поставио: Ненад Гвозденовић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:58:38
  Надлежност: подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу
  Седиште: Лесковац, Млинска број 19
  Е-маил адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com
  Контакт телефон: 0628832681
  ПИБ: 109252247
  Матични број: 64044362

  Број записа у бази: 6118
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00 ч
  Место продаје: ул. Млинска бр. 19, Лесковац
  Пословни број судског предмета: И-1001/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-306/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: САМОКОМ ДОО
  Надлежни суд: Основни суд у Лесковцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 22
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари - разно
  Опис предмета продаје: Пуњач акумулатора Шлајферица BOSCH (PSS 230) Мала брусилица BOSCH PWS S-115 Пумпа за наводњавање Казан за топљење масти (комплет) Вага од 500 кг дигитална Вага од 500 кг са теговима Апарат за варење VARSTROJ GORENJE Велика стега Циркулар Вадилица за кромпир Воћна коса тракторска Копачка за кукуруз Тракторска корпа Млин за кукурузовину Тањирача Дрљача Утоварна лопата тракторска Машина за бушење рупа за трактор Садилица за кукуруз Садилица за кромпир Мотокултиваторска приколица за 509
  Процењена цена предмета продаје: 367.000,00 ДИНАРА
  Почетна цена предмета продаје: 256.900,00


  Оглас поставио: Снежана Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:56:11
  Надлежност: подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Ваљево, Карађорђева 123
  Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com
  Контакт телефон: 014232767
  ПИБ: 108593173
  Матични број: 63557854

  Број записа у бази: 6117
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 10 часова
  Место продаје: Канцеларија Јавног извршитеља Снежане Петровић, Ваљево, Карађорђева 123
  Пословни број судског предмета: И. 1385/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.и. А45/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Живко Николић
  Надлежни суд: Основни суд у Ваљеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: телевизор, веш машина, рачунар са монитором, телевизор
  Опис предмета продаје: ближе описано у Закључку о продаји од 05.09.2017
  Процењена цена предмета продаје: 29.000,оо динара
  Почетна цена предмета продаје: 70% од процењене


  Оглас поставио: Мила Милосављевић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:33:22
  Надлежност: подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
  Седиште: Шабац, Масарикова 2
  Е-маил адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com
  Контакт телефон: 01534230
  ПИБ: 108587995
  Матични број: 63556726

  Број записа у бази: 6116
  Датум продаје: 2017-09-19
  Време продаје: 15:30
  Место продаје: Масарикова бр.2 Шабац
  Пословни број судског предмета: И.ив 25/17
  Број предмета јавног извршитеља: И.ив 25/17
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: КАШМИР РЕЛАКС ГОЛД
  Надлежни суд: Основни суд у Шапцу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 8 комада
  Назив предмета продаје/наслов продаје: покретне
  Опис предмета продаје: покретне
  Процењена цена предмета продаје: у динарима
  Почетна цена предмета продаје: 50%


  Оглас поставио: Омер Екић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:23:23
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
  Седиште: Крушевац, УЛ. СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 27/1
  Е-маил адреса: omerekic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604584755
  ПИБ: 108585414
  Матични број: 63554979

  Број записа у бази: 6115
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Стевана Синђелића 27/1
  Пословни број судског предмета: Ии,54/16
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.287/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Жаклина Милић и др.
  Надлежни суд: Основни суд у Брусу
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Путничко моторно возило марке RENAULT, модел VEL SATIS
  Опис предмета продаје: Ближе описано у закључку о продаји
  Процењена цена предмета продаје: 550.000,00
  Почетна цена предмета продаје: 225.000,00


  Оглас поставио: Јелена Станковић Миковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 15:12:24
  Надлежност: подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
  Седиште: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19a
  Е-маил адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com
  Контакт телефон: 063405271
  ПИБ: 107575116
  Матични број: 62838256

  Број записа у бази: 6113
  Датум продаје: 2017-10-02
  Време продаје: 15 часова
  Место продаје: ул. Светог Димитрија бр. 19а Сремска Митровица
  Пословни број судског предмета: ИИ112/2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.103/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Јован Глуваковић из Црне Баре
  Надлежни суд: Основни суд у Сремској Митровици
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: трактор марке ИМТ 558 и приколица
  Опис предмета продаје: трактор марке ИМТ 558 и приколица
  Процењена цена предмета продаје: од 60.000,00 динара до 240.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: од 42.000,00 до 168.000,00 динара


  Оглас поставио: Иван Петровић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:48:52
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33, тц. Сигма
  Е-маил адреса: izvrsiteljivanpetrovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0607683423
  ПИБ: 108301874
  Матични број: 63358843

  Број записа у бази: 6112
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Смедеревска Паланка, ул. Првог Српског устанка 2 локал 33, ТЦ Сигма
  Пословни број судског предмета: и.и. 236/2017
  Број предмета јавног извршитеља: и.и. 62/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Саво Луковић
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1 ком, 1 ком, 1 ком,
  Назив предмета продаје/наслов продаје: осовинско обртно постоље за путничке вагоне, сандук теретног вагона
  Опис предмета продаје: делови за путничке и теретне вагоне
  Процењена цена предмета продаје: 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара, 2.880.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара, 672.000,00 динара
  Почетна цена предмета продаје: 2.016.000,00 динара, 2.016.000,00 динара, 2.016.000,00 динара, 2.016.000,00 динара, 470.400,00 динара, 470.400,00 динара, 470.400,00 динара, 470.400,00 динара, 470.400,00 динара


  Оглас поставио: Горан Шкеро
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:36:39
  Надлежност: подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
  Седиште: Панчево, Улица Николе Тесле 15, локал 3
  Е-маил адреса: skero@izvrsenje.com
  Контакт телефон: 013351383
  ПИБ: 108002649
  Матични број: 63143308

  Број записа у бази: 6111
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 14:00
  Место продаје: Николе Тесле бр. 15, Панчево
  Пословни број судског предмета: Ии-340-2017
  Број предмета јавног извршитеља: И.и-135-2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Слободан Јованов
  Надлежни суд: Основни суд у Панчеву
  Тип предмета продаје: Покретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Покретне ствари-компресори
  Опис предмета продаје: -
  Процењена цена предмета продаје: -
  Почетна цена предмета продаје: -


  Оглас поставио: Александар Тодоровић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 14:24:05
  Надлежност: подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
  Седиште: Крагујевац, Николе Пашића 7/15
  Е-маил адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0654592202
  ПИБ: 108636547
  Матични број: 63591297

  Број записа у бази: 6110
  Датум продаје: 2017-09-27
  Време продаје: 10:00
  Место продаје: Николе Пашића 7/I/15, Крагујевац
  Пословни број судског предмета: И.И-5146/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И-А161/2016
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  Надлежни суд: Основни суд у Крагујевцу
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 0.00,69 ха, као објекат изграђен без о
  Опис предмета продаје: Приземна породична стамбена зграда бр. 1, површине у габариту 0.00,69 ха, као објекат изграђен без одобрења за градњу, изграђена на КП бр. 1023/2 КО Јовановац, Потес Село бр. 103, са земљиштем под зградом - објектом бр. 1, земљиштем уз објекат и њивом 3. класе површине 0.16,53 ха - грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, на КП бр. 1023/2 КО Јовановац, све уписано у лист непокретности бр. 472 КО Јовановац
  Процењена цена предмета продаје: 29.309,00 евра
  Почетна цена предмета продаје: 20.516,30 евра


  Оглас поставио: Живан Милинов
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:47:18
  Надлежност: подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
  Седиште: Нови Сад, Радничка 7
  Е-маил адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com
  Контакт телефон: 063402252
  ПИБ: 107577058
  Матични број: 62840471

  Број записа у бази: 6109
  Датум продаје: 2017-09-29
  Време продаје: 09.00
  Место продаје: Радничка 7
  Пословни број судског предмета: И 1907/15
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ А 270/16
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: Иван Никчевић из Врбаса
  Надлежни суд: Основни суд у Новом Саду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 2 ком
  Назив предмета продаје/наслов продаје: непокретност
  Опис предмета продаје: њива
  Процењена цена предмета продаје: 1.249.214,40
  Почетна цена предмета продаје: 749.528,64


  Оглас поставио: Немања Протић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:16:16
  Надлежност: подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
  Седиште: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com
  Контакт телефон: 0603605140
  ПИБ: 107581025
  Матични број: 62843632

  Број записа у бази: 6108
  Датум продаје: 2017-09-25
  Време продаје: 11:00
  Место продаје: Београд-Земун, ул. Кеј ослобођења бр. 13 д/7
  Пословни број судског предмета:
  Број предмета јавног извршитеља: ИИ 355/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ПАУНA РАНКОВИЋ из Овче
  Надлежни суд: Привредни суд у Београду
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 4
  Назив предмета продаје/наслов продаје: Прва продаја непокретности – имања у Овчи, општина Палилула
  Опис предмета продаје: Прва продаја непокретности – и то: - 8/12 идеалних делова постојећих објеката катастарски број 1 ( меродавне површине 115 м2 ) и катастарски број 2 ( меродавне површине 34 м 2) у виђеном стању на дан увиђаја, заједно са правом власништва 8/12 идеалних делова земл=ишта на катастарској парцели број 2753 КО Овча-меродавне површине 572 м2 и несметаним прилазом предметним објектима, у улици 1. маја у насељу Овча-општина Палилула - 8/12 идеалних делова земљишта на катастарској парцели број 2752 КО
  Процењена цена предмета продаје: 3.016.044,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.111.230,80


  Оглас поставио: Јелена Рајковић
  Датум и време постављања: 2017-09-05 13:10:43
  Надлежност: подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
  Седиште: Смедерево, Војводе Симе 3, стан 20
  Е-маил адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com
  Контакт телефон: 0604533377
  ПИБ: 109338067
  Матични број: 64103768

  Број записа у бази: 6107
  Датум продаје: 2017-10-03
  Време продаје: 13:00
  Место продаје: ул. Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево
  Пословни број судског предмета: И.И.639/2016
  Број предмета јавног извршитеља: И.И.82/2017
  Име и презиме/пословно име извршног повериоца: ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, МБ 8811385, ПИБ 103310399
  Надлежни суд: Основни суд у Смедереву
  Тип предмета продаје: Непокретна имовина
  Број/количина предмета продаје: 1
  Назив предмета продаје/наслов продаје: породична стамбена зграда бр. 3, бр. парцеле 2603, у улици Светозара Марковића бр. 87, уписана у лис
  Опис предмета продаје: непокретност
  Процењена цена предмета продаје: 3.607.725,00
  Почетна цена предмета продаје: 2.525.407,50


Укупан број страница:

претходна следећа
Уколико приметите нелогичности или грешке на страници, молимо Вас да нас контактирате на маил marko.lazic@komoraizvrsitelja.rs или на број 011 63 52 767